Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Etablering af et distributionscenter i lokalplanområdets nordlige del forudsætter at den nuværende fordelingsvej Erhvervsparken nedlægges og at der i stedet etableres en forbindelse mellem Thorsgårdsvej og Vestvejen i lokalplanområdets vestlige kant.

Ændring og dimensionering af eksisterende og nye veje og kryds/rundkørsler sker på baggrund af trafikberegninger.

Distributionscentret medfører en væsentlig øgning af trafikken til og fra Vestvejen og herfra primært mod Motorvej E45.

Det nye distributionscenter vil generere kørsel med lastbiler og i mindre udstrækning personbiler til og fra området primært via Vestvejen. Vestvejen er en af Horsens bys primære trafikveje/primære indfaldsveje. Vejen er udformet og indrettet til afvikling af store trafikmængder, og der vil også i forbindelse med etableringen af det nye distributionscenter samt trafikafviklingen herfra blive gennemført ændringer af vejanlæggene i området for at tilgodese trafikafviklingen og trafiksikkerheden.

Hvis Erhvervsparken nedlægges vil den kollektive trafikbetjening af erhvervsområdet ændres så ruten kommer til at anvende den forlagte vestlige ende af Thorsgårdsvej og dennes forlængelse frem til Vestvejen.

Nedlæggelse af vejareal

Erhvervsparken er i dag udlagt som et offentligt vejareal, der har været anvendt til vej mellem krydset Thorsgårdsvej//Østerhåbsallé/Erhvervsparken og rundkørslen Vestvejen/Orionvej/Erhvervsparken. Det offentlige vejareal vil kunne nedlægges for at kunne realisere distributionscentret i lokalplanens delområde 3.

Vejnedlæggelsen vil køre i en selvstændig procedure.

Grundvand

Erhvervsområde Horsens Syd blev første gang lokalplanlagt ved lokalplan nr. 170. Lokalplanen blev udarbejdet i 2004 under hensyntagen til den daværende viden om grundvandsinteresser.

Da lokalplan nr. 170 blev udarbejdet, lå stort set hele lokalplanområdet indenfor vandværksoplandene til flere vandværker, herunder Rugballegårdværket, Torsted Vandværk, Hatting Vandværk og Oens Vandværk. Lokalplanen blev derfor udformet med en række bestemmelser for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af områdets grundvandsinteresser. Bestemmelserne fremgik af lokalplanens bilag 4 og indeholdt nogle vejledende administrative retningslinier for forbud og krav ved ansøgninger om etablering, miljøændring eller udvidelse af virksomheder indenfor lokalplan 170.

Efter kommunens vedtagelse af Lokalplan 170 blev der af Vejle Amt beregnet og udpeget nye vandværksoplande til områdets vandværker, som Amtet offentliggjorde ifm. Regionplan 2005. Vandværksoplandene blev revideret på baggrund af den grundvandskortlægning, som Vejle Amt udførte forud for udarbejdelse af indsatsplanen for Rugballegård OSD’et. De nye vandværksoplande fremgår af Bilag 1 Områdeafgrænsning, Bilag 5 Grundvandsinteresser og Bilag 7 Grundvandsredegørelse.

Lokalplanområdet ligger fortsat udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og størstedelen af området ligger nu også udenfor vandværksoplande, dog ligger en mindre del af området indenfor indvindingsoplandet til Torsted Vandværk, Oens Vandværk og Bækkelund Vandværk.

Indenfor lokalplanområdet vurderes grundvandsmagasinet at være meget begrænset og ikke interessant i vandværkssammenhæng. Dataene som vandværksoplandet til Torsted Vandværk er optegnet på baggrund af viser endvidere, at det er en meget begrænset andel af det vand som vandværket indvinder, som dannes i dette område. Det er kommunens vurdering, at på grund af det meget begrænsede grundvandsmagasin under lokalplanområdet og det meget begrænsede antal vandpartikler, som kommer fra lokalplanområdet til Torsted Vandværk, vil aktiviteter indenfor lokalplanområdet ikke udgøre en risiko for forurening af Torsted Vandværks boringer.

