Detailhandel

Ifølge Lov om planlægning § 16, stk. 6, skal der, i lokalplaner der muliggør etablering af butikker, redegøres for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Horsens og er primært omgivet af boligområder. Trafikalt ligger området ud til Sundvej, som fungerer som indfaldsvej til Horsens by.

Horsens er kommunens hovedby, og skal fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. For at understøtte denne vækst, er det nødvendigt at sørge for en god lokal butiksforsyning. Med lokalplanen åbnes der mulighed for at etablere nye butikker, der kan være med til at skabe en bedre butiksforsyning i den østlige del af Horsens.

Der findes ikke eksisterende, offentligt tilgængelige rekreative opholdsarealer inden for lokalplanområdet, som vil blive påvirket ved en gennemførelse af lokalplanen. Det vurderes i øvrigt, at etablering af et centerområde ikke vil påvirke byens øvrige friarealer.

Lokalplanområdet er hensigtsmæssigt placeret i forhold det overordnede vejnet i området. Etableringen af et centerområde vil naturligt medføre mere trafik til området, men det forventes dog at kunderne til butikken primært er folk, der allerede bor i området eller kører forbi det til og fra arbejde. Internt i området etableres de nødvendige parkeringspladser til butikken. Det vurderes, at vejbetjening og parkering ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af det omgivende bymiljø.