Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for opføre ny bebyggelse til centerformål, konkret med ønske om at etablere en dagligvarebutik. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser omkring bebyggelsens omfang og placering, ubebyggede arealer mv.

Bebyggelsen

Bebyggelsen planlægges placeret langs det sydlige og vestlige skel med et fælles areal til adgang, parkering og varelevering nord og øst for bebyggelsen.

Der må maksimalt opføres 2.200 m² til butiksformål inden for lokalplanområdet, og bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke overstige 2.200 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker.

Lokalplanen fastlægger bebyggelsens omfang til en bebyggelsesprocent på maksimalt 45 for den enkelte ejendom. Bebyggelsens højde må ikke overskride 2 etager og 8,5 meter. Dog må bebyggelse nærmere end 3,5 meter fra lokalplangrænsen mod syd maksimalt opføres i 1 etage og 6 meters højde.

Varelevering til butikken forudsættes etableres uoverdækket, men kan dog overdækkes såfremt det af støjmæssige hensyn viser sig nødvendigt. Denne overdækning må etableres uden for det angivne byggefelt.

Facaderne skal primært fremstå som pudset, vandskuret eller blankt murværk, med metalbeklædning eller i beton og skal opføres i grå, gule eller røde farver. Langs facaden mod Sundvej samt facaden mod boligerne langs Holbergsvej skal der etableres begrønning, eks. som klatreplanter på net eller espalier for visuelt at opdele facadeudtrykket. Mindre facadedele, glaspartier, vindfang, karnapper eller lignende må udføres i andre materialer såsom træ, stenkompositmateriale og glas.

Bebyggelsens tage skal opføres som flade tage eller med ensidig taghældning med en hældning på op til 20 grader. Som tagbeklædning må kun anvendes tegl, tagpap eller metalbeklædning i sorte eller grå nuancer. Tage må desuden etableres som levende, grønne tage, tilplantet med sedum eller anden vegetation.

Herudover fastlægges der bestemmelser for hvordan der må skiltes på bebyggelsen og inden for planområdet generelt.

Visualisering som viser hvordan bebyggelsen kan komme til at tage sig ud set fra Sundvej mod sydvest.

Visualisering som viser hvordan bebyggelsen kan komme til at tage sig ud set mod sydøst.

 

Vejadgang og ubebyggede arealer

Lokalplanområdet får vejadgang fra Sundvej via to overkørsler, hvoraf den vestligste overkørsel alene giver adgang til varelevering og et mindre antal personaleparkeringspladser, mens den østlige overkørsel giver adgang til kundeparkeringspladserne.

Den østlige overkørsel skal desuden fortsat give adgang til bebyggelsen på Holbergsvej, syd for lokalplanområdet. Dermed fastholdes det nuværende udlagte vejareal inden for matrikel nr. 248bb, Horsens Markjorder med lokalplanen. Adgangsvejen til Holbergsvej indgår i princippet som en del af parkeringsarealet, men skal markeres i en kørebanebelægning afvigende fra de øvrige parkeringsarealer. Herudover skal der sikres fodgængerareal fra Holbergsvej frem til Sundvej.

Terrænfaldet fra vest mod øst vil blive håndteret ved hjælp af støttemure, som giver mulighed for at parkeringsarealet opdeles i forskellige plateauer med adgangsramper imellem.

Langs lokalplanområdets vestlige, sydlige og østlige skel gives der mulighed for etablering af hegn i skel, som må etableres som støjhegn, disse hegn skal begrønnes og må etableres i en højde på op til 2,2 meter. Der må desuden etableres hegn internt på arealet til adgang, parkering og varelevering til adskillelse af trafikken fra den østlige og vestlige overkørsel. Hegn eller afskærmning må dog ikke forhindre adgang fra Sundvej til Holbergsvej via det udlagte vejareal.

Parkeringsarealerne inden for området skal begrønnes således, at der skal etableres træer svarende til min. 1 træ pr. 6-8 parkeringspladser.Træerne internt på parkeringspladsen samt mod Sundvej skal kombineres med en hæk af bøgepur i en højde på maks. 0,80 m, dog under hensyntagen til oversigtslinjer.