Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplan 1-2012, § 1, Lokalplanens formål, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

Det er lokalplanens formål, at

1.1 fastlægge supplerende og korrigerende bestemmelser for lokalplan 1-2012 Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø således, at der gives mulighed for at etablere en boligenklave med tre indbyrdes forskellige grupper af etageboliger og et fælleshus efter en samlet plan

1.2 varetage hensyn til klimatilpasning gennem bestemmelser om udformning af terræn, vejprofiler, LAR mv

1.3 fastlægge bestemmelser om byggeriets udseende, omfang og materialevalg, som skal sikre, at den samlede bebyggelse vil fremstå varieret og karakterfuld

1.4 sikre stiforbindelser med offentlig adgang gennem området.

1.5 sikre etablering af lege- og opholdsområder, og

1.6 sikre etablering af grønne arealer med naturpræget bevoksning.

Redegørelse

Det er hensigten med lokalplanen at give mulighed for at etablere et moderne og attraktivt boligområde i overensstemmelse med principperne i vinderprojektet fra Horsens Kommunens udbud af boligenklaven Rantzausbakke i 2018. 

Lokalplanen udgør den samlede plan. Bebyggelsen kan realiseres etapevis.

Lokalplan 1-2012, §2, Område- og zonestatus ophæves for området og erstattes med:

2.1 Lokalplanen omfatter dele af matr. nr. 1ae, 1bo og 1bn, Byghlm Hgd., Hatting, som angivet på kortbilag 1. Lokalplanen omfatter også alle parceller, der udstykkes inden for lokalplanområdet.

2.2 Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone.

Lokalplan 1-2012, § 3 Områdets anvendelse, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

3.1 Området skal anvendes til helårsboliger i form af etageboliger i 2-5 etager og et fælleshus.

Lokalplan 1-2012, § 4, Udstykninger ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

4.1 Eventuel udstykning af området kan ske i form af storparceller for henholdsvis Bakken, Lunden og Engen, jfr Kortbilag 3.

4.2 Der er endvidere mulighed for at sokkeludstykke inkl. forareal til forsyning af bygningen.

4.3 Der er mulighed for udstykning af fælleshus og fællesarealer. Drift og vedligehold forestås af ejerforeningen
 

Lokalplan 1-2012, §8 Trafikforhold ophæves for området og erstattes med nærværende lokalplans §5 og §6.:
 
5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra nord via fordelingsvejen Bygholm Bakker og stamvejen Rantzausbakke.

5.2 Lokalplanområdets veje, stier og parkeringspladser etableres i overensstemmelse med strukturen på Kortbilag 3 Fremtidige forhold og Kortbilag 4 Illustrationsplan samt Bilag 9, Vej, p-pladser og stier.

5.3 Alle veje/stier indenfor lokalområdet udlægges som private veje/stier eller private fællesveje/fællesstier.

5.4 Alle vejanlæg (stamveje og boligveje) skal udformes så det sikres, at lastbiler (renovationskøretøjer m.v.) kan køre uhindret på vejene uden at skulle bakke, bortset fra på vendepladser.

5.5 I blinde vejender skal der etableres vendepladser for lastbiler, herunder renovationskøretøjer i henhold til vejlovgivningen og som angivet på Kortbilag 3 Fremtidige forhold og Kortbilag 9, Vej, p-pladser og stier.

5.6 Der skal etableres trafikdæmpende foranstaltninger i det omfang, det er nødvendigt for at sikre overholdelse af de hastigheder, der er udlagt for henholdsvis stamvejen og boligvejene.

5.7 De enkelte ejendomme / boliger / bygninger har adgangsvej fra boligvejene. Der må ikke være adgang til ejendommene / boligerne / bygningerne fra stamvejen Rantzausbakke.

5.8 Stamvejen, Rantzausbakke (A-B på kortbilag 3) udlægges med en bredde på 18,5 m med kørebanebredde på 5,5 m, 2 x 2,5 m afvandingstrug i græs og 2 x 2,5 m enkeltrettet fællessti. Alle bredder er  minimumsbredder. Kørebane og stier belægges med asfalt. Der må ikke anlægges dobbeltrettede fællesstier langs stamvejen Rantzausbakke.

5.9 Stamvejen, Rantzausbakke udlægges til kørsel med lav hastighed 30-40 km/t.

5.10 Boligvejene udlægges til kørsel med meget lav hastighed 10-20 km/t, og der må ikke, ud over markering med belægningsskift, steler mv., ske adskillelse af gang- og kørearealer. Minimumsbredde af kørebanen på boligvejene skal være 5,0 m.

