Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune, både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år.

Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Horsens er kommunens hovedby, og skal fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. For at understøtte denne vækst, er det nødvendigt at sørge for en god lokal butiksforsyning.

I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013 for Horsens Kommune, tillæg nr. 38-2013. Formålet med dette kommuneplantillæg har været at udvide både den fysiske rammeafgrænsning, samt at hæve den samlede arealramme for detailhandel for Bydelscenter Sundvej, som denne lokalplan er en del af. På den måde åbnes der mulighed for at etablere nye butikker, der kan være med til at skabe en bedre butiksforsyning i den østlige del af Horsens.

Størstedelen af kommuneplantillæggets område er omfattet af kommuneplanrammerne HR.04.C.1, HR.04.C.2 og HR.04.C.3, som udlægger området til centerområde i form af bydelscenter. Derudover er området delvist omfattet af kommuneplanrammerne HR.04.B.26 og HR.04.B.27, som gælder for hhv. Sundvej 94 og Sundvej 90, og som udlægger områderne til boligformål.

Kommuneplantillægget udvider afgrænsningen af rammeområde HR.04.C2 til også at omfatte ejendommene Sundvej 90 og Sundvej 94, som derved udlægges til centerformål; herunder butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service, forretningsvirksomhed og håndværksvirksomhed. Herudover hæves bebyggelsesprocenten for rammeområde HR.04.C.2 fra 40 til 45.

De resterende rammeområder fastholdes som centerområde med samme byggemuligheder.

Kommuneplantillægget udvider desuden arealrammen for dagligvare- og udvalgsvarehandel fra 3.738 m² til 6.900 m² bruttoetageareal til butiksformål inden for Bydelscenter Sundvej. De tre rammeområder HR.04.C.1, HR.04.C.2 og HR.04.C.3, som tilsammen udgør Bydelscenter Sundvej, deler den samlede arealramme.

Den maksimale butiksstørrelse på 2.000 m² for dagligvarer fastholdes for så vidt angår rammeområderne HR.04.C.1 og HR.04.C.3, mens den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer hæves til 2.200 m² inden for rammeområde HR.04.C.2. Den maksimale butiksstørrelse på 500 m² for udvalgsvarer fastholdes i alle 3 rammeområder som bydelscentret omfatter.

Med vedtagelsen af tillæg nr. 38-2013 er lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og hovedstruktur.