Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplanen

Udarbejdelsen af Lokalplan nr. 2016-25 sker bl.a. på baggrund af et konkret ønske om at etablere en ny dagligvarebutik på ejendommene Sundvej 90-94 i den østlige del af Horsens.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen har Horsens Kommune desuden udarbejdet et kommuneplantillæg med henblik på at fastlægge de overordnede rammer for Bydelscenter Sundvej, som lokalplanområdet er en del af. I bydelscentret åbnes der mulighed for at etablere nye butikker, som kan være med til at skabe en bedre butiksforsyning i den østlige del af Horsens.

Horsens er kommunens hovedby, og skal fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. Lokalplanen understøtter dermed kommuneplanens hovedstruktur, da styrkelsen af bydelscentret i den østlige del af Horsens vil bidrage til at understøtte Horsens som hovedby og som attraktivt bosætningssted.

Formål med lokalplanen

Det er lokalplanens formål at sikre, at området kan anvendes til centerformål i form af et bydelscenter med mulighed for at etablere butikker, boliger, liberale erhverv, privat og offentlig service. Derudover er det en del af lokalplanens formål, at sikre vejadgang til området fra Sundvej.

Visualisering som viser hvordan den planlagte bebyggelse kan komme til at tage sig ud set mod sydvest.