Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Formålet med lokalplanen er

  • at fastlægge rammer for udformning af bebyggelse, trafikarealer, beplantning m.v., så der skabes og vedligeholdes kvalitetsbetonede byggerier og anlæg i lokalplanområdet
  • at sikre at lokalplanområdet kan anvendes til erhvervsformål i forskellige kategorier, at dele af området kan indeholde butikker til særlig pladskrævense varegrupper samt at sikre et delområde til offentlige formål
  • at sikre at aktiviteterne i lokalplanområdet ikke er til gene for omkringliggende virksomheder og områder
  • at sikre at Erhvervsområde Horsens Syd etableres og drives, så risikoen for forurening af jord og grundvand minimeres
  • at muliggøre mijømæssig og visuelt forsvarlig indpasning af et distributionscenter på op til 75.000 m2 og bygningshøjde stedvist på op til 35 m
  • at sikre mulighed for etablering af oplevelsesvirksomheder, foreningslokaler mv. i en lille del af området
  • at varetage hensyn til klimatilpasning
  • at ophæve lokalplanerne 170, 18-2008 og Tillæg 1 til 170.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter følgende matrikelnumre:
Oens By:26, 37, 41, 42, 1a, 1ab, 1ac, 1af, 1ag, 1ah, 1ai, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1b, 1e, 1h, 1i, 1k, 1l, 1n, 1q, 1r, 1s, 1t, 1u, 1v, 1x, 1y, 1z, 1aa, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2t, 2u, 2v, 33a, 33b, 33c, 33d, 33e, 3r, 3s, 3t, 9a, 9ab, 9ac, 9ad, 9ae, 9af, 9ag, 9ah, 9ai, 9ak, 9al, 9am, 9an, 9ao, 9ap, 9aq, 9ar, 9as, 9au, 9av, 9ay, 9az, 9aæ, 9aø, 9ba, 9c, 9d, 9o, 9q, 9r, 9v, 9æ, 9ø,
Torsted By: 46, 5ev, 5fh, 5fi, 5fk, 5fl, 5fm, 5fo, 5fu, 5fv, 5fx, 5fy, 5h, 5hc, 5hd, 5he, 5hl, 5hm, 5hn, 5ht, 5hu, 5hv, 6a, 6cø, 6da, 6db, 6dc, 6dd, 6de, 6dl, 6dm, 6dn, 6do, 6dp, 6dq, 6dr, 6ds, 6du, 6dv, 6dx, 6dy, 6d, 6dæ, 6ea, 6eb, 6i, 6k, 6l, 6m, 6n, 6o, 6p, 6q, 11ck, 17a, 17b, 17c, 17e, 18a, 19a, 19b, 19c, 19d, 19l, 19m, 20i, 20k, 20l, 21b,
samt alle matrikler inden for området der udstykkes derfra.

3.1 Delområde 1

må kun anvendes til erhvervsformål, såsom industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, service- og handelsvirksomhed.
Indenfor delområdet må etableres virksomheder, som har specielle arealbehov og/eller krav om beliggenhed ved det overordnede vejnet. Endvidere kan her placeres virksomheder, der af miljømæssige årsager (støj, lugt, spildevand) ikke kan placeres i nærheden af boliger. Der må ikke etableres nogen form for bolig i området.

3.2 Delområde 2

må kun anvendes til erhvervsformål, såsom industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, service- og handelsvirksomhed.
Indenfor delområdet må etableres virksomheder, som har specielle arealbehov og/eller krav om beliggenhed ved det overordnede vejnet. Endvidere kan her placeres virksomheder, der af miljømæssige årsager (støj, lugt, spildevand) ikke kan placeres i nærheden af boliger.
Der må ikke etableres nogen form for bolig i området.
Delområde 2 må endvidere anvendes til butikker med særlig pladskrævende varegrupper. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i delområdet, udover butik (kiosk) i forbindelse med tankstation.

