Lokalplanens indhold

Kontorhuset set mod nordøst

Områdets indretning

I Inderhavnen kan anlægges anløbs- og opholdsbroer som vist på illustrationsplanen. Disse broer ligger udenfor lokalplanområdet. (Der er søgt og opnået tilladelse til broerne hos Kystdirektoratet).

Langs kajen rundt om havnetrekanten anlægges en promenade. Det er et vigtigt mål, at promenaden i så høj grad som muligt forbeholdes til ophold, gående og cyklende, og at den tilføres så meget bylivsaktivitet som muligt. Lystbåde kan blandt andet derfor lægge til ved kaj, og sejlerne vil være med til at give aktivitet til stedet. Madboder eller iskiosk, butik, udeservering mv. vil også bidrage til, at der skabes byliv på stedet. Endelig skal promenaden indrettes med siddemuligheder og beplantning, så det bliver et behageligt sted at opholde sig.

På en del af kajarealet mod inderhavnen vil biler kunne færdes og parkere, og promenaden for gående vil være en del af anløbs- og opholdsbroerne. Kajarealet mod vest er forbeholdt gående og cyklende. På selve havnetrekanten indrettes færdelsarealer som "shared space", dvs. at arealet anvendes af kørende og gående under gensidig hensyntagen, samt til ophold.

På vedstående plan ses hvor det vil være tilladt at parkere. Området er et meget specielt sted i Horsens, fordi det ligger som kobling mellem by og havn, og fordi en stor del af området ligger ud til vandet med gode muligheder for ophold. Det har derfor været et mål, at parkeringspladserne placeres i havnetrekantens indre med så få pladser mod promenaden som muligt.

I valg af belægninger, inventar og belysning er det et mål, at bevare havnestemningen ved at anvende materialer, der er kendt på stedet, som asfalt, beton, granit, stål og træ, men med en bearbejdning, der viser, at havnen nu er en del af byen, hvor mange mennesker færdes og opholder sig, og ikke længere er et industriområde. Det er tanken, at der skal være forskellige former for møbler og inventar, der opfordrer til både leg og rekreation i stil med de viste eksempler.

Det er hensigten, at den gamle kran, der står på stedet, ikke fjernes.

Herover ses hvordan områdets arealer må anvendes

Illustrationsplan

Bygninger

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af en kontorbygning med butik og/eller restaurant i stueetagen mellem Toldbod og Stykgodspakhus mod Inderhavnen. Mod den østvendte kaj kan bygges to bolig"tårne" i 9 til 11 etager med mulighed for tagterrasser. Bygningerne skal i princippet udformes som vist på visualiseringerne på denne side.

Kontorbygningen skal i dimensioner og farveholdning tilpasses Toldboden og Stykgodsbygningen, men give udtryk for nutidens arkitektur. Den øverste etager trækkes tilbage og taget sænkes mod Toldboden og Stykgodspakhuset for at tilpasse sig deres højder og tagformer. En del af den nederste etage, hvor der kan placeres butik eller restaurant, åbner sig ud mod kajen for at at tilføre promenaden en aktiv facade. Bygningen skal fremtræde i tegl i samme farvetone som nabobygningernes gamle teglfacader.

Området vil være påvirket af især støj fra nærliggende virksomheder og Havnens aktiviteter. Bygningerne indrettes og udformes derfor, så de er isolerede mod støj fra Havnens aktiviteter og virksomheder i området, samt fra trafikstøj fra Niels Gyldings Gade/Åboulevarden. Området er disponeret, så boligerne er placeret længst væk fra virksomheder og havneaktiviteter og bag den nye kontorbygning og Stykgodspakhuset, der vil skærme det udendørs friareal og i nogen grad boligerne mod en del af støjpåvirkningen.

Mod kajkanten kan placeres servicebygning til sejlere og iskiosk, madboder og lignende. Disse bygninger skal have et ensartet, moderne udtryk. De skal udformes med udgangspunkt i de viste eksempler.

Boligtårnene er placeret på en hævet plint, der skjuler bygningernes parkeringspladser og hvis tag danner ankomst til bygningerne og indrettes som friareal for boligerne. Boligerne er ved deres hævede placering på plinten sikrede mod højvande. Mod øst udformes plinten med en opholdstrappe, der fører ned til promenaden. I en del af plinten ud mod promenaden kan der indrettes en iskiosk eller lignende. Boligtårnene har en lodret opdeling, for visuelt at få dem til at syne høje og slanke som siloer. De er hvide og fremtræder i betonelementer eller med en pudset overflade.

Visualiseringer

Bolighusene set fra Nordre Kaj

Den nye bebyggelse set fra Gasvej

Lokalplanområdet set fra Niels Gyldings Gade

Belægninger

Herunder ses eksempler på belægninger, der kan anvendes.

Belægning med asfalt og beton med integrerede træbænke

Belægning med granit, beton og stål

Asfalt med tilslag

Belægning med beton og træ

Her er vist asfalt med "isbjerge". For at fremme leg og bevægelse kan en del af den faste belægning også erstattes af gummi ved legepladser

Inventar

Herunder ses former for bænke og anden møblering, der kan indgå som del af inventaret i området

Bænke på kanten

Flytbare bænke

Bænke, hvor man kan slænge sig

Klatreskulptur og bænk

Boder

Inspirationsbilleder til udformning af boderne langs kajkanten

Skyggediagrammer

21. marts

21. juni

21. september

21.december