Bestemmelser

I henhold til Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Det er formålet med lokalplanen at:

• fastlægge områdets anvendelse til centerformål i form af et bydelscenter.
• fastlægge at vejadgang sker fra Sundvej via 2 overkørsler, hvoraf den vestligste alene må anvendes til varelevering.
• sikre vejadgang til Holbergsvej fra Sundvej.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1 - Matrikelkort, og omfatter matrikel nr. 284bb, 284c og 284m, alle Horsens Markjorder, samt alle parceller udstykket heraf efter lokalplanens vedtagelse.

2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.

3.1 Området må kun anvendes til centerformål i form af bydelscenter. Inden for lokalplanområdet må der etableres bebyggelse til eksempelvis butikker, liberale erhverv, privat og offentlig service, forretningsvirksomhed og håndværksvirksomhed.

3.2 Der må alene opføres virksomheder inden for miljøklasse 2-4.

3.3 Der må placeres mindre bygninger/anlæg til kvarterets tekniske forsyning.

3.4 Der må etableres over- og underjordiske anlæg til håndtering af regn- og overfladevand.

Ingen bestemmelser.

5.1 Området vejbetjenes fra Sundvej via 2 overkørsler, i princippet som vist på Kortbilag 2 -­ Fremtidige forhold. Der skal sikres oversigtsforhold efter gældende vejregler.

5.2 Den vestligste overkørsel må alene anvendes som adgang for varelevering og personaleparkering. Den østligste overkørsel skal give adgang til øvrige funktioner inden for området, herunder adgang til boligerne på Holbergsvej, umiddelbart syd for lokalplanområdet.

5.3 Det eksisterende vejareal inden for matrikel nr. 284bb, Horsens Markjorder, fastholdes som vist på Kortbilag 2 – Fremtidige forhold. Adgangsvejen til Holbergsvej indgår i princippet som en del af parkeringsarealet, men skal markeres i en kørebanebelægning afvigende fra de øvrige parkeringsarealer.

5.4 Langs vejarealet beskrevet i § 5.3 skal der sikres fodgængerareal fra Holbergsvej frem til Sundvej.

6.1 Inden for lokalplanområdet skal der reserveres areal til bilparkering svarende til minimum:

• 1 p-plads pr. 25 m² etageareal til dagligvarebutikker, samt 0,5 pr. ansat. Lager i relation til dagligvarebutikken kan fraregnes i kvadratmeterberegningen.
• 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til udvalgsvarebutikker.
• 1 p-plads pr. 50 m² etageareal til kontorer og liberale erhverv.

Heraf skal der etableres min. 2 p-pladser til handicapbiler (3,5 x 5 m) samt 1 p-plads til handicapbus (4,5 x 8 m).

6.2 Inden for lokalplanområdet skal der etableres min. 15 cykelparkeringspladser ved anvendelse til daglig- eller udvalgsvarebutikker.

7.1 Lokalplanområdet skal forsynes med kollektiv varmeforsyning.

7.2 Udendørs belysning, herunder vej- og stibelysning, skal etableres og udformes, så der ikke forekommer blænding eller oplysning af boliger og naboarealer.

7.3 Kabler, rør og ledninger til områdets tekniske forsyning skal fremføres som jordkabler.

7.4 Regnvand må opsamles og genbruges. Tagvand må tilsluttes regnvandsanlæg.

7.5 Regn- og overfladevand fra veje, tagflader, befæstede opholdsarealer og lignende skal, i det omfang den maksimale befæstelsesgrad på 0,55 overskrides, forsinkes eller tilbageholdes inden for lokalplanområdet inden afledning til forsyningens ledningssystem.

Redegørelse

I lokalplanen er fastlagt befæstelsesgrader for de enkelte ejendomme for at sikre, at regnvands­ og spildevandsledningsnettet ikke overbelastes med deraf følgende oversvømmelser.

8.1 Ny bebyggelse skal placeres inden for de på Kortbilag 2 - Fremtidige forhold, viste byggefelter.

Mindre bygninger, såsom eksempelvis overdækninger, cykelskure, affaldsskure, kundevognskjul, teknikbygninger og lign. må opføres uden for byggefeltet, dog ikke inden for oversigtsarealer ved vejtilslutninger.

8.2 Såfremt en del af byggefeltet ikke anvendes til bebyggelse, må det i stedet anvendes til adgangs­, parkerings- og vareleveringsareal.

8.3 Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 45.

8.4 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager og maksimalt 8,5 meters højde. Dog må bebyggelse nærmere end 3,5 meter fra lokalplangrænsen mod syd maksimalt opføres i 1 etage og 6 meters højde.

