Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Teknik og Miljø har i afgørelsen lagt vægt på hensynet til det visuelle miljø, offentlighedens adgang til havneområdet samt støj- og anden miljøpåvirkning fra omgivende virksomheder, herunder Horsens Havn. Den trafikale påvirkning vil ikke blive større end ved en realisering af den pt. gældende lokalplan (da der kan bygges færre kvadratmetre i denne plan end i den gældende).

Planens realisering vil påvirke det visuelle miljø. Det er forvaltningens opfattelse, at de nye bygninger vil indpasses på en naturlig måde. De to høje bygninger vil give mindelser om den tidligere erhvervshavns silobyggeri og bygningen mellem Toldbod og stykgodspakhus vil blive et respektfuldt, nutidigt indslag i det gamle havnemiljø.

Offentlighedens forbedrede opholdsmuligheder, den fornyede anvendelse af Stykgodspakhuset vil sammen med den intensive brug af området betyde en revitalisering af området og en positiv tilføjelse til bylivet i Horsens.

I lokalplanen er bestemmelser om, at bygninger og bebyggelse indrettes, så de vejledende støjgrænser ikke overstiges for opholds- og soverum, kontorer og udendørs opholdsarealer.

Horsens Kommune har vurderet, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 2.