5.11 Boligvejenes tilslutning til stamvejen skal udføres som overkørsler, dvs stianlæggene langs stamvejen føres ubrudt igennem.

5.12 Ved vejtilslutningerne af boligvejene til stamvejen Rantzausbakke og af stamvejen Rantzausbakke til fordelingsvejen Bygholm Bakker skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler.

5.13 Veje skal anlægges, så de kan aflede regnvand kontrolleret inde i området, så vandet ikke forvolder skader på bygninger, veje og tekniske anlæg. Skybrudsveje med kontrolleret afstrømning skal forbindes til nedsivningsbassiner i området.

5.14 Cykel- og gangstien B-O udlægges i en bredde på 5 m med 3 m asfaltbelægning.

5.15 Der skal etableres en eller flere rekreative sti der forbinder Rantzausbakke med kommende stier i de grønne områder omkring Rantzausbakke.  Koordineres med fremtidige grusstier i de grønne områder omkring Rantzausbakke. Stierne kan anlægges i varierende bredde og karakter samt belægning, så der sikres rekreative grusstier med stenmel, slotsgrus eller lignende, og naturlige trampespor uden befæstelse. 

5.16 Der skal via boligvejen sikres vejadgang til bassin- og søanlæg, som er vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

5.17 Affaldshåndtering skal ske iht. kommunens regulativ for husholdningsaffald. Der etableres affaldsstationer med nedgravede molokker.

Redegørelse

Færdselsarealerne skal ved deres udformning og lille skala medvirke til at hastigheden sættes ned og at færdsel og ophold sker under gensidig hensyntagen. Køreruter for bl. a. renovationsbiler skal dog fremstå tydeligt og placeres i god afstand til legearealer og opholdsarealer.
Vedr. affaldshåndtering henvises i øvrigt til Horsens Kommunes ”Vejledning i etablering af nedgravede affaldsstationer”.
Vej A-B kategoriseres som stamvej med mulighed for længdeparkering. Vejene C-D og F-G (Bakken), D-E, H-I, J-K og B-N (Engen) og M-L (Lunden) kategoriseres som boligveje med mulighed for vinkelret parkering.
På blinde veje etableres vendeplads til renovationskøretøjer mv, jf. vejloven.
Der etableres en hovedstiforbindelse mellem punkterne A og O, som anlægges som en kombination af enkelt- og dobbeltrettet sti, af hensyn til trafiksikkerheden. Stierne indgår som en del af en offentlig gang- og cykelsti der vil forbinde Bygholm Bakker og Lovbyvej. Stiens trace mv. ved punkt O aftales med Horsens Kommune.

Lokalplan 1-2012, § 8 Trafikforhold, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med bestemmelserne i denne lokalplans § 5 Vej og sti, samt nedenstående:

6.1 Parkeringspladserne skal disponeres i overensstemmelse med strukturen på Kortbilag 3, fremtidige forhold, Kortbilag 4, Illustrationsplan og Bilag 9, Vej, p-pladser og stier.

6.2 For hvert af de tre kvarterer Bakken, Engen og Lunden skal der udlægges 1,5 parkeringspladser pr. bolig over 50 m2 bruttoetageareal. Heraf skal mindst 1,2 p-plads pr bolig anlægges inden det pågældende kvarter ibrugtages. For boliger på op til 50 m2 bruttoetageareal skal der anlægges mindst 0.75 p-plads pr bolig.

6.3 Udlagte p-pladser etableres efter dokumenteret behov og på Horsens Kommunes forlangende eller godkendelse.

6.4 Der skal etableres minimum 2 cykelparkeringspladser pr. bolig i nærheden af indgangen.

6.5 Der skal etableres minimum 10 cykelparkeringspladser ved fælleshuset. 

Redegørelse

Parkering anlægges som fællesparkering i relation til de tre kvarterer, således at parkeringskravet opfyldes inden for det enkelte kvarter. For at sikre et godt helhedsindtryk og sammenhængende fællesarealer, stilles der på baggrund af erfaringstal fra lignende boligområder, krav om anlæg af parkeringspladser, svarende til 1,2 p-plads pr. bolig, mens der udlægges (reserveres) areal til parkering, svarende til Horsens Kommunes generelle norm på 1,5 plads pr. bolig. Der vil således være mulighed for at følge parkeringsnormen, hvis behovet skulle vise sig. 
For boliger under 50 m2 skal der ifølge lokalplanen kun etableres 0.75 p-pladser pr. bolig, idet der vurderes at være behov for små, bynære boliger for eksempelvis enlige uden bil.
Parkeringspladserne må ikke optage større areal end angivet, idet parkeringspladser og parkerede biler ikke bør præge området yderligere.
Parkering reguleres ved zoneskilte, som angiver at der parkeringsforbud udenfor afmærkede P-båse. Zoneskiltningen skal placeres ved indkørsel på boligvejene. Politiet skal godkende skiltningen.

Lokalplan 1-2012, §9 Tekniske forhold er gældende for lokalplanområdet. Derudover gælder nedenstående bestemmelse. 

7.1 Belysning af veje, stier og parkeringspladser skal være nedadrettet.

7.2 Belysningsarmaturer, master mv. på stamvejen skal være som langs fordelingsvejen Bygholm Bakker.

7.3 Belysning ved øvrige færdselsarealer skal være i overensstemmelse med Horsens Kommunes belysningsmanual.

Redegørelse

Bestemmelsen om nedarettet belysning har til hensigt at undgå blænding og minimere 'lysforurening' generelt og særligt i forhold til de landskabeligt værdifulde områder syd for Rantzausbakke. 

Lokalplan 1-2012, § 5 Bebyggelsens omfang og placering, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

8.1 Bebyggelsens omfang, placering og etageantal skal være i overensstemmelse med Bilag 3 Fremtidige forhold. Bygningsplaceringer må afvige op til 5 meter. Bygninger over 3 etager må ikke placeres uden for området, der er markeret med stiplet linje på kortbilag 3.

8.2 Kvarteret Bakken må rumme i alt 11.500 m2 bruttoetageareal.

8.3 Kvarteret Engen må rumme i alt 15.300 m2 bruttoetageareal.

8.4 Kvarteret Lunden må rumme i alt 7.200 m2 bruttoetageareal.

8.5 Fælleshuset må rumme i alt 250 m2 bruttoetageareal.

8.6 Lejligheder over stueplan skal forsynes med altan eller tagterrasse. Dog kan op til 10 % af boligerne være uden altan.

8.7 Småbygninger må ikke placeres nærmere end 5 m fra lokalplanområdets ydre grænse.

8.8 I kvarteret Bakken er den maksimale bygninghøjde 20 meter målt til overkant tagryg.

8.9 I kvarteret Engen er den maksimale bygninghøjde 20 målt til overkant tagryg.

8.10 I kvarteret Lunden er den maksimale bygninghøjde 20 meter målt til overkant tagflade.

8.11 Befæstelsesgrad skal være i overensstemmelse med dimensionerede LAR løsninger.

8.12 Bebyggelsens placering skal være i overensstemmelse med vandets strømningsveje således at bebyggelsen er robust overfor ekstremregn.

Redegørelse

Bebyggelsens omfang og placering

Der kan i området etableres op til 34.000 m2 boligbebyggelse, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 51%. Det maksimale antal boliger fastlægges til ca. 350. Hvis der etableres et antal boliger under 50 m2 bruttoetageareal kan antallet af boliger øges, fordi lokalplanen fastlægger at der kun anlægges 0.75 p-pladser pr bolig under 50 m2. Dermed kan der etableres flere boliger uden af de fælles, grønne friarealer reduceres grund af etablering af større parkeringsarealer.
Generelt stilles krav om mulighed for altaner eller taghaver for boliger over stueplan, men af hensyn til ønske om variatieret udbud af boligtyper og priser samt for at understøtte anvendelsen af de fælles opholdsarealer tillades at 10% af boligerne ikke har altan eller tagterrasse.

Kvarteret Bakken

Bebyggelsen skal etableres så den fremstår som en helhed med længebygninger i op til 5 etager, placeret radiært ud fra det centrale fælles areal. Bygningernes højeste punkt skal placeres ind mod det centrale fælles areal. Længerne grupperes to og to omkring ankomstrum med mulighed for etablering af fælles faciliteter i form af cykelparkering, fælles skure mv. Mellem de grupperede bebyggelser fremstår mellemrummene som grønne kiler.

Kvarteret Engen

Bebyggelsen skal etableres som karrébebyggelser i op til 5 etager, hvor boligerne organiseres omkring fælles gårdrum der friholdes for trafik og som giver mulighed for ophold og styrkede fællesskaber.

Kvarteret Lunden

Bebyggelsen skal etableres som punkthuse i op til 5 etager med op til 5 lejligheder pr. etage. Punkthusene placeres så de indgår i en indbyrdes helhed og med fælles ankomstarealer, hvor der kan placeres cykelparkering mv.

Fælleshus

Der skal etableres et fælleshus centralt i området, som samlingspunkt for områdets beboere. Fælleshuset skal overvejende være i 1 etage, men der er mulighed for at etablere et mindre trappe- og opholdsrum med adgang til en eventuel tagterrasse.

Lokalplan1-2012, §6 Bebyggelsens udformning, ophæves for området og erstattes med:

9.1 Hver af bebyggelsens tre kvarterer Bakken, Engen og Lunden skal i princippet fremtræde i overensstemmelse med Bilag 7 Facader.

9.2 Facader skal være blødstrøgne teglsten i røde, lyse brune og/eller gule nuancer, svarende til eksempler på tegl vist på Bilag 7 Facader. 

9.3 Udvalgte felter skal fremtræde med mønstermurværk som skaber variation i facaderne.

9.4 Fælleshusets facader kan fremstå i andre materialer end boligerne, f.eks. træ, glas, fibercement eller metal.

9.5 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, som f.eks. glaseret tegl. Der må ikke anvendes zink og kobber. Tage i kvarteret Bakken skal være beklædt med tegl, betontagsten eller metal i sort eller grå farve. Tage i kvarteret Engen skal være bevoksede med sedum, græs eller lignende. Tage i kvarteret Lunden skal være flade og beklædes med pap eller begrønnes og/eller indrettes til ophold. Tagfladen på fælleshuset beklædes med pap eller metal og /eller sedum.

9.6 På tage med hældning over 10 grader må der etableres solfangere/solcelleanlæg. Solfangere/solcelleanlæg skal placeres så de på en harmonisk måde indgår i bygningernes arkitektoniske formsprog og facadeudformning. Anlæggene skal udgøre hele tagfladen, eller placeres i regulære samlede felter på denne. Panelerne må hæves maksimalt 15 cm over tagfladen og skal ligge parallelt med denne. Panelerne skal være antirefleksbehandlede.

9.7 Solceller/solfangere kan etableres på vandrette tagflader i et samlet regulært felt parallelt tagfladen.  Ved flade tage må solfangere/solceller kun etableres bag murkronen og ikke have højere overkant end denne. 

9.8 Mindre bygninger som depotrum, halvtage mv skal udføres i træ, glas, zink, stål, fibercement, beton, tagpap, tegl, kobber og/eller aluminium og mht formsprog være afstemt med bebyggelsen. 

Redegørelse

Bebyggelsen inden for det enkelte kvarter, skal etableres så den fremstår som en sammenhængende helhed i form og materialer.  Der kan anvendes flere, indbyrdes harmoniske typer facadetegl, således at hele bebyggelsen får et varieret udseende. Mindre bygningsdele i afvigende farver kan give spil i facaden uden af bebyggelsen bliver dominerende i landskabet.
Bestemmelserne om facade- og tagmaterialer og solceller er fastlagt under hensyntagen til bebyggelsens synlighed i landskabet.
Zink og kobber må ikke anvendes som tagmateriale af hensyn til beskyttelse af naturen, herunder grundvandet.
Metaltage på Bakken vil give mulighed for et godt visuelt samspil med eventuelle solceller. 

10.1 Områdets ubebyggede arealer disponeres i princippet som vist på bilag 4 Illustrationsplan og Bilag 5 Planudsnit.

10.2 Regnvand skal håndteres på terræn og nedsives, jfr. lokalplanens redegørelse og den overordnede lokalplan 1-2012, §9.01 samt spildevandsplanen, som udlægger området til nedsivning af regnvand. Anlægget til hverdagsregn skal dimensioneres iht. Horsens Kommunes Spildevandsplan, tillæg nr. 22.

10.3 Basssiner og vandrender skal udformes med en landskabelig bearbejdning, så de fremstår som en naturlig del af området.

10.4 Der skal stedvis være sten, beplantning og andet som giver variation og mulighed for alsidigt dyreliv.

10.5 Bassinet ved fælleshuset skal så vidt muligt have et vandspejl på mindst 150 m2 ved etablering af tæt bund og tilledning af tagvand og overfladevand via åbne render eller rør. Der må ikke være øer i bassinet. Det skal sikres, der ikke ledes gødningsstoffer og andet der medvirker til algedannelse mv. til bassinet.

