Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Formålet med lokalplanen er at

 • give mulighed for en præsentabel bebyggelse indeholdende butik, boliger, liberale erhverv og parkering
 • styrke forbindelsen mellem Søndergade og Bilka-området ved at den nederste etage langs J. Chr. Juliussens Vej indeholder butik eller liberale erhverv
 • sikre at facaderne mod Niels Gyldings Gade visuelt er med til at danne en sluttet bebyggelse

Området er beliggende i byzone og omfatter følgende matrikler: 2, 3, 4 og 5 af litra db samt 735c, Horsens bygrunde, og alle matrikler, der udstykkes herfra.

3.1 Området kan anvendes til centerformål herunder bolig, liberale erhverv, butikker og parkering.

Ingen bestemmelser.

5.1 Området har vejadgang fra J Chr Juliussens Vej.

5.2 Gennem området skal være vejadgang til transformerstationen, matrikel 735c, og til matrikel 735b begge Horsens bygrunde. Vejadgangen til transformatorstationen skal kunne foregå med lastbil og området skal indrettes, så der er vendemuligheder for lastbiler/sættevogne, som vist på illustrationsplanen.

5.3 Der anlægges fortov langs Fugholmsvej i min. 2 meters bredde, langs nordsiden af parkeringshuset og mellem parkeringshus og J. Chr. Juliussens Vej, som vist på illustrationsplanen.

5.4 Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og sikkerhed ved færdslen i forbindelse med tømning.
Renovationscontainere skal indarbejdes diskret i området i.h.t. affaldsplanen.

5.5 Det skal sikres, at hvor der skal kunne passere redningskøretøjer skal afstanden mellem bygningerne være min. 2,8 m.

6.1 Der skal som udgangspunkt anlægges følgende antal parkeringspladser:

 • 1 p-plads pr. 50 m2 liberalt erhverv og udvalgsvareforretning
 • 1 p-plads pr. 25 m2 dagligvareforretning
 • 1 p-plads pr. 1-2-rums bolig
 • 1½ p-plads pr. 3- eller flerrums bolig

6.2 Der skal sikres et passende antal cykelparkeringspladser hensigtsmæssigt placeret i forhold til boliger, erhverv og butik.

7.1 Området forsynes med vand fra Horsens Vand A/S.

7.2 Området skal forsynes med kollektiv opvarmning.

7.3 Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S's spildevandssystem.
Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,48. Overstiger befæstelsen 0,48 skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel, således at befæstelsesgraden på 0,48 overholdes.

7.4 Udendørs belysning skal udføres som parklamper efter Horsens Kommunes designmanual.

8.1 Bebyggelsen placeres i princippet som det fremgår af illustrationsplanen, og indeholder et hjørnehus vest for transformatorstationen, indeholdende butik, boliger og/eller liberale erhverv, og et parkeringshus øst for transformatorstationen.

8.2 indenfor området kan etableres op til 2400 m2 butiksareal til udvalgs- og dagligvarer med butikstørrelser på min. 400 m2 og max. 1200 m2 til dagligvarer og max. 2000 m2 til udvalgsvarer.

8.3 Parkeringshuset skal udformes, så det ikke er generende i forhold til omgivelserne.

8.4 Der skal foretages støjmålinger mellem bolig og erhverv, mellem boliger og boliger mod det fri.

Støjforhold

8.5 Det skal sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som skyldes vejtrafikstøj, ikke overstiger 33 dB Lden for boliger og 38 dB Lden for kontorer med lukkede vinduer og døre og åbne udluftventiler, jf. Bygningsreglementet.

8.6 Såfremt støjbelastningen udendørs på facader (boliger) overstiger Lden = 58 dB må støjniveauet indendørs med åbne vinduer i sove- og opholdsrum ikke overstige Lden = 46 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007. Kravet skal være overholdt med 1 vindue åbent pr.rum.

8.7 Såfremt støjbelastningen udendørs på facader (kontorer) overstiger Lden = 63 dB skal der indendørs med åbne vinduer overholdes Lden = 51 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007. Der kan ses bort fra kravet hvis der ikke er oplukkelige vinduer, eller hvis der er sikret ventilation på anden måde.

8.8 Der skal kunne anvises velbeliggende udendørs opholdsarealer med et konstant udendørs støjniveau, der ikke overstiger Lden = 58 dB for boliger og Lden 63 dB for erhverv jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007.

Redegørelse

Vedrørende boligernes friarealer
Boligernes udendørs friareal kan være i form af en uinddækket altan, eller som tagterrasse, feks. på dækket mellem de to boligtårne.

Vedrørende p-husets påvirkning af omgivende boliger
For at sikre at p-husets påvirkning af omgivende boliger ikke vil være til gene, skal huset udformes under hensyn til følgende:

 • gulvet i p-huset udføres i et groft material (feks asfalt) så risikoen for skrigende dæk minimeres
 • ved valg af materialer til underklædning af dæk og ramper skal tænkes i støjdæmpende foranstaltninger
 • belysning i p-huset må ikke udformes, så det blænder eller på anden måde generer omgivelserne.
 • bygningen skal udformes, så bilernes lydkegler ikke er til gene for omgivelserne.

