Tilladelser fra andre myndigheder

Søbeskyttelseslinjer og skovbyggelinjer

Skovbyggelinje

Omkring skov ved Bygholm Sø og ved grusgraven øst for Søvej er der 300 meter skovbyggelinjer. Realiseringen af lokalplanen forudsætter, at Horsens Kommune dispenserer fra skovbyggelinjerne inden for lokalplanens område eller at Naturstyrelsen ophæver eller reducerer skovbyggelinjerne inden for lokalplanens område.

Søbeskyttelseslinje  

Da Bygholm Sø er over 3 ha, er den omfattet af en sø-beskyttelseslinje på 150 meter. Inden for beskyttelseslinjen må der ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende, beplantes eller ændres i terrænet.  

Lokalplanområdet berører ikke søbeskyttelseslinjen.

 

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

 

Museumsloven

Der er foretaget arkæologisk forundersøgelse indenfor lokalplanområdet og de tilgrænsende arealer. I den nordlige del lokalplanområdet er der gjort tre fund af fortidsminder. Efter dialog med museet og bygherren er den planlagte bebyggelse Rantzausbakke tilpasset, således at det vestlige af de arkæologiske område friholdes for byggeri og anlægsarbejde, som kan skade fortidsminderne. I bygge- og anlægsperioder skal lokaliteten beskyttes med hegn eller lignende efter Horsens Museums anvisning.

To af de tre arkæologiske områder udgraves.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal  den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2.

 

Landbrugspligt

Der er landbrugspligt på hovedparten af lokalplanområdet. Lokalplanens gennemførelse forudsætter at landbrugspligten ophæves, jf. Lov om landbrugsejendomme. Landbrugspligten ophæves på erklæring fra landinspektøren ved udstykning efter lokalplanens vedtagelse.

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Museumsloven

 

Der er foretaget arkæologisk forundersøgelse indenfor lokalplanområdet og de tilgrænsende arealer. I den nordlige del lokalplanområdet er der gjort tre fund af fortidsminder. Efter dialog med museet og bygherren er den planlagte bebyggelse Rantzausbakke tilpasset, således at det vestlige af de arkæologiske område friholdes for byggeri og anlægsarbejde, som kan skade fortidsminderne. I bygge- og anlægsperioder skal lokaliteten beskyttes med hegn eller lignende efter Horsens Museums anvisning.

To af de tre arkæologiske områder udgraves.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal  den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. museumsloven § 27, stk. 2.