Eksisterende lokalplaner

Ved nærværende lokalplans ikrafttræden ophæves Lokalplan nr 170, Lokalplan for Erhvervsområde Horsens Syd, Lokalplan 18-2018, Erhvervsområde Horsens Syd, butikker til særlig pladskrævende varegrupper samt Tillæg 1 til Lokalplan 170 Erhvervsområde Horsens Syd.

Temalokalplan 150-2013, Skilte og facaderegulering er fortsat gældende for områderne langs Vestvejen og Vejlevej.