I forhold til Oens Vandværk ligger lokalplanområdet relativt kildepladsnært, 210 meter nord for boringerne. Størstedelen af det område som ligger indenfor vandværksoplandet til Oens Vandværk, er udlagt til et grønt beplantningsbælte og bebygges derfor ikke. Da Oens Vandværk har en meget begrænset indvinding på knap 8.000 m³/år, som kun medfører en begrænset grundvandssænkning omkring boringerne, og at den overordnede grundvandsstrømning er mod nordvest, og dermed ikke i retning af Oens Vandværk, vurderes aktiviteter indenfor lokalplanområdet ikke at udgøre en risiko for forurening af Oens Vandværks boringer.

Bækkelund Vandværk ligger inde midt i Horsens by og er et vandværk som i fremtiden forventes nedlagt og overtaget af Horsens Vand, og der skal derfor ikke tages et særligt hensyn til vandværkets vandindvindingsinteresser.

På baggrund af Naturstyrelsens notat ”Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande" samt et tilhørende bilag 1”, vurderes de virksomhedstyper som lokalplanen giver mulighed for, at være sammenlignelig med de virksomheder og anlæg, som findes på dels ”Tilladelseslisten” som er mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg, og på ”Opmærksomhedslisten” som er potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg.

Virksomheder og anlæg på ”Tilladelseslisten”, kan placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, uden særlige krav til tekniske tiltag. Virksomheder og anlæg på ”Opmærksomhedslisten” kan kun placeres i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, når Naturstyrelsens krav til minimumsbetragtninger er opfyldt:

Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssumpen skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.
Naturstyrelsens minimumsbetragtninger i forhold til tekniske tiltag til sikring af grundvandet, skal indskrives i kommuneplanens rammer og følges op af bestemmelser i lokalplanens bestemmelser under '§10 Ubebyggede arealer'.

Disse minimumsbetragtninger er således gældende for de virksomheder og anlæg, der vurderes at være omfattet af Naturstyrelsens Opmærksomhedsliste, og som er berørt af indvindingsoplandene til Oens Vandværk eller Torsted Vandværk. Se kortbilag 5 Grundvandsinteresser.

I lokalplanes Bilag 7 Grundvandsredegørelse findes en uddybende redegørelse for grundvandsforholdene, og desuden har Horsens Kommune udarbejdet en grundvandsredegørelse for hele kommunen, som ligger som et bilag til Kommuneplantillæg 7 til Kommuneplan 2013 om Byudvikling og Fritidsformål.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem. Området er separatkloakeret. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg. Regnvandet afledes til henholdsvis Melbæk og Torsted Skelgrøft

Lokalplanområdet indeholder forskellige spildevandsoplande, jfr kortbilag Spildevandsoplande. Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet, svarende til den befæstelsesgrad der er angivet i bestemmelserne for det enkelte spildevandsopland. Overstiger befæstelsen befæstelsesgraden for området skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel.

Regnvandsbassiner anlægges med permanent vandspejl og skråningsanlæg på maksimalt 1:5. Regnvandsbassinerne må ikke indhegnes, men skal fremstå som naturlige vandhuller. Regnvandsbassiner indrettes med mulighed for afspærring af afløbet, således, at eventuelt brandvand eller kemikaliespild på arealerne kan tilbageholdes i regnvandsbassinet indtil spildet kan opsamles/brandvandet kan pumpes til spildevandskloak.

Området tilsluttes Horsens Vands kloaknet efter anvisning fra Horsens Vand A/S.

Der er mulighed for at nedsive regnvand fra tilgrænsende lokalplanområde i Delområde 8.

Hvis regnvand nedsives skal der ansøges om tilladelse ved Horsens Kommune.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

I områdets nordvestlige del forløber en 60 kv højspændningsledning og der er placeret et tranformerhus. Anlægget tilhører NRgi Net.

Varmeforsyning

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Der kan gives tilladelse til udnyttelse af procesvarme som opvarmningsform i den enkelte virksomhed.

