Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet er ca. 66 ha og ligger i den nordvestlige del af Horsens, syd for Hansted og nord for naturområdet, Nørrestrand. Området grænser op til Gl. Aarhusvej og Hansted Golfbane, mod nord. Området afgrænses mod vest af Egebjergvej og mod syd og øst af Nordre Strandvej og Højbovej. Området indgår i Natur - og byudviklingsplanen for ny bydel -Nørrestrand, og danner derfor naboskab med Hansted, Nebel, Serridslev, naturområdet Nørrestrand og ikke mindst Horsens by.

Lokalplanområdet er primært dyrket landbrugsjord uden bebyggelse. Langs lokalplanområdets kant mod Egebjergvej og Nordre Strandvej, ligger eksisterende lav boligbebyggelse i form af enfamiliehuse.

Området er svag kuperet og faldende mod Nørrestrand i syd og Egebjergvej i sydvest. Der er udsigt især mod vest, fra store dele af området. Området er delvist synligt fra den nordlige del af Horsens by. I områdets sydvestlige del ligger et lavpunkt, hvor der naturligt samles vand ved kraftig regn.

Der løber et højspændingstrace med ca. 15 m høje stålmaster i områdets vestlige del langs Egebjergvej. Den nordlige del af lokalplanområdet langs Gl. Århusvej er påvirket af trafikstøj. Der er en byggelinje på 20 meter fra vejmidte langs Gl. Århusvej.

Lokalplanområdet markeret med gul signatur. Naturområdet Nørrestrand ses i forgrunden.

Hansted- Egebjerg ses i baggrunden.

Beskyttet natur

I den sydvestlige del af lokalplanområdet findes 2 mindre beskyttede søer og et beskyttet overdrev.

Jordforhold

Undersøgelser af områdets hydrogeologiske forhold viser, at det er muligt delvist at nedsive regnvand.

Jordbundsanalyse af lokalplanområdet - Områderne 1 og 2 vurderes at være mest egnede til nedsivning.

Kig fra lokalplanområdet til FÆNGLET.

Eksisterende husrække ved Nordre Strandvej.

Lokalplanområdets østlige kant med kig mod sydvest.

Landskabsfredning

Lokalplanområdet grænser mod sydøst op til en stor landskabsfredning omkring Nørrestrand. Fredningens formål er primært at bevare arealernes landskabelige kvaliteter og udvide offentlighedens adgang i området.

Lokalplanen sikre gennem bestemmelser om udformning og placering af bebyggelse, beplantning, indsigtslinjer og terræn at der tages hensyn til landskabsfredningen.

Kig mod lokalplanområdet fra den sydlige del af Nørrestrand. Grundet stigningen i terræn er det kun beplantningen der synlig.

Markarealet i forgrunden er omfattet af landskabsfredningen.

Lokalplanens afgrænsning og fredningen markeret med blå skravering.