Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

- at fastlægge områdets anvendelse til centerformål med mulighed for at etablere en dagligvarebutik,
- at sikre ny bebyggelse og friarealer gives en harmonisk og grøn fremtoning, der passer naturligt ind i omgivelserne,
- at muliggøre nedrivning af eksisterende bebyggelse,
- at sikre gode adgangsforhold for alle trafikantgrupper, og
- at sikre, at området vejbetjenes fra Bygaden samt muliggøre lukning af Højmarksvej mod Bygaden.

2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 9æ, 9ø, 13an, 13am, 13s, 13t, 7000m, 7000æ samt del af 7000o og del af 14p Stensballe By, Vær.

2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone efter lokalplanens endelige vedtagelse.

3.1 Lokalplanområdet må kun anvendes til centerformål i form af bydelscenter til butikker, resturanter m.v. herunder etablering af dagligvarebutik.
Inden for lokalplanområdet må der ikke opføres eller indrettes boliger.

Ingen bestemmelser

5.1 Området skal vejbetjenes via Bygaden, idet der kun tillades én overkørsel med placering og udformning som vist i princippet på kortbilag 2. Der må ikke kunne foregå gennemkørsel mellem Bygaden og Højmarksvej.

5.2 Oversigtsareal ved udkørsel fra butiksområdet til Bygaden skal tilgodese de til enhver tid gældende vejregler.

5.3 En del af Højmarksvejs nordlige, blinde ende skal nedlægges som kommunalt vejareal, idet en del af dette vejareal skal indgå som en del af dagligvarebutikkens private parkeringsareal og den resterende del skal udlægges og udmatrikuleres som kommunal sti og vendeplads/vejanlæg. I forbindelse med nedlæggelsen af denne del af Højmarksvej som kommunal vej, skal der etableres en ny vendeplads og sti, og en tydelig vejlukning som vist i princippet på kortbilag 2. Nedlæggelsen og ændring af vejstatus gennemføres i henhold til Vejlovens § 15 og §124.

5.4 Der skal være en klar adskillelse af ejendommen, dvs. butikkens parkeringsareal og den kommunale fællessti, f.eks. ved placering af levende hegn eller lignende.

5.5 Interne færdsels- og parkeringsarealer udlægges og disponeres som vist i princippet på kortbilag 2 og illustrationsplanen. Arealerne befæstes med fast belægning og med afløb til nedløbsbrønde på ejendommen.

5.6 Parkeringsarealer skal underopdeles med plantefelter, som beplantes med minimum et træ pr. 6-8 parkeringspladser samt underbeplantning i form af buske eller bøgepur, der holdes i maks. 0,8 meters højde. Træer skal genplantes, hvis de går ud eller fældes.

5.7 Varelevering, afhentning af affald og lignende med store køretøjer som lastvogne/sættevogne skal foregå uden bakning ind over arealer, hvor der også foregår gang- og cykeltrafik. Der skal derfor ske en adskillelse af varegården og manøvrearealet med den øvrige del af parkeringsområdet ved placering af hegn mellem personbilsparkeringen og varegårdsområdet, henholdsvis det grønne fællesareal beliggende øst for varegårdsområdet og varegårdsområdet. Jævnfør kortbilag 2 og illustrationsplanen

5.8 Der skal sikres sammenhængende stiforbindelse gennem området med tilslutning til det omgivende stinet, som vist i princippet på kortbilag 2.

5.9 Der skal etableres en fællessti gennem området for fodgængere og cyklister, jf. Kortbilag 2 - Fremtidige forhold. Stien udlægges i minimum 3 m bredde og anlægges med fast belægning. Stien skal tilkobles det eksisterende stinet ved Haldrupvej og Bygaden, ligesom der kan ske tilslutning til Højmarksvej. Ved vendepladsen i den nordlige ende af Højmarksvej opsættes bom således, at ophør af fællesstien tydeliggøres.

5.10 Al jordregulering skal foregå inden for ejendommen.

6.1 Der skal anlægges parkeringspladser svarende til mindst 1 p-plads pr. 25 m² bruttoetageareal til butiksformål plus 0,5 p-plads pr. ansat for dagligvarebutikker.

6.2 Der skal etableres cykelparkering svarende til 4-8 pl. pr. 100 m² butiks- og lagerareal.

6.3 I lokalplanområdet må der ikke ske langtidsparkering af lastbiler mv.

6.4 Der skal være 3 faste optegnede P-pladser til handicappede - 1 P-plads til bus og to P-pladser til biler.

7.1 Alle ledningsanlæg skal fremføres under terræn.

7.2 Ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

7.3 Området vandforsynes fra Horsens Vandværk.

7.4 Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til enhver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.

