Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Forvaltningen har i afgørelsen lagt vægt på hensynet til det visuelle miljø, påvirkningen af de omgivende boliger samt støjpåvirkningen fra Niels Gyldings Gade og J Chr. Juliussens Vej.

Planens realisering vil påvirke det visuelle miljø positivt ved at være med til at skabe et defineret gaderum for Niels Gyldings Gade og markere hjørnet af Niels Gyldings Gade og J. Chr. Juliussens Vej.

De omgivende boliger vil ikke blive påvirket i væsentlig grad, da det vurderes, at hverken støj- eller lysforhold ændres væsentligt. Der er udarbejdet et skyggediagram, der ses herunder, der viser parkeringshusets skyggepåvirkning af de nord for beliggende boliger og deres friarealer. Det ses, at huset ikke vil påvirke friarealerne væsentligt i sommerhalvåret.

I lokalplanen er bestemmelser om, at bygninger og bebyggelse indrettes, så de vejledende støjgrænser ikke overstiges for opholds- og soverum, kontorer og udendørs opholdsarealer iht. Vejledning 4-2007 for Støj fra veje.

Horsens Kommune har vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 2.