Beliggenhed & eksisterende forhold

Boligenklaven Rantzausbakke har en størrelse på ca. 68.000 m2 og er smukt beliggende nord for Bygholm Sø. Grunden falder ca 4 meter, overvejende mod syd. Hovedparten af grunden fremtræder dog relativt plan, men med ujævnheder efter nedrivning af bygninger, herunder dele af Nørremarksgården og nyere ridehaller. I grundens sydlige del  er der enkelte volde, som er anlagt i forbindelse med etablering af ridebaner mv. omkring 1970. Grunden rummer en del bevoksning, som kan bevares hvis den kan indpasses i den planlagte bebyggelse, men bevoksningerne er ikke udpeget som bevaringsværdige.  

I udbuddet af Rantzausbakke tog kommunen forbehold overfor resultatet af arkæologiske forundersøgelser, som efterfølgende blev foretaget i slutningen af 2018. I grundens nordlige del blev udpeget tre arkæologiske interesseområde med væsentlige fortidsminder, der skal undersøges arkæologisk eller friholdes for byggeri og anlægsarbejde. Der er tale om delvist velbevarede gravmonumenter fra stenalderen. På denne baggrund er der i samråd med Horsens Museum og bygherren foretaget justeringer af bebyggelsesplanen. Herefter kan det vestligste af de tre arkæologiske områder bevares i jorden, idet området vil henligge som et grønt areal. De to øvrige områder vil blive udgravet og efterfølgende frigivet til byggeri og anlægsarbejde. Se endvidere under afsnittet Arkæologi/Museumsloven.

 

Området set fra Lovbyvej, hvorfra  markvejen i en årrække har givet adgang til rideskolen på Nørremarksgården. Bebyggelsen placeres ca 100 m fra Lovbyvej. Den eksisterende beplantningen vil kun i mindre grad kunne bevares.

Set fra området ved Holger Danskes  Høj vil Rantzausbakkes kunne ses bag Munksbakke og det eksisterende levende hegn

Områdets beliggenhed nord for Bygholm Sø

Ortofoto fra 2019 med Rantzausbakkes afgrænsning og nærmeste omgivelser.