8.5 Det samlede bruttoetageareal til butiksformål inden for lokalplanområdet må ikke overstige 2.200 m².

8.6 Inden for lokalplanområdet må bruttoetagearealet til butiksformål for den enkelte butik ikke overstige 2.200 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutikker.

Hertil må tillægges et areal på op til 200 m² til personalefaciliteter til den enkelte butik, jf. Planlovens bestemmelser.

Redegørelse

Langs Sundvej er der pålagt en byggelinje. Anlæg af parkeringspladser eller andre anlæg inden for det byggelinjepålagte areal vil kræve en dispensation, ligesom der vil skulle tinglyses en fjernelsesklausul for den del af parkeringspladser og lign. som er beliggende inden for denne vejbyggelinje.

Facader
9.1 Facader skal fremstå som pudset, vandskuret eller blankt murværk, med metalbeklædning eller i beton og skal opføres i grå, gule eller røde farver.

Langs facaden mod Sundvej og facaden mod boligerne på Holbergsvej skal der etableres begrønning, eks. som klatreplanter på net eller espalier for visuelt at opdele facadeudtrykket.

9.2 Mindre facadedele, glaspartier, vindfang, karnapper eller lignende må udføres i andre materialer såsom træ, stenkompositmateriale og glas.

9.3 Mindre bygninger, såsom eksempelvis cykelskure, affaldsskure, kundevognskjul, teknikbygninger og lign. må udføres i andre materialer og farver end hovedbebyggelsen.

Tage
9.4 Tage skal opføres som flade tage eller med ensidig taghældning med en hældning på op til 20 grader.

9.5 Som tagbeklædning må kun anvendes tegl, tagpap eller metalbeklædning i sorte eller grå nuancer. Tage må desuden etableres som levende, grønne tage, tilplantet med sedum eller anden vegetation.

9.6 Mindre bygninger, såsom eksempelvis cykelskure, affaldsskure, kundevognskjul, teknikbygninger og lign. må opføres med en anden taghældning og tagbeklædning end hovedbebyggelsen.

Skiltning
9.7 Skiltning på bygninger må alene ske på bygningens lodrette facader, og ikke over skæring mellem tag og facade. Skiltningen skal begrænses til firmanavn og/eller logo, og skiltets udformning og størrelse skal tilpasses bygningens arkitektur.

9.8 Facadeskiltning skal udføres som løse bogstaver, symboler og/eller firmalogo, og må ikke få karakter af facadebeklædning. Facadeskiltning må gives en maks. højde på 2,5 meter. Der må kun være ét skilt pr. facade mod parkeringsarealerne.

9.9 Tekst og logo i skilte må være indvendig belyst.

Blinkende og animeret skiltning må ikke finde sted.

9.10 Der må inden for lokalplanområdet placeres 1 skiltepylon, med en placering som vist i princippet på Kortbilag 2 - Fremtidige forhold.

9.11 Der må opføres 1 pylon pr. butik på 3,5 meter i højden og 1 meter i bredden.

Eksisterende pylon kan anvendes hvis størrelsen ikke øges.

9.12 Der må alene skiltes for virksomheder, der har adresse inden for lokalplanområdet.

9.13 Der må inden for lokalplanområdet opsættes mindre henvisningsskilte i forbindelse med eksempelvis varelevering samt i forbindelse med adgang til bebyggelsen på Holbergsvej.

9.14 Inden for lokalplanområdet må der etableres højst 3 flagstænger. Flagstænger skal placeres minimum 5 meter fra vejskel.

9.15 Der kan opsættes maks. 1 fast reklameskilt (banner) med en samlet størrelse på maks. 12,25 m². Skiltet skal indpasses i forhold til facadens hovedopdeling f.eks. ved at erstatte et eksisterende vindue. Udformes skiltet i et ikke-stift materiale, skal det fastgøres i en fast ramme.

Redegørelse

Skilte på og ved butikken skal efterleve reglerne i Lokalplan 150. Hvis butikken har indgangsparti i et hjørne af bygningen, kan der skiltes på begge facader mod parkeringsarealerne for at synliggøre indgangen.

Jf. § 9.9 kan der ikke godkendes video og eller animerede reklamer på bygningen, da disse vil forstyrre oplevlsen af forstadsbyrummet og kan virke generende for naboer.

Jf. § 9.11 kan den eksisterende pylon til tankstationen genanvendes hvis ejerne ønsker dette. Ønskes opført ny pylon, skal 9.11 overholdes.

Skiltning jf. § 9.15 kan skiftes så tit det ønskes.

10.1 Der udlægges areal til adgang, parkering og varelevering, i princippet som vist på Kortbilag 2 – Fremtidige forhold.

Oplag
10.2 Oplagring af varer og affald må kun finde sted i bygninger eller på visuelt tæt hegnede arealer.

