Lokalplanens indhold

Anvendelse og bebyggelse

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til centerformål, i form af butikker samt privat og offentlig service. Inden for området må der etableres en dagligvarebutik med et butiksareal på op til 1.200 m² ekskl. personalefaciliteter på op til 200 m2. Bebyggelsens samlede areal må ikke overstige 1.400 m² svarende til en bebyggelsesprocent på maks. 20.

En hensigtsmæssig disponering af området sikres gennem krav til placering af bebyggelse, vejadgang, færdsels- og parkeringsareal samt etablering af stier med forbindelse til det omgivende stinet. Jævnfør efterfølgende illustrationsskitse samt Kortbilag 3.

Butiksbygningen placeres inden for et nærmere fastlagt byggefelt i den østlige del af området. Butikken udformes med hovedindgang og udstillingsarealer mod nordvest, hvor der er god synlighed fra de omgivende veje og hvor der samtidig er gode adgangsforhold for alle - både bilister og bløde trafikanter. Varelevering vil ske i tilknytning til en overdækket varegård mod øst med orientering væk fra nabobebyggelse samt med hegn mod det tilstødende grønne område. Vareindleveringen er endvidere placeret, så manøvrering af lastbiler kan afvikles hensigtsmæssigt og sikkert ift. trafikken til kundeparkeringen.

Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring bygningens udformning og materialevalg samt særlige krav til skiltning, belysning og andre tekniske installationer, så disse elementer ikke forringer hverken bebyggelsens eller områdets visuelle fremtræden.

Planen giver endvidere mulighed for at nedrive eksisterende boligbebyggelse i området, for at give plads til butikken. Jævnfør kortbilag 2 - Fremtidige forhold.

Veje, stier og parkering

Lokalplanområdet disponeres med et færdsels- og parkeringsareal, som udelukkende vejbetjenes fra Bygaden. Løsningen gør det nødvendigt at udvide den eksisterende overkørsel, der i dag kun anvendes af Horsens Vand. Der etableres i alt ca. 66 p-pladser, hvoraf en del disponeres omkring selve butiksbygningen. Jævnfør lokalplanens § 6.

Det vil ligeledes være nødvendigt at nedlægge en del af den nordlige ende af kommunevejen Højmarksvej, således at denne ikke kan anvendes som direkte vejadgang til butiksområdet. Vejændringen gennemføres under hensyntagen til beboerne på Højmarksvej og Skovglimt. For at sikre vendemulighed for køretøjer etableres en vendeplads i den blinde ende af Højmarksvej.

For fremadrettet at sikre god trafikafvikling på Bygaden og fordi vejadgangen er placeret tæt på rundkørslen ved Haldrupvej, er det en forudsætning for planens realisering, at der etableres både ny venstre- og ny højresvingsbane på Bygaden. Den planlagte vejadgang med nye svingbaner og ny sti ses på kortbilag med illustrationsplan. Horsens Vand vil også fremadrettet få vejadgang fra Bygaden, men via den nye udvidede overkørsel.

Lokalplanen skal sikre god adgang til butikken for cyklister og gående. Der planlægges således en dobbeltrettet fællessti i forlængelse af Højmarksvej. Fra fællesstien er der envidere direkte adgang til cykelsti langs med Haldrupvej og Bygaden samt en stiunderførsel ved Haldrupvej. Endelig er der trappeforbindelse til de tilstødende fortove.

For løsninger for veje, stier og parkering henvises til kortbilag 2 - Fremtidige forhold.

Ubebyggede arealer og beplantning

Endelig ønskes det sikret, at området fortsat fremstår med et grønt præg, men hvor der samtidig sikres indkig til butikken. Forarealerne mod Haldrupvej og Bygaden skal derfor fremtræde med bund af græs samt grupper af lav beplantning kombineret med enkeltstående højstammede træer. Endvidere tænkes parkeringspladsen underopdelt af plantefelter. Dette vil medvirke til at styrke områdets grønne præg og danne naturlig sammenhæng til den omgivende parcelhusbebyggelse.

Etableringen af den nye dagligvarebutik forudsætter, at Højmarksvej lukkes længere mod syd og at den eksisterende bebyggelse nedrives.