Miljøscreening

Planforslagene er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har afgjort, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planerne fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 3, stk. 1 nr. 3.

 

Horsens Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planen er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv.

Horsens Kommune har særligt vurderet planforslagets mulige påvirkning ud fra parametrene:

- Jordforurening

- Støjgener fra kundetrafik, varekørsel, varelevering og tekniske installationer

- Trafiksikkerhed for bløde trafikanter

- Sikkerhed i forbindelse med trafikafvikling

Afgørelse og begrundelse:

Lokalplanen omfatter et område, der allerede i dag fungerer som by- og centerområde. Anvendelsen til dagligvarebutik, som lokalplanen åbner mulighed for, vurderes ikke at medføre aktiviteter, der kan påvirke miljøet negativt eller som der ikke kan håndteres eller afbødes i forbindelse med planlægningen.

Der er i forbindelse med screeningen ikke fundet andre forhold, der kan påvirke miljøet væsentligt eller som ikke kan håndteres til den anvendelse, som lokalplanen giver mulighed for. Horsens Kommune har derfor vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet det ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr. 3. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.