Udbygningsaftaler

Reitan Distribution A/S har anmodet om en udbygningsaftale om vejændringer, som er en forudsætning for at der kan etableres et distributionscenter i lokalplanområdets nordlige del. På den baggrund er der udarbejdet en udbygningsaftale, som indbefatter nedlæggelse af vejen Erhvervsparken samt etablering af ny vejforbindelse fra Thorsgårdsvej til Vestvejen. Vejen tilsluttes Vestvejen med en rundkørsel eller et kanalisereret, signalreguleret, trebenet kryds. Aftalen indbefatter endvidere en eventuel ændring af eksisterende rundkørsel Vestvejen/Orionvej/Erhvervsparken til et kanaliseret, signalreguleret kryds, som vil give adgang til distributionscentret fra Vestvejen, hvis det vurderes at være trafikalt og sikkerhedsmæssigt påkrævet. Udbygningsaftalen indeholder bestemmelser om genforhandling af aftalen, hvis Reitan ønsker at realisere et mindre projekt end det der er beskrevet i lokalplanen. Udbygningsaftalen blev vedtaget af Byrådet samtidig med den endelige vedtagelse af lokalplanen.