Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Formålet med lokalplanen er at

  • Området bliver en aktiv og attraktiv del af byen og offentlig tilgængeligt
  • De eksisterende bygninger ved ombygning og vedligeholdelse ikke forringes i forhold til det oprindelige udtryk
  • De nye bygninger placeres og udformes i princippet som vist på illustrationsplan, visualiseringer og facader
  • Anvendelsen af promenaden fortrinsvis forbeholdes ophold, gående og cyklende
  • Udsigten til vandet fra de omgivende gader bevares, især er udsigtslinjen fra Gasvej vigtig
  • Lystbåde skal kunne lægge til ved kaj og bådebro
  • Hensynet til antal parkeringspladser er underlagt hensynet til de æstetiske forhold og til ophold og rekreation

Området er beliggende i byzone, og omfatter følgende matrikler 702a, 702b, 702d, 704b, 7000dz Horsens bygrunde og alle matrikler, der udstykkes herfra. Der skal være vejadgang til eksisterende matrikler.

3.1 Området kan anvendes til centerformål, boliger, liberale erhverv, offentlig og privat service, herunder restauranter, og butikker, der understøtter bylivet og stedets funktion.

3.2 Der må indrettes max. 1000 m2 til butiksformål, heraf må max 500 m2 være til dagligvarer.

Ingen bestemmelser.

5.1 Færdsels- og parkeringsarealer udlægges som vist under Fremtidige forhold, kortbilag 3.

5.2 Interne færdselsarealer udlægges som shared space eller som stillevej

6.1 Der må kun udlægges parkeringsarealer, hvor det er vist på kortbilag 3, Fremtidige forhold.

6.2 Der skal udlægges et passende antal cykelparkeringspladser centralt placeret i forhold til arbejdspladser, boliger mv.

7.1 Lokalplanområdet skal forsynes med kollektiv varmeforsyning og hele området er omfattet af tilslutningspligt til denne.

7.2 Området forsynes med vand fra Horsens Vand A/S.
7.3 Området skal tilsluttes det offentlige kloaknet efter anvisning fra Teknik og Miljø.

7.4 Belysningsarmaturer må ikke være af ringere kvalitet end armaturer udvalgt til Horsens Kommunes designmanual mht. design og lyskvalitet.
7.5 Valg af armaturer samordnes i området, så der opnås et harmonisk udtryk

8.1 Ny bebyggelse placeres i princippet indenfor de angivne byggefelter som vist under Fremtidige forhold, kortbilag 3.

8.2 Kontorbygningen og bolighusene skal i princippet udformes som vist på visualiseringerne, se "Lokalplanens indhold", og facadeopstalter, som vist under "facader", Bilag 5.

8.3 Kontorbygning må opføres i max 5 etager. Tagetagen skal sænkes mod hjørnerne eller den øverste etage skal være trukket tilbage fra facadelinjen som tilpasning til nabobygningerne.

8.4 Bolighusene må ikke være højere end det angivne antal etager, vist på visualiseringer: 9, 10 og 11 boligetager og tagterrasser på en hævet plint.

8.5 Plinten indrettes til det primære udendørs opholdsareal for boligerne, hvor støjgrænserne som nedenfor beskrevet skal overholdes. Opholdsarealet på plinten kan suppleres med sekundære opholdsarealer på altaner og tagterrasse, hvor støjgrænserne ikke nødvendigvis skal overholdes.

8.6 Der kan opføres nogle småbygninger langs kajen til servicebygning for sejlere, madboder mv.

Støjforhold - trafik

8.7For støjbelastede boliger skal det sikres, at det konstante indendørs støjniveau, som skyldes vejtrafikstøj, ikke overstiger 33 dB Lden for boliger og 38 dB Lden for kontorer med lukkede vinduer og døre og åbne udluftventiler, jf. Bygningsreglementet.
8.8Såfremt støjbelastningen udendørs på facader (boliger) overstiger Lden = 58 dB må støjniveauet indendørs med åbne vinduer i sove- og opholdsrum ikke overstige Lden = 46 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007. Kravet skal være overholdt med 1 vindue åbent pr.rum.
8.9Såfremt støjbelastningen udendørs på facader (kontorer) overstiger Lden = 63 dB skal der indendørs med åbne vinduer overholdes Lden = 51 dB jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007. Der kan ses bort fra kravet hvis der ikke er oplukkelige vinduer, eller hvis der er sikret ventilation på anden måde.
8.10Der skal kunne anvises velbeliggende udendørs opholdsarealer med et konstant udendørs støjniveau, der ikke overstiger Lden = 58 dB for boliger og Lden 63 dB for erhverv jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/2007.

Støjniveau - virksomhedsstøj

8.11 Boliger skal støjisoleres i forhold til støj fra virksomheder og havneaktivitet.
Jf. Vejledning 5/1984 og tillæg til vejledning 5/1984 , juli 2007 skal det sikres, at det beregnede ækvivalente korrigerede støjniveau, som støj fra virksomheder og havneaktiviteter påfører boliger ikke overstiger følgende grænseværdier indendørs i sove- og opholdsrum med 1 vindue åbent pr. rum:
mandag-fredag kl 07-18 og lørdage kl 07-14: 43 dB(A)
mandag-fredag kl 18-22, lørdage kl 14-22 og søn- og helligdage kl 07-22: 33 dB(A)
alle dage kl 22-07: 28 dB(A)
I forhold til erhverv, skal det sikres, at det indendørs støjniveau ikke overstiger 35 dB(A) med lukkede vinduer.

