Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Horsens Kommune besluttede i 2008 at igangsætte en proces for omdannelse af de bynære havnearealer på Horsens Havn. Omdannelsen skal ske mens erhvervshavnen fortsætter og udbygger sine aktiviteter på den østlige del af Sydhavnen. Processen omfattede bl.a. en idekonkurrence. Ideer herfra blev bearbejdet og samlet i Masterplan – Horsens Havn, som blev politisk vedtaget i 2010. Masterplanen er en strategisk og uformel plan, der fungerer som en rettesnor for omdannelsen af hovedparten af havnen. Masterplanen skal ses som en invitation til investorer og andre interessenter, som ønsker at medvirke til at skabe en unik og levende ny bydel, hvor adgangen til vandet for alle vil være sikret.

Omdannelsen er i gang på Havnetrekanten

Omdannelsen er nu påbegyndt. Der bygges boliger og kontorer på Havnetrekanten. Boligbyggeri ved havnefronten på Jens Hjernøes Vej 18-22 forventes igangsat inden længe. For at sikre en rationel proces og et sammenhængende slutresultat er nu udarbejdet Rammelokalplan 2016-1. Lokalplanen skal primært udgøre et planmæssigt grundlag for etablering af Nordhavnens overordnede infrastruktur og for det videre arbejde med etablering af kanal, opfyldninger i havnebassinet, etablering af en ny ø i fjorden m.v.

Derudover fastlægges principper for udformning og anvendelse af de påtænkte promenader langs vandet. Planen indeholder endvidere overordnede principper for det kommende byggeri. Der skal efterfølgende udarbejdes byggeretsgivende lokalplaner for disse. Principperne gælder byggeriets karakter, bygningshøjder, placering af offentlige og udadvendte funktioner, arealanvendelser m.v. Forhold som skal medvirke til at sikre, at området vil blive varieret og spændende for beboere, byens borgere og besøgende, der kan færdes og opholde sig i området.

Baggrund og formål

Rammelokalplanen er et led i at kommunen arbejder for at sikre opfyldelse af de mål for havnen, som var grundlag for Masterplanen.

Masterplanens mål for hele havneområdet er følgende:

Byen for alle

Havnen skal være en naturlig del af det centrale Horsens, havnen skal være for alle, og havnens aktiviteter

skal være en del af bylivet. Det betyder, at havnen

skal rumme blandede funktioner – offentlige og private

– som henvender sig til et bredt udsnit af befolkningen,

så mange forskellige borgere, med forskellige

ærinder og interesser, naturligt bruger og færdes

på havnen.

 

Rammer for det gode liv

Havnen skal danne rammen om et aktivt byliv ved

vandet. Der skal være plads til idræt og bevægelse.

Men også til uorganiserede aktiviteter og uformelt ophold.

Sundhed skal tænkes ind i planerne. Der skal

derfor overalt på havnen være fokus på gode og attraktive

byrum, der indbyder til bevægelse. Det indebærer

også, at der arbejdes på at skabe et behageligt

mikroklima i området. Fremtidig bebyggelse og de offentlige

rum skal derfor disponeres og formgives bl.a.

med henblik på at sikre solorienterede arealer og læ.

 

Adgang til vandet

Havnens væsentligste kvaliteter som byomdannelsesområde

relaterer sig til vandet. Udsigten og fornemmelsen

af åbenhed skal sikres, og det skal tilstræbes,

at der overalt er let adgang til vandet og at der

er gode kig på tværs af områderne, så beliggenheden

nær vandet tydeliggøres. Havnebassinet bliver i

fremtiden et vigtigt byrum i Horsens, og den fysiske

kontakt med vandet skal sikres ved anlæg af pontoner,

trapper etc. i direkte relation til de vigtigste destinationer

på havnen.

Specifikt for Masterplanens delområde Nordhavn gælder følgende målsætninger:

 

Byen for alle

Nordhavnen skal afspejle sin fortid som industrihavn.

Blandingen af nyt og gammelt byggeri

kan give området en særlig karakter.

Området skal have god sammenhæng med

eksisterende bykvarterer mod nord.

Variation i skala og funktioner. Noget for

enhver.

Udover boliger skal Nordhavnen give plads for

et bredt udvalg af by- og vandrelaterede aktiviteter

og oplevelser.

