Overordnet planlægning

VVM-redegørelser

Miljøstyrelsen har i maj 2016 udgivet rapporten "Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport for Udvidelse af Horsens Kraftvarmeværk med nyt biomasseværk". Det fremgår indirekte heraf, at afkast fra værket kan påvirke høje bygninger inden for rammelokalplanens område.

Statslige mål for havne og havneanlæg

Det er et statsligt mål at sikre de bedst mulige betingelser for den fortsatte udvikling af havne, som udgør effektive trafikknudepunkter og erhvervsområder for aktive konkurrencedygtige virksomheder, i samspil med byen i øvrigt. Det er et mål, at der på nationalt niveau er tilstrækkelige arealer til havneformål og til lokalisering af erhverv, der anvender søtransport.

Det er ligeledes et mål, at planlægningen ikke hindrer udviklingsmulighederne for håndtering af godstyper, som er af national betydning for godstransporten eller erhvervslivets vækstbetingelser som fx containergods og vindmøller. På nationalt niveau skal der endvidere sikres arealer til overordnede trafikforbindelser og godsstrømme. Det er endeligt et mål, at der sikres en regional fordeling af havnearealer med faciliteter for losning og distribution af marine råstoffer.

Nærværende rammelokalplan uden byggeret, men forventes at følges op af byggeretsgivende lokalplaner, som ændrer arealanvendelsen på store dele af Nordhavnen fra erhvervsområde til boliger, kontorer og butikker mv.

Det er Horsens Kommunes hensigt at sikre erhvervshavnen gode udviklingsmuligheder, ligesom det indgår i Erhvervshavnens strategi at Havnen skal indgå i løbende og konstruktiv dialog med kommunen om den optimale udnyttelse af havnen, så erhvervshavn og beboelse kan eksistere ligeværdigt side om side. På længere sigt forventes det, at Sydhavnen udvides mod øst, således at afstanden mellem støjende aktiviteter og nye byformål på Nordhavnen kan øges. Efterfølgende lokalplaner i støjbelastede områder skal indeholde bestemmelser til sikring af, at den nye bebyggelse og dens opholdsarealer indrettes og afskærmes så det sikres, at de vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj i forhold til bl.a. havnen kan overholdes.

Se også afsnittet Miljøpåvirkninger.