10.3 I forbindelse med butikkers indgange må der etableres uoverdækket areal til udstilling af varer.

Opholdsarealer
10.4 Der skal etableres et udendørs opholdsareal på min. 150 m² til erhvervsformål.

Hegn
10.5 Der må etableres hegn i naboskel langs lokalplanområdets vestlige, sydlige og østlige grænse, dog må hegn eller afskærmning ikke forhindre adgang fra Sundvej til Holbergsvej via det udlagte areal til adgang, parkering og varelevering. Hegn i naboskel skal begrønnes, og må etableres i op til 2,2 meters højde.

Hegn må etableres som støjhegn.

10.6 Der må desuden etableres hegn internt på arealet til adgang, parkering og varelevering til adskillelse af trafikken mellem den østlige og vestlige overkørsel.

Terrænregulering i byggemodningsfasen
10.7 Inden for lokalplanområdet er det i forbindelse med byggemodning tilladt at terrænregulere og udjævne terrænet således, at der etableres et jævnt fald inden for området.

Terrænfaldet må etableres i plateauer med støttemure imellem.

10.8 Det skal sikres, at terrænet ved overkørsler til området gives en jævn hældning.

Terrænregulering i forbindelse med byggeri
10.9 Der er kun tilladt en terrænregulering på indtil +/-0,5 meter efter byggemodning. Terrænregulering må ikke foretages nærmere skel end 0,5 meter. I en afstand mellem 0,5 og 2,5 meter fra skel skal terrænet ved regulering gives en jævn hældning på maks. 1:4.

10.10 I forbindelse med etablering af varegård og arealer til varelevering må terrænreguleringen foretages med større omfang end +/- 0,5 meter, samt med brug af størremure.

Beplantning
10.11 Ubebyggede og ubefæstede arealer, herunder de på Kortbilag 2 – Fremtidige forhold angivne arealer til grønt område, skal fremstå som arealer tilsået med græs.

10.12 Inden for lokalplanområdet skal parkeringsarealer begrønnes således, at der skal etableres træer svarende til min. 1 træ pr. 6-8 parkeringspladser, i princippet som vist på Kortbilag 3 - Illustrationsplan. Træerne internt på parkeringspladsen samt mod Sundvej skal kombineres med en hæk af bøgepur i en højde på maks. 0,80 m, dog under hensyntagen til oversigtslinjer.

Redegørelse

Langs Sundvej er der pålagt en byggelinje. Anlæg af parkeringspladser eller andre anlæg inden for det byggelinjepålagte areal vil kræve en dispensation, ligesom der vil skulle tinglyses en fjernelsesklausul for den del af parkeringspladser og lign. som er beliggende inden for denne vejbyggelinje.

Bestemmelsen omkring afskærmning oplag af varer og affald skal sikre, at disse aktiviteter ikke medfører væsentlige visuelle gener for omgivelserne.

Bestemmelsen omkring terrænregulering i byggemodningsfasen skal sikre, at området kan indrettes hensigtsmæssigt til en dagligvarebutik med adgangs- og parkeringsareal, eksempelvis for at forhindre at terrænfaldet på parkeringsarealer medfører, at kundevogne begynder at rulle.

11.1 Ny boligbebyggelse må ikke tages i brug før:

• Bebyggelsen er tilsluttet den kollektive fjernvarmeforsyning.
• Bebyggelsen er tilsluttet den offentlige kloak.
• Der er etableret de til bebyggelsen krævede parkeringspladser jf. § 6 samt den til parkeringen hørende beplantning jf. § 10.12.
• Der er etableret den nødvendige støjafskærmning.
• De i udbygningsaftalen beskrevne anlæg er etableret.

Redegørelse

De i § 10.12 nævnte hække skal etableres så de på sigt kan opnå en højde på op til 0,80 m.

Ingen bestemmelser

Der aflyses ingen servitutter med lokalplanen.

Der aflyses ingen byplanvedtægt eller lokalplan.

15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen. (Jf. Planlovens § 18)

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil, og lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i planen, skal etableres.

15.3 Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, eksempelvis lokalplanens formål og anvendelse. (Jf. Planlovens § 19)

Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives.

15.4 Udstykning, byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.5 Private tilstandsservitutter, som indholdsmæssigt er uforenelige med lokalplanens bestemmelser, fortrænges automatisk af lokalplanen. (Jf. Planlovens § 18). Både private og offentlige tilstandsservitutter, hvis opretholdelse vil være i strid med lokalplanens formål, kan gøres ugyldige, hvis de specifikt er angivet i lokalplanen.

Aflysningen af en servitut fra tingbogen forudsætter dog, at der enten foreligger en begæring eller samtykke fra påtaleberettigede.

15.6 Hvis det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan Byrådet ekspropriere privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme (jf. Planlovens § 47).

15.7 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende i Byggeloven.