Detailhandel

Ifølge Lov om planlægning § 16, stk. 6, skal der, i lokalplaner der muliggør etablering af butikker, redegøres for bebyggelsens påvirkning af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.

Lokalplanområdet ligger i den nordvestlige del af Horsens By og er den første del af et stort fremtidig byudviklingsområde i Horsens. Daglivarebutikken placeres i ankomsten til området og vil orientere sig mod Egebjergvej. Lokalplanen sikrer at ny bebyggelse etableres i farver og materialer som harmonerer med den samlede bebyggelse i området.

Der er ikke dagligvarebutikker i byudviklingsområdet nord for Nørrestrand, og det vurderes, at etablering af en dagligvarebutik på op til 1000 m² ved Egebjergvej hovedsageligt vil bidrage med lokal forsyning for beboerne i lokalplanområdet, ved Nordre Strandvej og Egebjergvej samt det nære opland.

Området, dagligvarebutikken, placeres i, er et nyt byudviklingsområde, som skal indeholde blandede byfunktioner, offentlige funktioner, rekreative områder og boligområder. Dagligvarebutikken vil bidrage til, at der vil opstå et nyt bymiljø i den nye bydel nord for Nørrestrand. Lokalplanen sikrer, at der i forbindelse med etableringen af dagligvarebutikken tages hensyn til eksisterende natur og rekreative værdier i området.

Lokalplanområdet er hensigtsmæssigt placeret i forhold til såvel Horsens by, som det overordnede vejnet i området. Etableringen af en dagligvarebutik vil naturligt medføre mere trafik til området. I forbindelse med etablering af den nye bydel skal der etableres en ny vejadgang til området, samt en ny signalregulering.

Området trafikbetjenes fra en ny stamvej der tilsluttes Egebjergvej ca. 500-600 meter nord for Nordre Strandvej. Ved tilslutningen etableres et nyt signalanlæg med de nødvendige svingbaner af hensyn til kapacitet og trafiksikkerhed.

Det forventes, at kunderne til butikken primært er folk der allerede bor eller kommer til at bo i området eller kører forbi det til og fra arbejde. Internt i området etableres de nødvendige parkeringspladser til butikken. Det vurderes, at vejbetjening og parkering ikke vil give anledning til væsentlige påvirkninger af det omgivende bymiljø.