3.3 Delområde 3

må kun anvendes til erhvervsformål, såsom industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, service- og handelsvirksomhed. Indenfor delområdet må etableres virksomheder, som har specielle arealbehov og/eller krav om beliggenhed ved det overordnede vejnet. Indenfor delområdet må der ikke udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige krav.
Der må ikke etableres nogen form for bolig i området.

3.4 Delområde 4

må kun anvendes til erhvervsformål, såsom industri-, lager- og værkstedsvirksomhed, service- og handelsvirksomhed, herunder tankstationer.
Der må ikke etableres nogen form for bolig i området. Delområde 4 må endvidere anvendes til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i delområdet, udover butik (kiosk) i forbindelse med tankstation.
Indenfor delområdet må der ikke udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige krav.
Arealerne langs Vejlevej og Vestvejen skal forbeholdes virksomheder, der i særlig grad er præsentable og har behov for en facadebeliggenhed.
Der må ikke etableres nogen form for bolig i området.

3.5 Delområde 5

må kun anvendes til erhvervsformål, såsom håndværksvirksomhed og mindre industri-, lager-, værksteds- og forretningsvirksomhed, der har tilknytning til den pågældende virksomhed. Indenfor delområdet må der ikke udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles særlige krav. Der må på hver ejendom opføres eller indrettes én bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver eller anden person med direkte tilknytning til den pågældende virksomhed.
Delområde 5 må endvidere anvendes til butikker med særlig pladskrævende varegrupper.
Den østlige del af delområde 5, omfattende matriklerne 5ev, 5fh, 5fi, 5fu, 5fv, 5fx, 5hc, 5hd, 5he, 5hm, 20i, 20k, 20l, Torsted By, Torsted og alle matrikler der udstykkes herfra må endvidere anvendes til service- og forretningsvirksomhed med indendørs aktiviteter, virksomhedsklasserne 1-2, eksempelvis fitness center, danseskole og andre oplevelsesaktiviteter, herunder ikke-erhvervsmæssige virksomheder, foreninger og klubber. Anvendelsen må ikke være mere miljøfølsom eller miljøbelastende end den øvrige tilladte anvendelse af delområde 5. Der må på hver ejendom opføres eller indrettes een bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver eller en anden person med direkte tilknytning til en ehvervsvirksomhed på ejendommen. Derudover må overnatning ikke finde sted.
For at sikre overholdelse af Miljøstyrelsens støjgrænser i de tilgrænsende boligområder stilles krav til fitnesscenter, eventvirksomhed, danseklub m.v. at alle døre og vinduer mod beboelser skal holdes lukkede under arrangementer.

3.6 Delområde 6
Delområde 6 må kun anvendes til offentlige formål, undervisningsformål.

3.7 Delområde 7
Delområde 7 må kun anvendes til beplantningsbælte med en karakter af levende hegn, der mod syd og vest skal afskærme området.
Beplantningsbæltet skal have en bredde på min. 10 meter og skal bestå af buske og løvfældende træer. I den del af delområde 7 der er beliggende nord for Vestvejen kan beplantningsbæltet placeres helt eller delvis i delområde 3 hvis det er mere hensigtsmæssigt ift. placering af en evt. ny vejforbindelse mellem Vestvejen og Thorsgårdsvej.

3.8 Delområde 8
Delområde 8 må kun anvendes til rekreative og naturmæssige formål og til støjvold. Arealet må anvendes til nedsivning af regnvand.

3.9 Uanset ovenstående bestemmelser skal virksomhedernes anvendelse være i overensstemmelse med udpegningen af indvindingsoplande, jf. § 10 og kortbilag 5 Grundvandsinteresser.

3.10 Uanset ovenstående bestemmelser skal der ved lokalisering af nye virksomheder eller ændring af eksisterende virksomheder tages hensyn til de vejledende miljøklasser, jf. Korbilag 4 Vejledende Miljøklasser.

4.1 Boliger i forbindelse med erhvervsbyggeri i delområde 5 kan ikke udstykkes selvstændigt.

5.1 Området trafikbetjenes hovedsageligt fra Vestvejen med et internt vejnet af stamveje og stikveje.

5.2 Nye stamveje udlægges i et 14 m bredt vejprofil, hvoraf 8 m er kørebane. Vejrabatterne skal have en bredde på 3 m. I rabatterne anlægges græs og i den ene rabat etableres fortov, hvor der skønnes behov. Der plantes allétræer langs alle stamveje f.eks. seljerøn eller akselrøn.

