Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen - ca. 600 m fra Horsens Fjord.

Planen giver ikke mulighed for at opføre bebyggelse, der i højde og omfang afviger væsentligt fra omgivelserne, der udgøres af fuldt udbygget byområde. Endvidere er området ikke synligt set fra kysten, hvorfor planens realisering ikke vurderes at have en negativ indvirkning på kystlandskabet.