Baggrund & formål

Baggrund for lokalplanen

Horsens Kommune har solgt Emilies Plads. Grunden har været i offentligt udbud, og kommunen har ønsket en præsentabel bebyggelse, der skal være med til at danne en sluttet bebyggelse langs Niels Gyldings Gade. Kommunen har desuden ønsket, at bebyggelsen skal være med til at binde Søndergade-området sammen med Bilka-området ved at bebyggelsen langs J. Chr. Juliussens Vej kan anvendes til butikker, så strækningen bliver mere aktiv og derfor mere attraktiv at færdes på. Området kan desuden anvendes til liberalt erhverv eller boliger, samt indeholde et parkeringshus, der blandt andet skal indeholde de p-pladser, der i dag er på Emilies Plads.

Formålet med lokalplanen er at

  • sikre en præsentabel bebyggelse indeholdende butik, boliger, liberale erhverv og parkering
  • styrke forbindelsen mellem Søndergade og Bilka-området ved at den nederste etage langs J. Chr. Juliussens Vej indeholder butik eller liberale erhverv
  • sikre at bygningerne mod Niels Gyldings Gade visuelt danner en sluttet bebyggelse.

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.