8.12 Der skal være adgang til velbeliggende udendørs opholdsarealer, der er afskærmet i forhold til støj fra virksomheder og havneaktiviteter.
Jf. Vejledning 5/1984 skal det sikres, at det beregnede ækvivalente korrigerede støjniveau, som støj fra virksomheder og havneaktiviteter påfører det udendørs opholdsareal ikke overstiger følgende grænseværdier for boliger:
mandag-fredag kl 07-18 og lørdage kl 07-14: 55 dB(A)
mandag-fredag kl 18-22, lørdage kl 14-22 og søn- og helligdage kl 07-22: 45 dB(A)
alle dage kl 22-07: 40 (55) dB(A). I parentes er angivet spidsværdi om natten.
I forhold til erhverv, skal det sikres, at støjniveauet på udendørs opholdsarealer ikke overstiger 55 dB(A).

Lugt fra virksomheder

8.13 Det skal dokumenteres, at den vejledende lugtgrænse på 5 lugtenheder i ”Vejledning fra Miljøstyrelsen nr 4 1985, Begrænsning af lugtgener fra virksomheder” overholdes i bolig- og arbejdsrum, eksempelvis ved etablere overtryksventilation i de berørte rum.

Redegørelse

Småbygningerne langs kajen må have en størrelse på op til ca. 10 m2. De skal udformes under hensyn til intentionerne som beskrevet og vist i redegørelsen og skal være sikrede mod højvande.

Vedrørende støjforhold

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj og støj fra virksomheder kan være overskredet i området. Tillæg til vejledning nr. 5/1884: Ekstern støj fra virksomheder af juli 2007 giver i i samspil med Planloven mulighed for at planlægge for støjfølsom anvendelse, herunder boliger, på støjbelastede arealer, hvis der gennemføres støjisolerende tiltag på bygningerne samt støjafskærmning af de udendørs opholdsarealer.
I henhold til planlovens §15, stk 2, nr 21 er der i lokalplanen bestemmelser, der sikrer, at bygninger og bebyggelse indrettes, så de vejledende støjgrænser ikke overstiges for opholds- og soverum, kontorer og udendørs opholdsarealer. Byrådet lægger desuden vægt på, at boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facader. Området er disponeret, så boligerne er placeret længst væk fra virksomheder og havneaktiviteter og bag den nye kontorbygning og Stykgodspakhuset, der vil skærme det udendørs friareal og i nogen grad boligerne mod en del af støjpåvirkningen.
Støjen stammer dels fra trafik på Niels Gyldings Gade /Strandpromenaden og fra Havnens aktiviteter samt Hornsyld Købmandsgård og Colas, da området ligger inden for disse virksomheders influensområde. Trafikstøjen har ikke et stort omfang.
I samarbejde med erhvervshavnen pågår et stadig arbejde med at dæmpe miljøpåvirkningen fra havnens aktiviteter, dels med anvendelse af ny teknologi og nyt materiel og ved at flytte støjende og generende funktioner fysisk og tidsmæssigt. Der er også et løbende samarbejde med virksomhederne i forhold til dæmpe deres miljøpåvirkning. Hornsyld Købmandsgårds aktiviteter slutter senest ved deres lejekontrakts ophør.

Ny bebyggelse

9.1 Ny bebyggelse skal i princippet fremtræde som vist under "Facader", bilag 5, mht. form, dimensioner og farveholdning, samt på visualiseringerne vist under "Lokalplanens indhold".

9.2 En del af kontorbygningens stueetage skal have en åben glasfacade mod kajen, der kan indeholde en eller flere offentligt tilgængelige funktioner.

9.3 Kontorbygningens facader skal være i tegl, hvis farve er i slægtskab med Toldboden eller Stykgodspakhusets teglfacader.

9.4 Boligtårnene skal være hvide og fremstå i betonelementer eller med en pudset overflade.

9.5 Renovationscontainere skal indarbejdes diskret i området i h.t. affaldsplanen.

Stykgodspakhuset

9.6 Stykgodspakhuset har høj bevaringsværdi, og alle ændringer skal godkendes af Teknik og Miljø. Stykgodspakhuset skal i princippet fastholdes i sit oprindelige facadeudtryk og materialeholdning.

9.7 Pakhusets tagform og tårnur skal bevares.

Varmestuen (Cafe Dolly)

9.8 Bygningen er af middel bevaringsværdi og alle ændringer skal godkendes af Teknik og Miljø. Ved ombygning og vedligeholdelse samt evt. mindre tilbygninger må det oprindelige bygningsudtryk ikke forringes.

Redegørelse

Brug af solafskærmning, herunder markiser skal indarbejdes som en naturlig del af bygningerne.
Pakhusets facader kan ændres, så de kommer i overensstemmelse med bygningens ændrede anvendelse under hensyntagen til bygningens oprindelige proportioner og facadeudtryk.

10.1 Belægninger udføres i beton og/eller asfalt i kombination med granit og/eller stål og/eller træ.

10.2 Træbeplantning placeres i princippet som angivet på Illustrationsplanen.

10.3 Inventar udformes efter intentionerne i redegørelsen.

Redegørelse

Belægninger, belysning og inventar skal afspejle, at havnetrekanten fremover er en del af byen, og at området derfor skal være rart at færdes i for byens borgere med gode muligheder for leg, ophold og rekreation.

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det er dokumenteret at bestemmelserne i §8.7 – §8.12 om støj er overholdt ved etablering af afskærmningsforanstaltninger mv.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

14.1 Ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan ophæves lokalplan 10-2008, Havnetrekanten.