Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i Stensballe i den østlige del af Horsens, umiddelbart sydøst for rundkørslen ved Haldrupvej og Bygaden som vist på kortbilag 2.

Lokalplanområdet omfatter af ejendommene 9æ, 9ø, 13an, 13am, 13s, 13t, og del af 14p samt vejarealerne 7000m, 7000æ og del af 7000o Stensballe By, Vær. Området har et samlet areal på 6.955 m2 og ligger i byzone.

Området afgrænses mod vest og nord af henholdsvis Haldrupvej og Bygaden. Mod syd grænser lokalplanområdet op til et parcelhuskvarter ved Højmarksvej med åben-lav boligbebyggelse. De tilgrænsende arealer mod øst er udlagt og anvendes til offentlige formål, i form af henholdsvis et vandværk (Horsens Vand) samt et grønt område mod parcelhuskvarteret Byvangen i øst.

Terrænet i området er jævnt og let skrånende mod syd, dog med et markant fald mod Haldrupvej. Området fremstår med åbne grønne forarealer samt forskellige typer beplantning i de respektive haver.

Lokalplanområdet vejbetjenes i dag fra Højmarksvej, der forløber gennem området i nordsydgående retning. Mod syd munder Højmarksvej ud i Stensballe Strandvej, hvorfra der er forbindelse til det omgivende vejnet. Højmarksvej ender blindt ved vendepladsen mod nord, hvorfra der er forbindelse for gående og cyklister til rundkørslen Haldrupvej/Bygaden og det overordnede stisystem. Gående kan bl.a. benytte trappen til Haldrupvej, hvor der er busstoppested for offentlig bustransport samt forbindelse via fodgængerfelt i rundkørslen til det eksisterende bydelscenter med SuperBrugsen mod nordvest.

Den eksisterende bebyggelse i området udgøres af en række enfamiliehuse i 1-2 etager med tilhørende private haver. I det nordøstlige hjørne af lokalplanområdet findes et mindre asfalteret parkeringsareal, der er etableret i tilknytning til vandværket. Fra parkeringsarealet er der overkørsel til Bygaden.

Den eksisterende dagligvarebutik SuperBrugsen på modsatte side af Haldrupvej.

Lokalplanområdets afgrænsning og placering ved rundkørslen Haldrupvej/Bygaden i Stensballe.