10.6 Terrænnet skal reguleres så nedbør ved ekstremregn ledes væk fra bygninger.

10.7 Overløb fra området må kun ske som diffus afstrømning til arealer syd for Rantzausbakke. Fortidsminde må ikke blive påvirket af erosion fra regnvandssystemet.

10.8 Der må ikke  terrænreguleres mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn. Undtaget er anlæg til regnvandsopsamling, vejanlæg, LAR og eksisterende jordvolde. Terrænregulering op til +/- 1,5 meter kan ske efter en samlet plan godkendt af kommunen.  Som angivet på Bilag 6 Regnvandshåndtering principper kan der enkelte steder terrænreguleres op til +2 meter.

10.9 Terrænreguleringer må ikke være stejlere end 1:5 (grøfter dog 1:3) og skal udføres med bløde overgange.

10.10 Efter godkendelse fra Teknik og Miljø kan der etableres bakker og volde inden for området,
hvis de fremmer områdets naturindhold eller den rekreative værdi for beboerne. Skal
udformes i overensstemmelse med LAR-løsningerne.

10.11 Faste belægninger skal udføres i asfalt, beton, granit, stenmel/slotsgrus, stål og træ eller i en kombination af disse. Områder der ikke anvendes til færdsel kan afsluttes med andre overflader.

10.12 De fælles friarealer skal udlægges i græsser og lav flora, træer og buske i overensstemmelse med Bilag 4 Illustrationsplan, Bilag 5 Planudsnit og Bilag 11 Beplantning. Beplantningen skal understøtte den særlige karakter  i hvert af kvartererne Bakken, Engen og Lunden. Der skal altid være mindst 60 % af de grønne arealer der henligger som natur, mens op til 40% af arealerne må  vedligeholdes som klippede græsarealer. Vedligeholdelsen skal således sikre en balance mellem klippede arealer med mulighed for boldspil mv. og ekstensivt plejede arealer med vild flora.
Der bør i forbindelse med etablering af de grønne områder etableres eller bevares diger, stendynger o.lign for at fremme biodiversitet, jfr Bilag 12 Natur.

10.13 Friarealer inden for Rantzausbakke skal være åbne i mellem kvartererne indbyrdes og mod de fælles, grønne områder, der omgiver Rantzausbakke.

10.14 Arealet der er udlagt til arkæologiske interesser (fortidsminder) kan henligge som ekstensivt plejet friareal eller formes og indrettes på en særlig måde i samråd med Horsens Museum.

10.15 Parkeringspladser langs områdets periferi skal afskærmes med hæk (bøg eller taks) eller fritvoksende hjemmehørende buske. Øvrige parkeringspladser skal visuelt nedtones med hæk eller anden bevoksning med mindre p-pladsen er forsænket minimum 0,6 meter under det tilgrænsende terræn.

10.16 Alle friarealer holdes fri for bebyggelse, bortset fra bygninger til områdets forsyning f.eks. transformerstationer og pumpestationer, eller til den rekreative brug og pleje af friarealerne.

10.17 Friarealerne må ikke udstykkes og skal fremtræde som fælles for området og offentligheden i deres helhed. Dog kan en  zone på op til 4 m langs boligfacader ud mod grønninger afskærmes med hæk, der holdes i en højde på maks. 1,5 meter.

10.18 Der må ikke etableres faste hegn ved boligerne.

10.19 Der skal være opholdsarealer, der indrettes til at understøtte ophold, leg, spil, motion og fællesskab for alle beboere fordelt i lokalplanområdet, svarende til mindst 3% af etagearealet inden for hvert kvarter.

10.20 Ved fælleshuset kan etableres udendørs faciliteter, der understøtter anvendelsen af fælleshuset til varierede formål, herunder en stor terrasse der nedtrappes mod søen. Der kan etableres traditionel legeplads, naturlegeplads, vandlegeplads, væksthuse, nyttehaver, motionsredskaber, petanquebaner mv.