 

Rammer for det gode liv

Det skal udnyttes at den lange sydvendte promenade

langs kaj og kanal giver optimale betingelser

for ophold ved vandet.

Der søges indarbejdet en offentlig tilgængelig

funktion i Stykgodspakhuset eller i stueetagen

i Skyhouse. F.eks. en restaurant. (Note: Vedrører Havnetrekanten,

som ikke indgår i nærværende Rammelokalplan)

Der søges indarbejdet en offentlig tilgængelig

funktion i det tidligere Danafeed. F.eks. museum.

Der etableres en ”event”-plads, som lejlighedsvis

anvendes til koncerter ol. På andre

tidspunkter kan området bruges til ophold og

uorganiserede aktiviteter.

Mod havnepromenaden skal der i stueetagen

fastlægges plads til cafeer, restauranter og

små butikker eller andre offentligt tilgængelige

funktioner.

 

Adgang til vandet

Bygningernes placering skal sikre udsigt

til havnebassinnet fra de bagvedliggende

bebyggelser.

Der etableres en kanal, som udformes med

trappeanlæg, så man kan komme helt ned til

vandet.

Langs nordkajen skal etableres opholds- og

bådebroer.

Specifikt for Masterplanens delområde Bystrand (det nuværende Langelinie)

gælder følgende målsætninger:

Byen for alle

Bystranden skal fremtræde åben, indbydende

og uformel.

Der skal være bedre forhold for

bevægelseshæmmede.

Landskabsoplevelse i form af udsigten over

fjorden og parken, samt almen aktiv og passiv

rekreation er de primære formål med

området.

Dele af arealet skal periodevis kunne anvendes

til arrangementer, herunder stævner i

lystbådehavnen.

 

Rammer for det gode liv

Der skal skabes rum og anlæg for leg, aktivitet

og ophold samt forskellige stævner, kulturelle

events mv.

 

Adgang til vandet

Adgangen til vandet og til stranden skal forbedres

med en belagt promenade el.lign.

Muligheden for at anlægge en badestrand skal

undersøges, herunder strømningsforhold,

vandkvalitet mv. Sammentænkes med et evt.

fjordbad ved lystbådehavnens dækmole.

Mere præcise bestemmelser og rammer for den fremtidige

disponering af Bystranden vil blive udarbejdet ,

når der er foretaget analyser og vurderinger af vandkvalitet,

strømninger, årstidsvariation, bundforhold mv.

Der henvises i øvrigt til Masterplan – Horsens Havn, som overordnet, strategisk og værdimæssigt stadig er gældende. Rammelokalplanen vil dog tilsidesætte Masterplanen i tilfælde af uforenelighed.

Rammelokalplanen skal danne grundlag for etablering af den overordnede infrastruktur og for det videre arbejde med etablering af kanal, opfyldninger i havnebassinet, etablering af en ny ø i fjorden mv. Lokalplanen indeholder retningslinjer for fremtidige promenaders placering og karakter, placering af offentlige og udadvendte funktioner, arealer forbeholdt rekreativ anvendelse, grønne områder mv. Lokalplanen udstikker rammer for den fremtidige bebyggelses placering, karakter og omfang. Lokalplanen vil sammen med Masterplan – Horsens Havn fra 2010 danne grundlag for fremtidige vurdering og indpasning af fremtidige projekter i området og for byggeretsgivende lokalplaner for delområder.

Afvigelser fra Masterplanen

Masterplanens målsætninger er grundlaget for Rammelokalplanen og kommer til udtryk i denne på en lang række områder. På baggrund af ændrede forudsætninger og prioriteringer afviger rammelokalplanen dog fra Masterplanen på følgende væsentlige punkter:

