Lokalplanens gennemførelse

Realisering af Rammelokalplanens byggerier og anlæg forventes at ville strække sig over en lang årrække. Udbygningstakten er i overvejende dikteret at konjunturer og markedsforholdene, herunder efterspørgslen efterattratkive og central beliggende boliger, kontorer, butikker, hoteller og andre funktioner, som naturligt hører hjemme i en ny, alsidig bydel. Boligbebyggelsen benævnt Havnefronten, omfattet af Lokaplan 2016-4 forventes igangsat i 2017, og et centralt beliggende og omfattende projekt beliggende på Nopagrunden og Jernlageret forventes ligeledes påbegyndt i 2017 og helt eller delvis realiseret inden for en kortere årrække. Sideløbende forestår Horsens Kommune byggemodning i form af vejanlæg, ledningsanlæg, kajer, broer mv, som er en forudsætning for aktuelle projekters realisering, og endvidere faciliterer Horsens Kommune andre potentielle investorer i området. Horsens Kommune vil lægge vægt på at den nye kanal og den nye ø i fjorden etableres i en sammenhængende periode.

Planlægning og realisering vil ske under hensyntagen til områdets eksisterende og nye brugere.