Redegørelse

Bestemmelserne skal sikre bæredygtige og robuste regnvandsløsninger og attraktive uderum med god biodiversitet, bestående af hjemmehørende arter og et foranderligt udtryk hen over året rundt.
Endvidere er det hensigten at terrænbearbejdning sker ud fra en samlet plan og på en måde, så det bidrager til områdets oplevelsesmæssige værdi og bevarer de overordnede eksisterende landskabstræk. En samlet plan for terrænregulering inden for det enkelte kvarter  skal godkendes i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Det eksisterende terræn ønskes bevaret, men der vil i forbindelse med byggeri og anlægsarbejder, herunder LAR, nødvendigvis ske en regulering. Det er et vigtig led i den videre projektering at tilpasse bebyggelsen til de landskabelige forudsætninger, herunder sammenhængen med de omgivende grønne områder.
Eksisterende jordvolde er af nyere dato og uden kulturhistorisk værdi, men dele af dem kan bevares helt eller delvis, hvis det skønnes hensigtsmæssigt i det fremtidige anlæg.
Der henvises endvidere til Horsens Kommunes vejledning ’Terrænregulering og jordhåndtering i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde’.
I forbindelse med byggesagsbehandlingen skal for hver etape foreligge en vandhåndteringsplan, som skal udarbejdes i overensstemmelse med Horsens Kommunes retningslinjer. Det skal sikres at vandhåndteringen fungerer ved etapedeling af byggeriet. For at kunne håndtere kraftige regnhændelser ud over serviceniveauet skal der etableres overløb fra bassiner mv.  Overløb skal planlægges og udføres således at vandet ledes mod syd.
Regnvand skal betragtes som en ressource. I processen med at forsinke regnvandet og lede det væk opstår der muligheder, der helt åbenlyst kan inspirere til leg og fysisk aktivitet. Løsningerne skal desuden bidrage til at skabe sammenhænge mellem de grønne områder og infrastruktur ved at arbejde med vandafledning på overfladen. Regnvand skal bruges aktivt og være et element i børn og voksnes muligheder for leg og fysisk udfoldelse.
Trods tilledning af overflade- og tagvand  vil der ikke kunne sikres permanent vandspejl i søen i tørre perioder.
Beplantningen skal tilføre hvert af bebyggelsens kvarterer særlige visuelle og naturmæssige værdier. Træer giver særligt værdifulde og langsigtede kvaliteter. Udadtil er træerne meget vigtige som et grønt supplement til de relativt store bygningsvolumener, og indadtil skal træerne sammen med den øvrige bevoksning give læ, naturoplevelser mv.
En variation i størrelse og type af landskabsrum, som mindre nicher til fordybelse, områder til mødesteder samt større arealer til udfoldelser, kan skabe en bred anvendelse af området og give plads til spontane aktiviteter. Opholdmuligheder kan med fordel placeres i solen og med udsyn over området. Beplantning kan være med til at inddele rum og skabe mere intime og læfulde opholdssteder.
Ved fælleshuset i skæringspunktet mellem de tre kvarterer  skabes fælles faciliteter, ophold, legeplads, et sammenhængende byrum, et mødested og områdets centrale hjerte, som vil styrke fællesskabet mellem beboerne, og give Rantzausbakke en helt særlig identitet. Skæringspunktet vil være det aktive fællesrum i området, som vil tiltrække beboere på tværs af kvartererne og på denne måde styrke fornemmelsen af socialt liv og fællesskab i Rantzausbakke. I dette sociale midtpunkt er der muligheder for legeplads, bålplads, petanquebane, crossfit-redskaber og mødesteder for beboerne. Den centrale legeplads kan blande traditionelle legeredskaber med naturelementer som sten, træer og vand til et aktivt rum med plads til fysisk udfoldelse. Vandet fra regnvandsbedene kan bruges til at skabe en vandlegeplads.

Lokalplan 1-2012, § 16 Forudsætning for ibrugtagen, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i § 10 nævnte fælles friarealer er sikret.

11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de i § 10 nævnte anlæg til regnvandshåndtering er anlagt.

11.3 Såfremt der sker en etapevis udstykning af lokalplanområdet, skal Horsens Kommune meddele en midlertidig dispensation fra bestemmelsen. I denne forbindelse kan Horsens Kommune gøre en dispensation betinget af, at udstykker stiller garanti for den forholdsmæssige andel af de forventede omkostninger ved den senere etablering af anlæggene.

Redegørelse

Ibrugtagningstilladelse kan gives etapevis.

Lokalplan 1-2012 er gældende for lokalplanområdet.

Lokalplan 1-2012 er gældende for lokalplanområdet.

14.1 Følgende bestemmelser i Lokalplan 1-2012 ophæves ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 335: §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 og 18.

Lokalplan 1-2012, § 18 Lokalplanens retsvirkninger, ophæves for lokalplanområdet og erstattes med:

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens § 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil.

15.3 Byrådet kan ifølge Planlovens § 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

15.4 Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

15.5 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål,
fortrænges af planen.

15.6 Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse.

15.7 I henhold til § 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

15.8 Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser.

15.9 Horsens Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan.