Detailhandel

Lokalplanområdet er i tillæg 39-2013 til Kommuneplan 2013 udlagt til bydelscenter inden for rammeområde HR.05.C.4. Bydelscentret omfatter en samlet arealramme på 5.000 m² og med mulighed for anvendelse til butikker samt privat og offentlig service. Arealrammen fordeler sig på 3.500 m2 til området ved Haldrupvej/Bygaden og 1.500 m2 til området ved Brådhusvej. De maksimale butiksstørrelser er på 2.500 m2 for dagligvarer og 500 m2 for udvalgsvarebutikker. I den udvidede del af bydelscentret - svarende til lokalplanens område - kan der kun etableres detailhandel med dagligvarer og således ikke udvalgsvarebutikker.

I forbindelse med tillæg 39-2013 blev der udarbejdet en detailhandelsredegørelse, Redegørelsen viser at forbrugsgrundlaget i Stensballe vil være stigende frem mod 2028. Det er især den generelle befolkningstilvækst i Horsens Kommune og boligudbygningsprogrammet for Stensballe som medvirker til stigningen i forbrugsgrundlagt. Eksempelvis er der kommuneplanlagt for udviklingen af 40-60 boliger ved Værvej, der grænser op til Stensballe. På længere sigt er der endvidere planer om at udvikle en ny bydel med op til 6-9.000 borgere ved Nørrestrand nær projektområdet.

Etableringen af Rema 1000 i bydelscenteret i Stensballe vurderes desuden at være i god sammenhæng med de kommunale mål for udviklingen af detailhandlen. Placeringen er central med god tilgængelighed for alle trafikanter, og planlægningen understøtter udbygningen af den decentrale detailhandelsstruktur. Med placeringen nær SuperBrugsen og i et eksisterende bydelscenter er der mulighed for at opnå en sund konkurrence og synergi mellem de to butikskoncepter.

Ifølge Lov om planlægning § 16, stk. 6, skal der i lokalplaner, der muliggør etablering af butikker, redegøres for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

Det vurderes, at den ændrede anvendelse af lokalplanområdet ikke vil udgøre en væsentlig negativ påvirkning af af de omkringliggende boliger - og bymiljøet generelt - idet nærområdet allerede fungerer som bydelscenter med detailhandelsfunktioner beliggende ved en overordnet trafikeret vej. Inden for området vil butikken være pålagt at overholde grænseværdierne for erhvervsstøj, bl.a. ift. kundetrafik, vareindlevering, ventilation mv. Planen indeholder endvidere bestemmelser om bebyggelsens omfang og udseende samt skiltning ligesom områdets grønne præg fastholdes. Endelig sikres der nye funktionelle løsninger for både vejtilslutning, vejlukning og stier, så lokalområdet ikke generes heraf.