Miljøscreening

Forslag til Rammelokalplan 2016-1 udarbejdedes sammen med forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2013. Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelse og begrundelse

Forslag til Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen, Horsens er fremlagt sammen med forslag til Kommuneplantillæg 22-2013, Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens. Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Horsens Kommune har vurderet, at planforslagene må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.

På baggrund af en screening/scoping har Horsens Kommune vurderet, at miljøvurderingen skal belyse rammelokalplanens og kommuneplantillæggets konsekvenser i forhold til følgende emner:

  • Visuel påvirkning af kystlandskabet/byprofil.
  • Trafikale konsekvenser.
  • Påvirkning af vandmiljø, strømningsforhold mv
  • Miljøforhold i forhold til erhvervshavnen.


Der er derfor foretaget en miljøvurdering, der foreligger i form af en miljørapport. Miljørapporten blev offentliggjort sammen med planforslagene. Find Miljørapporten herpdf miljoerapport_lp20161_kpt222013_nordhavn_horsens_v12.pdf (6.9 MB)

Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til Miljøvurderingsloven. Den sammenfattende redegørelse kan ses her.