Dele af affaldsløsningen kan udføres som nedgravede løsninger (Molokker o.l.).
7.5 Området skal separatkloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem. Spildevandet ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

7.6 Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel svarende til en befæstelsesgrad på 0,3. Overstiger befæstelsen 0,3 skal regnvandet nedsives eller forsinkes inden for matriklen, inden det ledes til forsyningsselskabets regnvandsledning.

Hvis regnvand nedsives, skal der ansøges om tilladelse ved Horsens Kommune.

7.7 Lokalplanområdet forsynes med el jf. gældende regler.

7.8 Langs fællesstien skal der opsættes stibelysning. jf. kortbilag 2.

7.9 Udendørs belysning skal udformes som vej- eller parkbelysning efter Horsens Kommunes belysningsplan og må ikke virke blændende i forhold til omgivelserne.

Redegørelse

I lokalplanen er fastlagt befæstelsesgrad for de enkelte ejendomme for at sikre, at ledningsnettet for kloak ikke overbelastes med deraf følgende oversvømmelser.

8.1 Det samlede bruttoetageareal til butiksformål inden for lokalplanområdet må ikke overstige 1.200 m² ekskl. personalefaciliteter på op til 200 m². Den maksimale butiksstørrelse er fastsat til 1200 M2.

8.2 Bebyggelse må opføres i 1 etage og med en maks. bygningshøjde på 8,5 m.

8.3 Bebyggelse, herunder varegård mv., skal placeres inden for det på Kortbilag 2 viste byggefelt. Varegård skal af bl.a. støjmæssige hensyn i forhold til nærliggende boligbebyggelse placeres mod lokalplanområdets sydøstlige skel.
Mindre bygninger såsom kundevognsskure, teknikbygninger o.l. må opføres uden for byggefelterne, dog ikke inden for vejbyggelinjer og oversigtsarealer ved vejtilslutning.

8.4 Den på Kortbilag 2 viste eksisterende bebyggelse må nedrives.

Redegørelse

Det planlagte byggeri på op til 1.400 m2 svarer til en samlet bebyggelsesprocent på 20.
Lokalplanområdet er omfattet af vejbyggelinje mod Haldrupvej, jf. Kortbilag 2. Byggeri og andre anlæg af varig karakter inden for byggelinjearealet kræver dispensation fra vejmyndigheden. For både Bygaden og Haldrupvej er Horsens Kommune vejmyndighed.

9.1 Bebyggelsens facader skal overvejende fremstå som blankt murværk opført i tegl i gule, rødlige, brune eller mørkegrå/sorte nuancer. Dele af facaden, glaspartier, vindfang, karnapper eller lignende må udføres i andre materialer såsom metal, træ, stenkompositmateriale, beton, naturskifer og glas. Endelig kan facader fremtræde med begrønning.
Mindre bygninger som eksempelvis varegård, kundevognsskure o.l. skal materiale- og farvemæssigt fremtræde i harmoni med den øvrige bebyggelse.
For inspiration henvises til de viste referencefotos.

9.2 Tage skal udføres så de syner vandrette, med en hældning på maks. 5 grader. Undtaget herfra er tag på mindre bygningsdele som indgangsparti, kundevognsskure o.l..
Til tagdækning skal anvendes mørkt tagpap eller grønt tag (mos sedum o.l.). Mindre bygningsdele kan dækkes med andre refleksfrie materialer.

9.3 Tekniske anlæg skal placeres i bygning. På taget kan placeres udluftningshætter o.l. samt evt. solcelleanlæg jf. § 9.5.

9.4 Solceller, solfangere og lignende anlæg til udnyttelse af solenergi må kun etableres på tage. Disse skal enten integreres i bygningskonstruktionen eller opsættes, så de følger tagfladen. De nævnte anlæg skal være antirefleksbehandlede.

9.5 Der kan opsættes bygningsbelysning, enten opsat i tagkonstruktionen eller nedfældet i den omgivende belægning. Bygningsbelysning må ikke være til gene for omgivelserne.

9.6 Skiltning på bygninger må alene ske på bygningens lodrette facader, og ikke over skæring mellem tag og facade. Skiltningen skal
begrænses til firmanavn og/eller logo, og skiltets udformning og størrelse skal tilpasses bygningens arkitektur.

9.7 Facadeskiltning skal udføres som løse bogstaver, symboler og/eller firmalogo, og må ikke få karakter af facadebeklædning.
Facadeskiltning må gives en maks. højde på 2,5 meter. Der må kun være ét skilt pr. facade mod parkeringsarealerne.

