Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Forslaget til lokalplan er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen på disse punkter:

- Udlæg af arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i kommuneplanens retningslinjer, idet udlægget i lokalplanen foreslås at udgå nord for Vestvejen og i et bælte langs Vejlevej. Udlægget foreslås endvidere udvidet mod syd.
- Udlæg af arealer til særligt pladskrævende varegrupper i kommuneplanens retningslinjer er i lokalplanen udvidet mod nord og øst.
- Der oprettes nye rammer for erhvervsområdet som i udstrækning og indhold er i overensstemmelse med lokalplanforslaget. Der angives et byggefelt for en bygning med en højde på op til 35 m.

Der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

Foroffentlighed

I februar 2015 blev der på baggrund af den påtænkte ændring af kommuneplanen og udarbejdelse af lokalplan der muliggør etablering af et distributionscenter afholdt foroffentlighed iht planlovens § 23 c. Der indkom 7 høringssvar, alle fra grundejerforeninger eller beboere i eller nord for området. I det følgende refereres nogle af de indkomne forslag og kommentarer, fordelt på emner. Alle bemærkninger vedrører distributionscentret.

Generelle bemærkninger

Distributionscentret bør placeres et andet sted med større afstand til boligområder. Eksisterende virksomheder der medfører støj i boligområder bør flyttes. Beboere nord for området har købt grunde på falske forudsætninger.

Planproces

Der ønskes konstruktiv dialog om projektet. Anlægget vil være VVM-pligtigt, og der skal foretages miljøvurdering.

Trafik

Den tunge trafik bør ledes uden om Torsted. Al ind- og udkørsel til og fra distributionscentret bør ske direkte fra Vestvejen. Skolevej skal sikres. Bedre forhold for bløde trafikanter, bl a ved anlæg af stier. Vestvejen bør udvides og tilslutningsanlæg ved E45 udbygges.

Støj

Støjgrænser overskrides allerede. Der ønskes skærpede støjkrav uden for normal arbejdstid (7 – 18). Læsseaktiviteter, ventepladser med køleanlæg, ventilation mv støjer og bør placeres syd for bygningen. Der skal være støjvolde evt med beplantning. Støjberegninger skal indgå i lokalplanen. Kommunen bør meddele virksomheden at der kan forventes krav til begrænsning af virksomhedens støj iht miljøbeskyttelsesloven.

Bygninger

En op til 35 m høj bygning vil være i strid med kommunens arkitekturpolitik. Bebyggelsen skal være kvalitetesbetonet og moderne. Facader skal være ikke-reflekterende og i diskrete farver. Skyggediagram ønskes. Maks. højde 35 m incl afkast fra ventilation mv. Belysning må ikke oplyse arealer uden for området. Bygningerne bør graves ned i terrænet.

Miljø

Det skal undersøges om distributionscentret og den nuværende virksomhed vil være en risikovirksomhed og dermed ikke må ligge nærmere end 200 m fra boligområder.

Det forslag til distributionscenter der indgår i lokalplanforslaget er en videre bearbejdning af de disponeringsskitser der forelå i februar, og forslaget kommer beboernes ønsker i møde i stor udstrækning. Der er i marts 2015 afholdt møde med beboerrepræsentanter og Reitan Distribution, og der er aftalt nyt møde når/hvis Reitan beslutter at opføre centret.