Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplanen

Denne lokalplan gælder for Erhvervsområdet Horsens Syd. Området afgrænses, som vist på kortbilagene, af Thorsgårdsvej/Mercurvej i nord, Vejlevej mod øst, Melbæk mod syd og byzonegrænsen modvest. Området er gradvis taget i anvendelse som erhvervsområde siden starten af 1970'erne og idag ca. 80% af området udbygget. Det er hensigten at videreudvikle og bevare et erhvervsområde med miljømæssige og arkitektoniske kvaliteter. Horsens Kommune ønsker at erhvervsområdet fremstår attraktivt og dermed tiltrækker virksomheder, der ønsker at lokalisere sig i et område med disse kvaliteter.

Lokalplanen er en opdatering og sammenlægning af 2 eksisterende lokalplaner. Dels lokalplan 170, Lokalplan for Erhvervsområde Horsens Syd fra Juli 2004, dels Lokalplan 18-2008, Erhvervsområde Horsens Syd, butikker til særlig pladskrævende varegrupper. Desuden indeholder lokalplanen bestemmelserne i Tillæg 1 til Lokalplan 170. Den nye lokalplan erstatter disse 3 planer. Lokalplanen indeholder bestemmelser om virksomhedernes miljøklasser og reviderede redegørelse og bestemmelser om virksomhedernes placering i zoner, som skal sikre at nærliggende boliger ikke belastes unødigt af virksomhedsstøj mv. Nord for Vestvejen udgår muligheden for at etablere virksomheder som pga udsendelse af støv, støj, lugt mv stiller særlige krav til beliggenhed.

Lokalplanen rummer endvidere en stor fleksibilitet mht. anvendelse for at tilgodese forskelligartede nye virksomheder og udskiftning af eksisterende virksomheder over tid. Eksempelvis vil der blive flere muligheder for at etablere tankstationer samt bilforhandlere og andre butikker for særligt pladskrævende varer.

Lokalplanlægningens aktuelle årsag er at virksomheden Reitan Distribution ønsker mulighed for at etablere et distributionscenter for REMA1000 med en op til 75.000m² stor og stedvist op til 35 m høj lagerbygning. Det skønnes at den nuværende lokalplan 170 ikke udgør et tilstrækkeligt plangrundlag for en virksomhed af disse dimensioner. Centret tænkes placeret vest for Reitans nuværende lager på Marsalle. Lokalplanen fastlægger centrets placering og disponeringen af interne færdselsarealer, støjvolde mv. Projektets realisering vil kræve at den nord-syd gående vej Erhvervsparken nedlægges, og at Thorsgårdsvej forbindes med Vestvejen vest for distributionscentret.

Der er nye retningslinjer og ny viden om grundvandsinteresserne i lokalplanområdet, hvilket betyder færre restriktioner for områdets anvendelse, sammenlignet med bestemmelserne lokalplan 170.

Øvrige bestemmelser i lokalplan 170 gentages i det væsentligste i den nye lokalplan.

De nye arealer planlægges og anlægges fra starten i overensstemmelse med denne lokalplan. Da området er delvist udbygget gennem de seneste 30 år, er der i dag et større antal virksomheder i området. De eksisterende virksomheder kan fortsætte som hidtil. Dog skal de indrette sig efter lokalplanens bestemmelser ved ændringer.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Horsens Kommunes 'Arkitekturpolitik for en køn og grøn kommune', hvori erhvervsområder har målsætningen:„ Erhvervsområder skal planlægges og udlægges, så de glider harmonisk ind i omgivelserne både med hensyn til terræntilpasning og beplantning. Der skal anlægges et overordnet vejnet der styrer udstykningerne, så der sikres veldefinerede beplantede offentlige rum.“Horsens Kommune ønsker at forbedre de fysiske og de miljømæssigeforhold i erhvervsområdet, således at det bliver grønt og attraktivt for placering af flere virksomheder.