Miljøscreening

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Som hovedhensyn for afgørelsen har Teknik og Miljø vurderet planens mulige påvirkning af de parametre, der indgik i miljøvurderingen af lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø: Den biologiske mangfoldighed, de kulturhistoriske forhold, herunder arkæologiske interesser og beskyttede diger, karakteristiske landskabstræk og -værdier, herunder påvirkningen af værdifulde landskaber og geologiske områder samt trafikale forhold i det nye bolig og erhvervsområde, herunder påvirkningen af trafikken på vejene som skal betjene området samt de trafikskabte miljøgener. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med de rammer for områdets udvikling, som blev udstukket med lokalplan 1-2012 og er primært en præcisering, som vil udgøre et byggeretsgivende grundlag for boligbebyggelsen Rantzausbakke. Planen vil ikke medføre en væsentligt ændret indvirkning på området, jfr. de parametre som miljørapporten har udpeget som relevante. 

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr. 3.