5.3 Der gives mulighed for at Titanvej og Kometvej forlænges og forbindes. Desuden kan der efter behov anlægges adgangsveje til betjening af de enkelte virksomheder.

5.4 Der må ikke etableres yderligere vejadgange til Vejlevej eller Vestvejen. Trafikken til/fra Vestvejen og Vejlevej skal foregå via de veje der etableres i området med tilslutning til Vestvejen og Vejlevej.

5.5 I alle blinde vejender skal der etableres vendemulighed for lastbiler (herunder renovationsvogne m.v.) jf. vejreglerne.

5.6 Ved vejtilslutninger og vejenes kurveforløb skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Inden for oversigtsarealerne i kryds må der således ikke etableres rækværker, plantestensmure eller lignende med en højde over 0,8 meter. Hvis der tilplantes indenfor oversigtsarealet skal beplantningen til enhver tid holdes under en højde på 0,8 m.

5.7 Den del af delområde 3, der kan anvendes til distributionscenter, skal disponeres i principiel overensstemmelse med Kortbilag 3 Illustrationsplan, således at et minimum af trafikale og andre støjende aktiviteter foregår nord for bygningen.

6.1 Parkeringsarealer anlægges med min 2 m brede plantebede mellem rækkerne og mod vejarealer. Alternativt kan der udlægges tilsvarende arealer plantebede jævnt fordelt på parkeringspladsen. Dog skal parkeringsarealet altid afgrænses mod vej af et sammenhængende plantebed. Se princiskitserne i lokalplanens redegørelse.

6.2 Ved anvendelse til oplevelsesvirksomhed mv inden for den østlige del af delområde 5 stilles krav om etablering af parkeringspladser for biler og cykler i overensstemmelse med Horsens Kommunes parkeringsnorm. Parkeringspladser skal placeres ved bygningerne og med afstand til de tilgrænsende boligområder, jfr. lokalplanens redegørelse.

7.1 Belysning af virksomhedernes interne færdsels- og arbejdsarealer skal være nedadrettet og må ikke lyse ud over ejendommens skel. Belyningsmasters højde må maksimalt være 15 m og må ikke overstige bygningshøjden på ejendommen.

7.2 Til belysning af parkerings- og stiarealer inden for den enkelte ejendom skal der vælges parkbelysning. Der kan vælges armaturer efter Horsens Kommunes designmanual.

7.3 Eventuel projektørbelysning på ejendommene skal være rettet mod bygningers facader, Facader må ikke belyses i en højde over 10 m. Projektørbelysning må ikke være generende for beboere eller trafikanter i eller uden for området.

Ledningsanlæg
7.4 Området tilsluttes Horsens Vands kloaknet efter anvisning fra Horsens Vand A/S.

7.5 Hvis regnvand nedsives skal der ansøges om tilladelse ved Horsens Kommune.

7.6 Regnvandsbassiner anlægges med permanent vandspejl og skråningsanlæg på maksimalt 1:5. Regnvandsbassinerne må ikke indhegnes, men skal fremstå som naturlige vandhuller.

8.1 Langs hovedlandevej 310 (Vejlevej) er der en 20 m parallelbyggelinie (vejudvidelseslinie). Højde- og passagetillæg svarer til 1,5 gange højdeforskellen, foruden den fornødne bredde - mindst 1 m - til passage foran bygninger.

8.2 Der er desuden en 40 meter byggelinie langs Vejlevej (målt fra vejskel), der skal friholdes for bebyggelse og andre anlæg.

8.3 Langs Vestvejen, mellem motorvejen og Vejlevej pålægges en 25 m parallel byggelinie (vejudvidelseslinie). Højde- og passagetillæg svarende til 2 gange højdeforskellen foruden den fornødne bredde - mindst 1 m - til passage foran bygninger.

8.4 Der pålægges desuden en 20 m byggelinie (målt fra vejskel) langs Vestvejen, der skal friholdes for bebyggelse og andre anlæg.

8.5 Langs alle stamveje og stikveje fastlægges en 5 m byggeline (målt fra vejskel).

8.6 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 60%.

8.7 I delområderne 2 og 4 må den enkelte virksomhed have et bruttoetageareal på max. 15.000 m2 til butiksformål. Derudover må den enkelte dagligvarebutik (kiosk) have et bruttoetageareal på max. 200 m2.
I delområde 5 må den enkelte virksomhed have et bruttoetageareal på max. 1.000 m2 til butiksformål.

8.8 Det maksimale bruttoetageareal til butikker i delområde 2 er 50.000 m2.

8.9 Det maksimale bruttoetageareal til butikker i delområde 4 er 30.000 m2.

8.10 Det maksimale bruttoetageareal til butikker i delområde 5 er 5.000 m2.

8.11 Max. bygningshøjde:
delområde 1 max. 21 m
delområde 2 max. 21 m
delområde 3 max. 21 m, øst for Marsalle 14 m. Inden for byggefelt for distributionscenter må der bygges i en højde på 30 m og i 30 % af byggefeltet må bygges i en højde på 35 m.
delområde 4 max. 14 m
delområde 5 max. 8,50 m
delområde E max. 12 m
delområde 6 max. 12 m
Højdegrænserne gælder ikke for nødvendige antenner, skorstene mv. Bortset herfra er højdegrænserne for byggefeltet for distributionscenter, idet højdegrænserne her gælder alle bygningsdele og tekniske installationer. Ingen bygningsdel eller teknisk installation må overstige kote 76 m.

8.12 I håndværkerparcellerne, delområde 5, skal virksomhederne placeres mod vejarealet og en eventuel bolig skal placeres bag erhvervsbygningen.

8.13 Ved placering af byggeri, veje og andre anlæg, skal der tages hensyn til de eksisterende ledninger, der ikke er vist i lokalplanen.

8.14 Terrænregulering, beplantning og bebyggelse skal repektere 60 kv ledning i vestlige del af delområde 3.

9.1 Ny bebyggelse skal fremstå moderne og kvalitetsbetonet for så vidt angår udseende, materialevalg og farveholdning. Der skal vælges materialer, så der opnås helstøbte løsninger med hensyn til form, funktion, proportioner, detaljer og farver.

9.2 Bebyggelse skal have et præsentabelt ydre og skal sammen med beplantning og ubebyggede arealer disponeres, så der opnås en harmonisk helhedsvirkning - såvel på den enkelte grund som i samspillet med bebyggelse m.v. på nabogrunden.

9.3 På grunde med facader mod både Vejlevej eller Vestvejen og adgangsvej, skal hovedfacade placeres mod Vejlevej eller Vestvejen. Den arkitektoniske bearbejdning af facaderne mod de to veje skal svare til hinanden.

9.4 Administrationsafsnit og indgang skal orienteres mod adgangsvejen og gives en særskilt arkitektonisk bearbejdning i forhold til produktions- og lagerbygninger.

9.5 Udvendige bygningssider skal fremtræde i dæmpede farver. Der må således ikke anvendes signalfarver eller meget klare farver.

9.6 Den op til 35 m høje lagerbygning i delområde 3 skal fremtræde med matte facader i een eller flere lysegrå farver. Facaderne kan fremtræde med struktur, eksempelvis synlige eller markerede samlinger mellem elementer af facadebeklædning. Bygningesn basis og lavere kontorbygninger kan alternativt gives en hvid eller sort farve.

9.7 Ventilationskanaler og andre installationer skal udføres integreret i bygningerne og må ikke være synlige fra omgivelserne.

Terrænregulering
10.1 Terrænreguleringer der overskrider 0,5 m må kun foretages med Teknik og Miljøs godkendelse. Tilladelse skal meddeles som en dispensation fra lokalplanen.

Beplantning. Der henvises også til lokalplanens redegørelse, incl. principskitser.
10.2 Al beplantning skal sikres gode vækstbetingelser.

10.3 På matriklerne langs Vejlevej og Vestvejen skal der etableres to grønne forarealer. Mod Vejlevej skal det grønne forareal have en bredde på min. 40 m fra vejskel. Mod Vestvejen skal det grønne forareal have en bredde på min. 20 m fra vejskel.
I forarealerne skal der anlægges græs og ud for skel plantes grupper på 8-12 løvfældende træer ( i str. 10-12) . Træerne skal være af arten eg. Der skal plantes mindst en trægruppe pr. virksomhed og den præcise placering aftales med Teknik og Miljø. Se principskitsen i afsnittet Lokalplanens indhold.

10.4 Mod stamveje og stikveje skal det grønne forareal have en bredde på min. 5 m fra vejskel. Forarealerne skal beplantes med en lav grøn beplantning af græs eller bunddække, hvori der plantes buske og enkeltstående løvfældende træer. Se principskitserne i afsnittet Lokalplanens indhold.

10.5 Der etableres beplantning i skel. Skelbeplantningen skal bestå af et 5 m bredt bælte langs side- og bagskel. Langs grundens sideskel etableres beplantning indtil vejskel. Der plantes 1 række popler 2,5 m fra skel. Poplerne plantes i str. 10-12 med en afstand på 5 m mellem træerne i rækken. Poplerne sættes forskudt, på hver side af skellet. Se principskitserne i afsnittet Lokalplanens indhold. Omkostningerne ved etablering af skelbeplantning afholdes af grundejeren. Dog er den enkelte grundejer kun forpligtet til at etablere skelbeplantning på egen matrikel.

10.6 I delområde 5 etableres hæk i naboskel. Hvis der etableres bolig i forbindelse med erhverv skal grænsen mellem disse markeres vha. beplantning.

10.7 Delområde 7 må kun anvendes til beplantningsbælte med en karakter af levende hegn, der mod syd og vest skal afskærme området. Beplantningsbæltet skal have en bredde på min 10 meter og skal bestå af både buske og løvfældende træer. Nord for Vestvejen kan beplantningsbæltet forskydes mod øst hvis det er hensigtsmæssigt ift. en eventuel ny vejforbindelse mellem Thorsgårdsvej og Vestvejen.

10.8 Delområde 8 må kun anvendes til grønt område med støjafskærmende volde og bakker, og med mulighed for rekreative, ikke støjende aktiviteter. Indretningen skal følge de overordnede principper som fremgår af Illustrationsplan, Kortbilag 3. Der skal etableres terræn og bevoksning, som skal medvirke til at dæmpe distributionscentrets visuelle indtryk set fra nord. Delområdet skal desuden give mulighed for naturoplevelser og rekreative aktiviteter for specielt de tilgrænsende boligområders beboere. Der skal etableres skovagtig bevoksning med hjemmehørende buske og træer samt en andel af hurtigt voksende træer som poppel med henblik på at opnå en hurtig visuel afskærmning.

Øvrigt
10.9 Ubefæstede arealer beplantes eller tilsås, så der opnås en grøn helhedsvirkning.

10.10 Tilladelse til oplag vil være betinget af en beplantning eller hegning der skjuler oplaget.

Hegn
10.11 Trådhegn og lignende hegn udformes og placeres diskret. Mod nabogrunde kan hegn placeres i skel. Mod veje placeres hegn bag det grønne forareal.

10.12Ved ændring af anvendelse eller tilbygning, har ejeren af en ejendom indenfor lokalplanområdet pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i lokalplanen. Beplantningen på den enkelte parcel, anlægges og vedligeholdes af grundejeren og udføres efter retningslinjerne i lokalplanen.

Skilte
10.13 Fritstående skilte skal tilpasses områdets skala og må ikke være til gene for eksisterende skilte i området. Der skal tages hensyn til områdets karakter. Det tilstræbes, at skiltet har et enkelt og letopfatteligt udtryk.

