Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

I vurderingen af om der skal udarbejdes en miljøvurdering af Forslag til Kommuneplantillæg 10-2013 og forslag til Lokalplan 2015-6, Erhvervsområde Horsens Syd, herunder Reitans påtænkte distributionscenter har Horsens Kommune lagt vægt på anlæggets påvirkning af de nærmeste boligområder støjmæssigt og visuelt samt den generelle trafikale påvirkning. Screeningens hovedemner er knyttet til muligheden for etablering af distributionscentret. De øvrige ændringer af lokalplanen skønnes at være miljømæssigt uvæsentlige. Screeningen bygger på bl.a. en netop udarbejdet VVM-screening af distributionscentret, der indgår i lokalplanen.

VVM-anmeldelsen, VVM-screeningen af anlægget, støjrapporten og de visuelle undersøgelser, herunder visualiseringer, påviser at etableringen af distributionscentret vil påvirke boligområder mod nord og nordøst støjmæssigt og visuelt, men ikke i et omfang der må betegnes som uacceptabelt. Anlægget disponeres på området og drives på en måde der sikrer, at de vejledende støjgrænser for boligområderne ikke overskrides.

Den stedvis op til 35 m høje bygning gives et farvemæssigt afdæmpet, ikke reflekterende udseende og der etableres et støjdæmpende, omgivende bevokset bakketerræn, der sammen med bygningen skønnes at kunne udgøre en markant, men visuelt acceptabel helhed. Den nye lokalplan udelukker mulighed for byggeri i en højde på 21 m i et ca 60.000 m2 stort areal mellem det nye distributionscenter og boligområdet mod nord, idet arealet udlægges til natur, rekreation og støjdæmpende volde og andre terrænformer.

Det nye distributionscenter vil generere kørsel med lastbiler og i mindre udstrækning personbiler til og fra området primært via Vestvejen. Vestvejen er en af Horsens bys primære trafikveje/primære indfaldsveje. Vejen er udformet og indrettet til afvikling af store trafikmængder, og der vil også i forbindelse med etableringen af det nye distributionscenter samt trafikafviklingen herfra blive gennemført ændringer af vejanlæggene i området for at tilgodese trafikafviklingen og trafiksikkerheden.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet de ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens 3, stk. 2.