Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Horsens Kommuneplan 2013 beskriver en hovedstruktur og et bymønster, hvoraf rollefordelingen mellem byerne fremgår. Stensballe er en del af hovedbyen Horsens, som fortsat skal udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service.

Den overvejende del af lokalplanområdet ligger inden for rammeområde HR.05.B.9, mens et mindre areal mod øst er omfattet af rammeområde HR.05.O.6. Rammeområde HR.05.B.9 giver mulighed for anvendelse til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt grønne friarealer. Rammeområde HR.05.O.6 giver mulighed for anvendelse til teknisk anlæg i form af forsyningsanlæg.

Lokalplan 2016-26 er ikke overensstemmelse med Horsens Kommuneplans Hovedstruktur og Retningslinier for detailhandel og det konkrete områdes anvendelse til centerformål i form af dagligvarebutik.

For at bringe planlægningen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet tillæg nr. 39-2013 til Kommuneplan 2013, der overfører lokalplanområdet fra henholdsvis rammeområde HR.05.B.9 og rammeområde HR.05.O.6 til rammeområde HR.05.C.4. For rammeområde HR.05.C.4 gælder, at området er fastlagt til centerformål, herunder butikker, privat og offentlig service inden for miljøklasse 2-4. Bebyggelse må opføres i 1 etage - dog stedvist op til 2 etager - og med en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 40. Af rammen fremgår supplerende bestemmelser omkring miljøforhold og infrastruktur.

En nærmere redegørelse for retningslinjer for detailhandel fremgår af Kommuneplantillæg nr. 39-2013 samt af lokalplanens afsnit "Detailhandel".

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens øvrige retningslinjer.