Vedrørende støjforhold

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj kan være overskredet i området. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 for Støj fra Veje af juli 2007 giver i samspil med Planloven mulighed for at planlægge for støjfølsom anvendelse, herunder boliger, på støjbelastede arealer, hvis der gennemføres støjisolerende tiltag på bygningerne samt støjafskærmning af de udendørs opholdsarealer.

I henhold til planlovens §15, stk 2, nr 21 er der i lokalplanen bestemmelser, der sikrer, at bygninger og bebyggelse indrettes, så de vejledende støjgrænser ikke overstiges for opholds- og soverum, kontorer og udendørs opholdsarealer. Byrådet lægger desuden vægt på, at boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facader.
Støjen stammer fra trafik på Niels Gyldings Gade og J Chr Juliussens Vej.

9.1 Bebyggelsen udformes i princippet som det fremgår af facadetegning og visualiseringer, se Bebyggelsens udformning, og indenfor byggefelterne, der er vist på illustrationsplanen.

9.2 Hjørnehuset kan bygges med en base på 2 etager og to "tårne" på hver max. 4 etager eller som en sammenhængende bygningskrop i op til 6 etager. På hjørnet ved Niels Gyldings Gade må bygningen ikke have en facadehøjde på under 9 meter. Sternhøjden må ikke overstige 26 meter målt fra færdig gulvkote i stueplan.

9.3 Hjørnehuset skal fremstå med en åben butikslignende underetage, i princippet som vist på nedenstående tegning.

9.4 Hjørnehuset skal fremstå i en kombination af beton og lette facadeelementer i træ og/eller stål/aluminum i princippet som vist på facader og visualiseringer. Bygningen skal fremstå i grå og teglrøde farver.

9.5 Gulvkoten i hjørnehuset skal være min. kote 2,6 m af hensyn til sikring mod oversvømmelse af bygninger.

9.6 Parkeringshuset må have en samlet maksimal højde på 19 meter over færdig gulvkote i stueplan.

9.7 Parkeringshusets underetage mod Fugholmsvej og Niels Gyldings Gade skal have en særlig udformning i form af kunstnerisk udsmykning eller andet, der skærmer indkigget og højner fodgængeres oplevelse af at færdes langs med den. Underetagen skal i princippet udformes som vist på nedenstående facadeopstalt.

9.8 Parkeringshuset skal fremstå i i en kombination af stål og/eller beton og kunststof-, glas- eller stållameller /stave i princippet som vist på facader og visualiseringer.

9.9 Højde på værn skal mindst være 1,20 meter målt ubrudt fra overside dæk (evt. murkrone) til overside værn.

9.10 Skiltning skal udformes efter retningslinjer i lokalplan 150.

9.11 Afstande til skel af hensyn til brandspredning skal være min. 2,5 meter.

Redegørelse

 • På grund af den markante placering på af hjørnet af J. Chr. Juliussens vej og Niels Gyldings Gade skal bygningen gives en særlig udformning og må derfor ikke bygges lavere end den resterende bebyggelse i området.
 • For at styrke forbindelsen mellem Søndergade og Bilka-området skal den nederste etage langs J. Chr. Juliussens Vej indeholde butik eller liberale erhverv. Udformningen af denne del af facaden skal være aktiverende for gadebilledet, og derfor være åben og transparent i princippet som vist på tegningen herunder.

 • Der skal være en særlig opmærksomhed på udformningen af parkeringshusets underetage mod Fugholmsvej og Niels Gyldings Gade, så det føles interessant for fodgængere at færdes her. Der er en del fodgængertrafik på Fugholmsvej mellem Fugholm/midtbyen og Bilkaområdet. En forventet kommende bebyggelse ved Parallelvej kan yderligere øge mængden af forgængere i området. Der skal derfor tænkes på forholdene for fodgængerne. Herunder er vist et eksempel med begrønnede felter eller felter med megagrafik.

10.1 Ubelagte arealer, feks. langs Niels Gyldings Gade, skal beplantes med bøgepur og med enkelte opstammede træer som feks. lind.

10.2 Terrænreguleringer, der overstiger +/- 0,5 meter skal godkendes af Teknik og Miljø.

Redegørelse

Under hensyn til forgængere og andre trafikanter skal der udlægges plantebede hvor det er muligt. Især langs Niels Gyldings Gade vil det være positivt med træer, som vist på illustrationsplanen.

11.1 Ny bebyggelse må ikke ibrugtages før det er dokumenteret, at bestemelserne om støj på facader, udendørs opholdsarealer samt i beboelse og arbejdsrum i §8 kan overholdes, samt at parkeringshuset ikke påfører omgivende boliger gener i form af støj og lys jvf. §8.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.