Miljøpåvirkninger

Havnetrekanten ligger i et område, der er påvirket af havnens og nærliggende virksomheders aktiviteter i form af især støj.

Mange virksomheder på havnen har en miljøgodkendelse, der fastlægger grænser for hvor meget de må støje og støve. Miljøgodkendelserne revideres, når de anses for ikke længere at være tidssvarende, feks. hvis virksomheden har ændret produktion. Der er et løbende samarbejde med virksomhederne i forhold til dæmpning af deres miljøpåvirkning.

Horsens Erhvervshavn arbejder til stadighed med at dæmpe miljøpåvirkningen fra havnens aktiviteter, som især er losning og lastning samt renholdelse af kajarealerne. Det sker dels med anvendelse af ny teknologi og nyt materiel, og ved at flytte støjende og generende funktioner fysisk og tidsmæssigt.

Efterhånden som Nordhavnen, herunder Havnetrekanten, overgår til bymæssige funktioner, vil denne proces med at planlægge og udføre havnens aktiviteter mht. tidspunkt og metode få stadig større betydning for at Erhvervshavn og boliger kan fungere tæt på hinanden.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for trafikstøj og støj fra virksomheder kan være overskredet i området. Tillæg til vejledning nr. 5/1884: Ekstern støj fra virksomheder af juli 2007 giver i samspil med Planloven mulighed for at planlægge for støjfølsom anvendelse, herunder boliger, på støjbelastede arealer, hvis der gennemføres støjisolerende tiltag på bygningerne samt støjafskærmning af de udendørs opholdsarealer.

I lokalplanens bestemmelser sikres, at bygninger og bebyggelse indrettes, så de vejledende støjgrænser ikke overstiges for opholds- og soverum, kontorer og udendørs opholdsarealer. Byrådet lægger desuden vægt på, at boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facader.

Lokalplanområdet ligger som nabo til virksomheden Biomar. Virksomhedens produktion er ophørt, og der er ingen forventning til at den genoptages, hvorfor den ikke vil udgøre en risiko for miljøpåvirkning af området.

Det kan ikke udelukkes, at området lejlighedsvis kan være påvirket af støv. Der har dog ikke været klager over støv i meget lang tid. Det vurderes derfor, at problemet har et omfang, der kan løses gennem reguleringer i Havnens planlægning og udførelse af losning og lastning. Eventuelle problemer med støv fra havneaktiviteter vil blive reguleret i forbindelse med virksomhedernes miljøgodkendelse eller ved påbud efter Miljøbeskyttelsesloven.

Lokalplanområdet kan være påvirket af støj og lugt fra bl.a. Hornsyld Købmandsgård. For så vidt angår lugt har bygherren dokumenteret, at de vejledende lugtgrænser i fht. Hornsyld Købmandsgård er overholdt ved de planlagte boliger på Havnetrekanten. Der er ikke kendskab til andre væsentlige lugtkilder i området. For så vidt angår støj er virksomheden forpligtet til at overholde støjgrænserne fastsat i miljøgodkendelse/de vejledende støjgrænser. Bygherren skal dog også medvirke til at mindske eventuelle støjgener, idet bygherren skal sikre bebyggelsen yderligere mod støj i form af støjisolering mv., jf. planlovens § 15a, stk. 1, jf. § 15, stk. 2, nr. 12 og 21. Nødvendig støjisolering mv. er en betingelse for at bebyggelsen tages i brug.

Eventuelle problemer med støv fra havneaktiviteter vil blive reguleret i forbindelse med virksomhedernes miljøgodkendelse eller ved påbud efter Miljøbeskyttelsesloven.