Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplan 335 for Rantzausbakke  er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplans Hovedstruktur og Retningslinier.

Der er derimod ikke overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til Horsens Kommuneplan 2017 rammebestemmelser, idet den sydligste del af lokalplanområdet er beliggende i et rammeområde med rekreative formål. Den centrale og nordlige del er beliggende i et rammeområde til boligformål.   

For at bringe overensstemmelse med Horsens Kommuneplan 2017 er der udarbejdet et tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2017.

Kommuneplantillægget ændrer grænsen mellem rammeområderne, således at hele lokalplanområdet vil være beliggende i et nyt rammeområde til boligformål. Der gives mulighed at bygningshøjden punktvis kan være op til 23 meter. De pågældende ændringer  er i overensstemmelse med Helhedsplan, Lokalplan 1-2012, Området nord for Bygholm Sø.

Kommuneplantillæg nr.19 kan ses her.