Tilladelser fra andre myndigheder

Museumsloven

Horsens Museum har følgende bemærkninger til lokalplan for Havnetrekanten jf. Museumslovens §23.

Havnetrekanten er etableret som en udvidelse til havnen sidst i 1700-tallet. Udvidelsen må formodes at være anlagt på den gamle kyststrækning, der på Videnskabernes Selskab kort fra 1787 fremstår som en mindre tange øst for bykernen. I Horsens Havn er registreret fund og bopladsspor fra stenalderen, hvorfor der er mulighed for, at 1700-tals havneudvidelsen kan overlejre aflejringer fra denne samt yngre perioder. Horsens Museum anbefaler derfor, at der indhentes en udtalelse jf. Museumslovens §25 forud for anlægsarbejder i området.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. Museumsloven § 27, stk. 2.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.