Beliggenhed & eksisterende forhold

Området har en størrelse på ca. 16000 m2. Det ligger adskilt fra bykernen af Niels Gyldings Gade. Området er privatejet bortset fra de yderste 5 meter langs kajen og den første del af adgangsvejen til området, der ejes af kommunen.

På Havnetrekanten ligger den fredede Toldbod, som anvendes til liberalt erhverv, samt to bygninger med høj og middel bevaringsværdi: Stykgodspakhuset, der står ubenyttet og den tidligere varmestue, hvor der er en café.

Klimasikring

Havnetrekanten er en del af det ældste af havnen, som vi kender den i dag. Terrænnet er derfor ret lavt, o. kote 160. Af hensyn til de eksisterende bygninger er det ikke muligt at hæve terrænnet for at sikre området med havvandsstigning og stormflod. Den eksisterende bebyggelse er, bortset fra cafeen, bygget med høje sokler, og derfor sikret mod højvande i mange år frem. Ny bebyggelse skal hæves og parkeringsanlæg under bygninger sikres mod højvande. Kajarealerne og andet terræn vil en gang imellem være oversvømmet.

Klimasikringen af den bagvedliggende by kan berøre lokalplanområdet. Det er endnu ikke afklaret, hvordan klimasikringen skal udformes og dermed heller ikke i hvilket omfang lokalplanområdet vil blive berørt.

Områdets placering

De omgivende havneaktiviteter og trafikken på Niels Gyldings Gade/Åboulevarden vil påvirke boliger på havnetrekanten med støj. Det skal derfor sikres, at boligerne indrettes så støjpåvirkningen ikke overstiger de vejledende støjgrænser.

Toldbodens facade mod vest

Stykgodspakhusets facade mod vest

Den tidligere varmestue, nu Cafe Dolly