9.8 Tekst og logo i skilte må være indvendigt belyst. Blinkende og animeret skiltning må ikke finde sted.

9.9 Der må inden for lokalplanområdet placeres 1 skiltepylon.

9.10 Der må opføres 1 pylon pr. butik på 3,5 meter i højden og 1 meter i bredden.

9.11 Der må alene skiltes for virksomheder, der har adresse inden for lokalplanområdet.

9.12 Der må inden for lokalplanområdet opsættes mindre henvisningsskilte i forbindelse med eksempelvis varelevering.

9.13 Inden for lokalplanområdet må der etableres højst 3 flagstænger. Flagstænger skal placeres minimum 5 meter fra vejskel.

9.14 Der kan opsættes maks. 1 fast reklameskilt (banner) med en samlet størrelse på maks. 12,25 m². Skiltet skal indpasses i forhold til facadens hovedopdeling - f.eks. ved at erstatte et eksisterende vindue - og må kun placeres på hovedbygningen. Udformes skiltet i et ikke-stift materiale, skal det fastgøres i en fast ramme.Referencefotos - inspiration til udformning af butiksbygning mv.

Redegørelse

Skilte på og ved butikken skal efterleve reglerne i Lokalplan 150. Hvis butikken har indgangsparti i et hjørne af bygningen, kan der skiltes på begge facader mod parkeringsarealerne for at synliggøre indgangen.
Jævnfør § 9.8 kan der ikke godkendes video og eller animerede reklamer på bygningen, da disse vil forstyrre oplevlsen af forstadsbyrummet
og kan virke generende for naboer.
Skiltning, jf. § 9.14, kan skiftes så tit det ønskes.

10.1 Mod Haldrupvej og Bygaden skal lokalplanområdet fremtræde med grønne forarealer, som vist i princippet på Kortbilag 2. Forarealerne udformes med græsbund samt grupper af buske eller højstammede træer, som sikrer indkig til butikken. Buske skal dække min. 30 % af græsarealet, og må ikke være mere end 0.8 meter højde i områder med trafikale oversigtskrav. Træer skal genplantes, hvis de går ud eller fældes.

10.2 Udendørs oplag må kun være i form af dertil indrettet og visuelt afskærmet varegård, jf. § 8.3. Dog kan der i tilknytning til butikkens hovedindgang indrettes et mindre torveareal til udstilling af varer.

10.3 Der må terrænreguleres svarende til +/- 1,0 m ift. eksisterende terræn, der må mod matrikel 14q reguleres +/- 1.3 m, og mod matrikel 14 p reguleres +/- 1.5 m. Undtaget herfra er nødvendige terrænarbejder ved, p-pladser, vej- og stianlæg, trappeanlæg o.l., hvor der kan ske terrænregulering i nødvendigt omfang.

10.4 Hegning skal udføres som levende hegn evt. suppleret med trådhegn. Undtaget herfra er hegn ved varegård og i naboskel direkte ved butiksbygningen, som af visuelle og støjmæssige hensyn udføres som mur eller beplantet støjskærm. Støjhegn kan i skel mod nabobebyggelse være op til 2,2 meter høje. Der kan endvidere opsættes stibom, jf. § 10.5. Mod matrikel 14q skal lodrette vægge og mure begrønnes fra eksisterende terræn og min. op til gulvkote niveau i butikken. Mod matrikel 14p skal der begrønnes til koteniveau for vejbanen.

10.5Der kan opsættes stibom, som vist i princippet på Kortbilag 3.

10.6 Skiltning på ubebyggede arealer skal ske iht. bestemmelserne i § 9. Der kan således opsættes maks. 1 pylon på 1 meters bredde og maks. 3.5 meters højde.

Redegørelse

2,2 meter støjhegn i skel skal sikre muligheden for, at imødekomme fremtidige skærpede støjkrav fra staten.

Ny bebyggelse må ikke tages i brug før:

- Bebyggelsen er tilsluttet kollektivt varmeforsyningsanlæg, offentligt spildevandsnet samt alment vandværk.
- Bebyggelsen er tilsluttet den offentlige kloak
- Der er etablereret parkering i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 6.1.
- Der er etableret ny vejadgang og stier, som angivet i punkt 5.1 og 5.4.
- Der er sket lukning af Højmarksvej mod Bygaden, som angivet i punkt 5.2.
- Der er etableret beplantning, som beskrevet i punkt 5.6 og 10.1.

Ingen bestemmelser

13.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende lokalplan, fortrænges iht. Planlovens § 18.

13.2 Deklaration om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening mv. tinglyst 30.01 1969 aflyses for de arealer, der er omfattet af lokalplanen.

Med den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af Lokalplan 2016-26 ophæves Lokalplan nr. 119 for den del af lokalplanens område, der omfattes af nærværende lokalplan.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.