10.14 Der kan godkendes ét fritstående skilt pr. virksomhed. Dog kan der langs indfaldsveje/ overordnede veje i enkelte tilfælde tillades flere fritstående skilte i forbindelse med autoforhandlere, der forhandler
mere end ét bilmærke. Der må ikke skiltes med produktreklamer, men kun med firmanavn og/eller logo.

10.15 Skiltet skal i sin placering og udformning indgå i harmoni med det omgivende terræn og de omliggende bygninger.

10.16 Skiltet må ikke være til gene for eksisterende lovlige skilte i området.

10.17 Fritstående skilte må have en max. bredde på 1,0 meter.

10.18 Fritstående skilte have en max. højde på 3,5 meter over terræn. Hvor flere virksomheder samordner skiltningen kan den evt. tillades højere. Der kan, hvor bygninger eller terræn kræver det, blive tale om et individuelt skøn og godtagelse.

10.19 Indirekte belysning vil som udgangspunkt kunne godkendes

10.20 Facadeskiltet anbringes på virksomhedens hovedfacade, og skal være en naturlig markering af et indgangsparti. Facadeskilt mod indfaldsvejen kan godkendes, selvom indgangsdøren er placeret andetsteds.

10.21 Lysarmaturkasser, lyskakler og lignende kan som udgangspunkt ikke opsættes.

10.22 Der kan opsættes faste reklameskilte med en samlet størrelse på max.12,25 m2. Skiltet skal indpasses i forhold til facadens hovedopdeling feks. ved at erstatte et eksisterende vindue. Udformes skiltet i et ikke- stift materiale, skal det fastgøres i en fast ramme.

10.23Lysskilte (herunder LED-skærme og andre digitale skilte) må ikke være dominerende og skal udføres i høj kvalitet og skal godkendes i hvert enkelt tilfælde.

Befæstelsesgrader, jf. Kortbilag 6 Spildevandsoplande
10.24 Ved befæstelse mere end den befæstelsesgrad der er angivet i det nedenstående, skal regnvandet herfra forsinkes, før det tilsluttes til kloak.
Opland A398, del af A393 og del af A394 har en befæstelsesgrad på 0,48.
Opland A396, A397, A399, A400, A410, A411, A412, A413, A415, A416, A414, A418, del af A419, A421, A422 og A423 har en befæstelsesgrad på 0,56.
Opland A420 har en befæstelsesgrad på 0,64.

Grundvandsbeskyttelse
10.25 For de virksomheder og anlæg, som vurderes at være omfattet af Naturstyrelsens ’Opmærksomhedsliste' og som er berørt af indvindingsoplandene til Oens Vandværk eller Torsted Vandværk, jf. Kortbilag 1 Lokalplanafgrænsning og Kortbilag 5 Grundvandsinteresser, gælder følgende:

  • Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
  • Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssumpen skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Redegørelse

Gode vækstbetingelser indebærer eksempelvis at træer plantes i en ikke-komprimeret jordbund med rimelig muldkvalitet og et jordvolumen som trærødder kan udvikle sig i gennem en lang årrække.
Bestemmelser om befæstelsesgrader er vigtige for at sikre mod klimaforandringernes stigende mængder nedbør.
Reduceres indvindingsoplandene til vandværkerne efter en senere revurdering af deres udstrækning bortfalder bestemmelserne for de områder der udgår af indvindingsoplandene.

11.1 Forinden ibrugtagning af byggeri skal de tilhørende parkeringspladser være etableret.

11.2 Forinden ibrugtagning af byggeri skal den tilhørende beplantning iht. til lokalplanens redegørelse og § 10 være etableret.

11.3 Forinden ibrugtagning skal grundvandsbeskyttende foranstaltninger være etableret, jfr §10.22. Gælder kun matrikler helt eller delvis inden for indvindingsoplande.

11.4 Forinden distributionscentret i delområde 3 tages i brug skal al støjdæmpende terræn og al afskærmende bevoksning i delområde 8 være etableret. Endvidere skal delområde 8 være indrettet som rekreativt, grønt område.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

14.1 Med vedtagelse af lokalplan 2015-6 Erhvervsområde Horsens Syd ophæves Lokalplan 170 og Lokalplan 18-2018 samt Tillæg nr 1.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.