Udbygningsaftaler

Der foreligger et forslag til udbygningsaftale mellem Horsens Kommune og bygherre om etablering af følgende fysiske infrastrukturanlæg inden for lokalplanområdet, såvel som uden for lokalplanområdet, i det omfang det er affødt af ændringerne i lokalplanområdet:

1) Anlæg af ny venstre- og højresvingsbane ved vejadgang fra Bygaden 4 til den nye dagligvarebutik

2) Ny vejlukning af Højmarksvej mod butiksområdet og etablering af vendeplads.

3) Eventuelle hastighedsdæmpende foranstaltninger (fx 5-6 bump eller chikaner) på Højmarksvej og Skovglimt.

4) Etablering af ny fællessti for fodgængere og cyklister langs den vestlige side af Højmarksvej med forbindelse mellem Højmarksvej og Bygaden.

5) Etablering af ny stiforbindelse langs sydsiden af dagligvarebutikken med eventuel forbindelse til grønt fællesareal.

Anlæggene i 1), 2), 4) og 5) skal være udført, før der kan gives en ibrugtagningstilladelse til byggeri inden for lokalplanområdet. Anlæggene i 3) skal udføres såfremt driften af butikken reelt afstedkommer en væsentlig mertrafik, der er til ulempe for beboerne på de nævnte veje.

Den endeligt underskrevne udbygningsaftale vil blive vedtaget af Horsens Byråd samtidig med, den endelige vedtagelse af lokalplan 2016-26.