Detailhandel

Rammelokalplanen er i overensstemmelse med tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013, der blev vedtaget sammen med nærværende lokalplan og fastsætter nye fremtidige rammer for Nordhavnens omdannelse til byformål, herunder udpeger et nyt bydelscenter for Nordhavnen. Rammelokalplanen udpeger arealer til bl.a. butiksformål i overensstemmelse med Kommuneplantillægget. Der kan således planlægges for detailhandel med bl.a. dagligvarer i delområde 2 ved Strandpromenaden og detailhandel med udvalgsvarer i delområderne 5 og 6 ved kanalens udmunding i havnebassinet. Det er et formål med detailhandelen at understøtte mulighederne for et alsidigt byliv i den centrale del af Nordhavnen.

Etablering af butikker forudsætter udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan(er), og der skal i redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, gøres rede for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.