Tilladelser fra andre myndigheder

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Inden for lokalplanens afgrænsning er tinglyst en række servitutter, og der er foretaget en servitutredegørelse i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, hvor disse servitutter er gennemgået. Her nævnes de servitutter, der vurderes at have betydning for lokalplanen:

Deklaration af 29.02 1932 vedr. bebyggelse, benyttelse mv.

Deklaration af 23.10.1940 vedr. byggelinjer

Deklaration af 21.02.1957 vedr. byggelinjer

Deklaration af 14.12 1965 vedr. hegn mv.

Deklaration af 30.01 1969 vedr. bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv.

Deklaration af 19.03 1969 vedr. byggelinjer mv.

Deklaration af 22.05.1970 vedr. byggelinjer

Deklaration af 13.03 1974 vedr. adgangsbegrænsning mv.

Deklaration af 13.11.2001 vedr. byggelinjer

Deklaration af 14.08 2014 vedr. tilbagekøbsret

Disse kan aflyses for så vidt de vedrører området omfattet af nærværende lokalplan.

Eventuel opstilling af pyloner og skiltning samt etablering af parkeringsareal mv. inden for vejbyggelinje, som vist på Kortbilag 2: Fremtidige forhold, kræver således dispensation. Horsens Kommune er påtaleberettiget for disse byggelinjer samt som vejmyndighed for Bygaden og Haldrupvej.

Lodsejer/bygherre er selv forpligtet til at indhente digitale data eller andre nøjagtige oplysninger om fx byggelinjers og ledningers placering som forudsætning for projektering af bygge- og anlægsarbejder. Ligeledes skal lodsejer/bygherre levere disse data til brug for byggesagsbehandling, dersom bygningsmyndigheden kræver det.