Vandforsyning

Området forsynes med vand fra Torsted Vandværk og Horsens Vand A/S.

Ledninger

Horsens Vand A/S har en pumpetrykledning for spildevand og en pumpetrykledning for drikkevand, begge beliggende i Erhvervsparken, som skal nedlægges som vej, forinden distributionscentret kan etableres. Disse ledninger skal sikres mod beskadigelse og Horsens Vand skal have adgang til dem, enten ved at der etableres i en ’ingeniørgang’ under bygningen eller at ledningerne omlægges udenom bygningen. Horsens Vand skal godkende den løsning som vælges, såvel projektet som udførelsesmetode mv.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring.

For erhvervet skal renovationen overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.

For boliger skal renovationen overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

Støj fra virksomheder

Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser om støjgrænser. Gener fra støjende virksomheder reguleres ikke med planloven, men med miljøbeskyttelsesloven. For samtlige erhvervsvirksomheder gælder, at de skal respektere Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser ved de omliggende boliger.

I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheder vil der blive stillet krav til, hvor meget støj virksomheden må bidrage med.

Miljøklasser

Inddelingen af lokalplanområdet tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens 7 miljøklasser. Til hver miljøklasse knytter sig en anbefalet, vejledende beskyttelsesafstand til forureningsfølsom arealanvendelse, f.eks. boliger (miljøklasse 1: 0 meter – miljøklasse 7: 500 meter).

Lokalplanområdet disponeres, så virksomheder i de lavere miljøklasser, der kræver de korteste beskyttelsesafstande, placeres langs yderkanten af lokalplanområdet, mens virksomheder i de højere miljøklasser, som kræver de længste beskyttelsesafstande, lokaliseres mod centrum af området.

Zoneringen af lokalplanområdet medfører, at de mindst miljøbelastende virksomheder udgør en buffer mellem de forureningsfølsomme arealer og de mest miljøbelastende virksomheder.

Tilhørende kortbilag viser en principskitse over lokalplanområdets vejledende disponering.

En virksomhed som almindeligvis henregnes til en høj miljøklasse kan tænkes placeret inden for et område for lavere miljøklasse, hvis virksomheden dokumenterer at den indrettes og drives på en måde der nedbringer miljøbelastningen tilstrækkeligt.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Jordforurening

Flere matrikler i lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter jordforureningsloven. I loven anvendes ordet ”kortlægning” i betydningen ”registrering.” Aktuelle oplysninger om forureningsstatus kan findes på Horsens Kommunes hjemmeside webkort.horsens.dk.

Kortlægningen efter jordforureningsloven medfører følgende begrænsninger og pligter:

• der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune, hvis arealanvendelsen ønskes ændret til bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave eller sommerhusgrund.

• der skal søges om tilladelse ved Horsens Kommune før der bygges, graves eller foretages andet anlægsarbejde. I særlige situationer gælder der andre regler, som der kan fås oplysninger om hos Horsens Kommune.

• I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra kortlagte arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordregulativ

Områdeklassificering

Dele er lokalplanområdet er beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet. Baggrunden for klassificeringen er kommunens eksisterende kendskab til de enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata. Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har med stor sandsynlighed givet anledning til diffus forurening i området eller der er tidligere påvist let forurenet jord inden for området. De stoffer og koncentrationsniveauer, som kendetegner lettere forurenet jord, er typisk et resultat af såkaldt diffus forurening. Den diffuse jordforurening er opstået gennem længere tids spredning, opblanding eller fortynding af forureningsbidrag, som typisk stammer fra flere forureningskilder. Lettere forurening kan også være et resultat af forurening fra punktkilder, hvor spild eller lækage har ført til forurening i lave koncentrationer. Endelig ses lettere forurenet jord i fyldjord, som er samlet fra forskellige områder, hvor der har været mindre forurenende aktiviteter. Aktuelle oplysninger om hvilke områder der er omfattet af områdeklassificering kan findes på Horsens Kommunes hjemmeside webkort.horsens.dk

Områdeklassificeringen medfører følgende begrænsninger og pligter:

• I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.