Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplanen

Denne lokalplan erstatter lokalplan 10-2008, der gav mulighed for et 20-etages højhus på Havnetrekanten, indeholdende liberale erhverv, restaurant mv. Højhuset har ikke kunnet realiseres, og ejeren har udarbejdet et ændret projekt, der indeholder to bolighuse i 9 til 11 etager med tagterrasser og en kontorbygning i 5 etager. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af dette projekt i samarbejde med bygherren.

Udnyttelsen af Havnetrekanten skal opfylde målsætningerne i den masterplan for havnens udvikling, Byrådet vedtog i marts 2010. Masterplanen indeholder en overordnet vision for havnens udvikling til by, der er " Byen tilbage til havnen og havnen tilbage til byen". Visionen er udmøntet i tre målsætninger: "Byen for alle", "Rammer for det gode liv" og "Adgang til vandet", som skal opfyldes i udviklingsprojekterne på havnen. I Masterplanen er havnen opdelt i forskellige delområder, der har hver sin karakteristika. Havnetrekanten er del af Nordhavnen. For Nordhavnen har målsætningen følgende betydning:

Byen for alle

 • Nordhavnen skal afspejle sin fortid som industrihavn. Blandingen af nyt og gammelt byggeri kan give området en særlig karakter
 • Området skal have god sammenhæng med eksisterende bykvarterer mod nord
 • Variation i skala og funktioner. Noget for enhver.
 • Udover boliger skal Nordhavnen give plads for et bredt udvalg af by- og vandrelaterede aktiviteter og oplevelser.

Rammer for det gode liv

 • Det skal udnyttes at den lange sydvendte promenade langs kaj og kanal giver optimale betingelser for ophold ved vandet
 • Der søges indarbejdet en offentlig tilgængelig funktion i Stykgodspakhuset eller i stueetagen i Skyhouse. Fx. en restaurant.
 • Der søges indarbejdet en offentlig tilgængelig funktion i det tidligere Danafeed. Fx. museum.
 • Der etableres en ”event”-plads, som lejlighedsvis anvendes til koncerter ol. På andre tidspunkter kan området bruges til ophold og uorganiserede aktiviteter.
 • Mod havnepromenaden skal der i stueetagen fastlægges plads til cafeer, restauranter og små butikker eller andre offentligt tilgængelige funktioner.

Adgang til vandet

 • Bygningernes placering skal sikre udsigt til havnebassinnet fra de bagvedliggende bebyggelser
 • Der etableres en kanal, som udformes med trappeanlæg, så man kan komme helt ned til vandet
 • Langs nordkajen skal etableres opholds- og bådebroer

Det er ikke alle målsætninger, der har relevans for Havnetrekanten, men dem, der har, er indarbejdet i planen.

Formål med lokalplanen er at

 • Området bliver en aktiv og attraktiv del af byen og offentlig tilgængeligt
 • De eksisterende bygninger ved ombygning og vedligeholdelse ikke forringes i forhold til det oprindelige udtryk
 • De nye bygninger placeres og udformes i princippet som vist på illustrationsplan og visualiseringer
 • Anvendelsen af promenaden fortrinsvis forbeholdes ophold, gående og cyklende
 • Udsigten til vandet fra de omgivende gader bevares, især er udsigtslinjen fra Gasvej vigtig
 • Lystbåde skal kunne lægge til ved kaj og bådebro
 • Hensynet til antal parkeringspladser er underlagt hensynet til de æstetiske forhold og til ophold og rekreation.

Havnetrekanten set fra Gammelhavn mod nordøst