Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund og formål

Udviklingen af Bygholm Bakker øst for Søvej følger den overordnede lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø. Hidtil er igangsat etablering af enklaverne Billeshave, Normandshave og Bjørnshave med åben-lav boliger (parcelhuse), enklaven Munksbakke med tæt-lav boliger (rækkehuse) og enklaven Brahesbakke med etageboliger (punkthuse) og tæt-lav boliger (rækkehuse).

Som led i den fortsatte udvikling af området har Horsens Kommune i foråret 2018 udbudt den attraktivt, centralt beliggende boligenklave benævnt Rantzausbakke til salg. Udbudsbetingelserne om byggeriets omfang fulgte principperne i helhedsplanen, dog udgik muligheden for at bygge i  4-6 etager nær parcellens ydergrænse af hensyn til landskabet og de nuværende nabobebyggelser i 1-2 etager. Endvidere blev der åbnet for at dele af området kunne anvendes til tæt-lave boliger. Ved bedømmelsen af indkomne tilbud blev der lagt vægt på kvaliteten af løsningsforslaget samt på den tilbudte pris. Byrådet godkendte et tilbud, som indeholdt et skitseprojekt med i alt 396 lejligheder og et fælleshus. Bag tilbuddet står Birch Ejendomme, og bebyggelsen er tegnet af Årstiderne Arkitekter.

Lokalplan 335 supplerer Lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø. Formålet med lokalplanen er at fastlægge supplerende bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og udformning, så der gives mulighed for at realisere det indkomne tilbuds skitseprojekt, med ændringer aftalt med bygherren i forbindelse med accepten og udarbejdelsen af lokalplanforslaget.

Den centrale og østlige del af byudviklingsområdet Byholm Bakker. Boligenklaverne Billeshave, Normandshave, Munksbakke, Bjørnshave og Brahesbakke er under udbygning.  Nærværende lokalplan omfatter enklaven 2.5 Rantzausbakke.

 

Bebyggelsesplan fra skitseprojektet der indgik i det vindende tilbud

 

Illustrationer fra skitseprojektet der indgik i det vindende tilbud