Overordnet planlægning

VVM afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har modtaget en anmeldelse fra Reitan Distribution A/S iht bekendtgørelse om visse offentlig og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Anmeldelse vedrører det foreliggende skitseprojekt for etablering af et distributionscenter i lokalplanområdets nordlige del. Anlægget vurderes at være omfattet af bilag 2, punkt 11, litra a, anlægsarbejder i byzone. Kommunen har derfor foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet.

På baggrund af anmeldelsen og screeningen af anlægget træffer Horsens Kommune som VVM-myndighed afgørelse efter bekendtgørelsens §3 stk. 2 om at anlægget ikke er omfattet af bestemmelserne i §3 stk 2 om vurdering af anlæggets indvirkning på miljøet (VVM). Der skal således ikke udarbejdes en VVM-redegørelse for distributionscentret.

Begrundelse

I vurderingen af om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse af Reitans påtænkte distributionscenter i Erhvervsområde Horsens Syd har Horsens Kommune lagt vægt på anlæggets påvirkning af de nærmeste boligområder støjmæssigt og visuelt samt den generelle trafikale påvirkning.

VVM-anmeldelsen, screeningen af anlægget, støjrapporten, de visuelle undersøgelser, herunder visualiseringer, og de krav der stilles i lokalplanen til yderligere undersøgelser og dokumentation af støjforhold og anlæggets visuelle fremtræden påviser at etableringen af distributionscentret vil påvirke boligområder mod nord og nordøst støjmæssigt og visuelt, men ikke i et omfang der må betegnes som uacceptabelt. Anlægget disponeres på området og drives på en måde der sikrer, at de vejledende støjgrænser for boligområderne ikke overskrides. Anlægget gives et bygningsmæssigt afdæmpet udseende og et omgivende bevokset bakketerræn der vil udgøre en markant, men visuelt acceptabel helhed. Den nye lokalplan udelukker den mulighed den gamle lokalplan havde for byggeri i en højde på 21 m i et 6 ha stort areal mellem det nye distributionscenter og boligområdet mod nord, idet arealet udlægges til natur, rekreation og støjdæmpende volde og andre terrænformer.

Det nye distributionscenter vil generere kørsel med lastbiler og i mindre udstrækning personbiler til og fra området primært via Vestvejen. Vestvejen er en af Horsens bys primære trafikveje/primære indfaldsveje. Vejen er udformet og indrettet til afvikling af store trafikmængder, og der vil også i forbindelse med etableringen af det nye distributionscenter samt trafikafviklingen herfra blive gennemført ændringer af vejanlæggene i området for at tilgodese trafikafviklingen og trafiksikkerheden.