Bygningshøjder. Den lokalplanlagte 20 etagers bebyggelse Skyhouse med udadvendte aktiviteter, som indgik som en forudsætning for Masterplanen, er ikke realiseret. Foranlediget af en investors ønske indeholder rammelokalplanen et ændret overordnet princip for bebyggelsens højde i Nordhavnens delområder, således at højden kulminerer med op til 20 etagers højt byggeri ved/i havnebassinet centralt på Nordhavnen. Højhuset vil i stueplan indeholde cafeer, restauranter, varierede udendørs opholdmuligheder m.v. og vil fremstå som en markør for et af byens nye tyngdepunkter og mødesteder. Placeringen indgår i Masterplanen for havnen som en særlig destination.
Kanalens placering. Foranlediget at eksisterende matrikelforhold og efter forhandling med investor er kanalen placeret sydligere end i Masterplanen.
Ny ø. På baggrund af et skitseforslag fra 2013, som var udarbejdet i samråd med lystbådehavnens klubber, indgår etablering af en ny ø øst for lysbådehavnen. Øen vil rumme store rekreative potentialer med anlæg og faciliteter for mange former for søsport og almen rekreation, herunder badning og unikke oplevelser af fjordlandskabet.
Der udlægges byggefelter på arealer som idag anvendes af Lystbådehavnen og som i Masterplanen var friholdt. Årsagen er, at det er vurderet mest hensigtsmæssigt at henlægge opbevaring af lystbåde om vintereren andetsteds og at den nye ø i et vist omfang kan erstatte eksisterende havnearealer.
Færre butikker og andre udadvendte aktiviteter. Masterplanens foreskriver udadvendte funktioner i stueetagen i hovedparten af nybyggeriet ud til havnebassinet. Det betragtes i dag som mere hensigtsmæssigt at samle de udadvendte funtioner på særlige steder. Disse svarer stort set til Masterplanens "Stjernedestinationer" nær Havnetrekanten, ud for Jernlageret (Danafeeds tidligere laboratorium) og ved Lystbådehavnen. Derudover vil der blive mulighed for dagligvarebutikker ud mod Strandpromenaden, hvor de vil være placeret godt trafikalt og i forhold til deres nære opland.
Multiarealet i havnebassin udgår. I Masterplanen er udlagt et stort multiareal i havnebassinet ud for Nordkajen med mulighed for større arrangementer. I Rammelokalplanen er Nordkajen udlagt til Honnørkaj, en funktion som tidligere været henlagt til Havnetrekanten. Der foreslås et mindre multiareal ved kanalens udmunding i havnebassinet.

Derudover er der indføjet bestemmelser om miljømæssige forhold. Disse tydeliggør at der kan være støjende aktiviteter på erhvervshavnen, som nødvendiggør at nye boliger skal afskærmes i forhold til de beregnede nuværende maksimale støjbelastninger fra virksomheder og aktiviteter på erhvervshavnen. Udgangspunktet er at erhvervshavnen, jfr. Masterplan Horsens Havn 2010, er en daghavn. Det vil sige, at hovedparten af havnens aktiviteter foregår i dagtimerne og på hverdage, støjgrænserne i forhold til boliger er mindst kritisk.

Lokalplanen vil sammen med Masterplan – Horsens Havn fra 2010 danne grundlag for vurdering og indpasning af fremtidige projekter i området og for byggeretsgivende lokalplaner for lokalplanpligtige byggerier og anlæg på Nordhavnen.

Formål

Lokalplanens formål er at

 • fastlægge placering og udformning af overordnede veje
 • fastlægge principper for udformning af promenader langs havnebassin, kanal og fjord
 • fastlægge placering af kanal og principper for udformning af kanalens kantzoner til rekreativ anvendelse
 • fastlægge placering og principper for udformning af vej- og stibroer over kanalen
 • sikre mulighed for parkeringsfaciliteter for offentligheden
 • fastlægge principper for klimatilpasning mht. højvande og skybrud
 • fastlægge principper for udformning af en ny ø øst for lystbådehavnen til rekreativ anvendelse med adgang ad ny bro/dæmning
 • fastlægge bebyggelsers struktur og maksimale højde, så byens dele får forskellig karakter
 • sikre mulighed for blandet beboersammensætning
 • understøtte at bebyggelsers anvendelser fremmer et mangfoldigt byliv, herunder fastlægge placeringer af publikumsorienterede funktioner såsom butikker
 • sikre muligheder for aktiviteter for alle, særligt ved/på vandet
 • sikre arealer til stævner, kulturelle events mv
 • sikre godt mikroklima/læ
 • fastlægge principper for støjafskærmning ift erhvervshavnen og ift trafik
 • fastlægge principper for grønne områders karakter og anvendelse
 • fastlægge principper for beplantning