Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Realisering af lokalplanen vil medføre øget bil- og cykeltrafik til lokalplanområdet. Området har imidlertid god tilgængelighed for både motoriseret trafik (person- og lastbiler) samt cyklister og gående.

Lokalplanområdet vejbetjenes alene via Bygaden, hvor vejen bl.a. udvides med svingbaner og med en udvidelse af overkørslen mod vest. Den nuværende forbindelse fra Højmarksvej vest for butiksområdet frem til Bygaden opretholdes som stiforbindelse, ligesom der fortsat er stiadgang til Haldrupvej via en trappe henholdsvis en stiunderføring under Haldrupvej. Vendepladsen i Højmarksvejs nordlige, blinde ende flyttes i forbindelse med ændringen af Højmarksvej ved butiksområdet.

Endelig etableres der nye tværgående stiforbindelser for både cyklister og gående.

Vandplaner

De statslige vandplaner skal sikre at grundvand, vandløb, søer og fjorde opfylder miljømål om god tilstand inden 2015.

Endvidere skal planerne være med til at sikre, at tilstanden ikke forringes for vandområderne.

Miljømål for vandløb og søer omfatter både den kemisk og økologiske tilstand.

Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Ifølge bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde:

- at planen skader Natura 2000-områder,
- at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller
- at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt.

Der er ikke kendskab til eller forventning om beskyttede bilag IV-arter inden for lokalplanområdet. Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 3,5 km øst for området og er område nr. 56 (Habitatområde H52, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave).

Grundet afstanden til planområdet vurderes det, at en planlægning for området til centerformål hverken i sig selv eller sammen med andre planer og programmer vil kunne påvirke Natura 2000 området. Det vurderes dermed også, at planlægningen ikke vil skade arter eller naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000området, og heller ikke vil indskrænke eller forringe egnede yngle eller rastesteder for Bilag IV arter i området.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem.

Området er separatkloakeret. Spildevand og regnvand ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel inden for lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,3. Overstiger befæstelsen 0,3 skal regnvandet nedsives eller forsinkes inden for matriklen, inden det ledes til forsyningsselskabets regnvandsledning.

Regnvand afledes via forsyningens regnvandssystem til Horsens Fjord.

Skovbyggelinje

Omkring private skove over 20 ha og omkring alle offentlige skove, er der udlagt en skovbyggelinje på 300 m fra skovbrynet og ud i landskabet.

Den nordligste del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinje. Lokalplanen giver ikke mulighed for at opføre ny bebyggelse inden for skovbyggelinjen.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Området er udlagt til fjernvarme, i godkendt varmeprojektforslag fra oktober 2015.

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Horsens Vandværk.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring. Renovationen skal overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.

Støj fra virksomheder

Aktiviteter i lokalplanområdet må ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens krav og retningslinjer. Grænseværdierne angives i forhold til selve lokalplanområdet og i forhold til naboområder afhængigt af disse områders nuværende og planlagte anvendelse.

Det støjmæssige bidrag i relation til områdets anvendelse til butiksformål vil primært stamme fra varetilkørsel og sekundært fra kundekørsel samt tømning af affaldscontainere, håndtering og afhentning af emballage mv. Der skal således etableres foranstaltninger, der reducerer til Miljøstyrelsens krav. Således skal varetilkørsel ske i lukket varegård mod øst - i læ af butiksbygningen - ligesom varetilkørsel så vidt muligt skal ske i dagtimerne.

Endvidere orienteres og udformes ventilations- og køleanlæg således, at de bidrager mindst muligt til den samlede eksterne støj - fx ved placering på bygningens østside, længst væk fra nabobebyggelse.

For nærmere oplysninger henvises til den for projektet udarbejdede støjredegørelse.

Jordbalance

Inden for lokalområdet skal der så vidt muligt etableres jordbalance. Det vil sige, at overskydende jord, som følge af tiltag inden for lokalplanområdet, skal deponeres og anvendes inden for området.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen.