Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der skal jf. Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje, udarbejdes et vej- og sti projekt for området, som skal godkendes hos Horsens Kommune og have samtykke fra Politiet jf. Færdselsloven. Byggetilladelsen er betinget af projektets godkendelse.

Nedlæggelse af vejareal

Området er i dag udlagt som et offentligt vejareal, der har været anvendt til vej og parkering. Det offentlige vejareal nedlægges for at kunne realisere lokalplanen, så det kan anvendes til bebyggelse. De eksisterende vejadgange til tilstødende matrikler vil blive opretholdt som hidtil.

Vejnedlæggelsen vil køre i en selvstændig procedure.

Selvom arealet nedlægges som offentligt vejareal, vil der fortsat være vejadgang til og fra tilstødende matrikler, som vist med rød pil

 

Museumsloven

Lokalplanområdet er beliggende syd for Horsens Bys middelalderlige bykerne syd for åen på det såkaldte Grønland, hvor der kendes bebyggelse tilbage til 1700-tallet. I Horsens Havn er registreret fund og bopladsspor fra stenalderen, hvorfor der i området er mulighed for aflejringer fra denne samt yngre perioder. Horsens Museum anbefaler derfor, at der indhentes en udtalelse jf. Museumslovens §25 forud for anlægsarbejder i området.

Overordnet er Museumsloven gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. Museumsloven § 27, stk. 2.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Lokalplanen dækker et område, der i dag er befæstet. Der er derfor ingen risiko for, at udnyttelsen af lokalplanens rammer kan skade arter eller naturtyper i forhold til grundlaget for Natura 2000-områder eller bilag IV arter. Lokalplanen skal derfor ikke indeholde en habitatsvurdering.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.