Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Visualisering af et eksempel på håndtering af overfaldevand imellem bebyggelsen - POLYGON.

 

Diagrammet viser de bærende principper i udviklingsplanen.

Natur - og byudviklingsplanen

Horsens Kommune har udarbejdet en udviklingsplan for Natur - og byudvikling af den nye bydel Nørrestrand i Horsens. Det er et visionært projekt for etableringen af en ny, attraktiv og bæredygtig bydel. Når bydelen er fuldt udbygget, vil her bo op mod 9.000 mennesker i et særligt landskab med store kulturhistoriske værdier og i tæt samspil med naturen i et fredet område omkring Nørrestrand. Med kort afstand og gode forbindelser til Horsens centrum bliver Nørrestrand også en del af den eksisterende by. Området har et samlet areal på 6,8 km², hvoraf 2,5 km² udgør fredningen omkring Nørrestrand.

Visualisering af et eksempel på naturområdet ved Nørrestrand - POLYGON.

Udviklingsplanen tegner et samlet billede af visionen og de bærende værdier for den nye by, grundfortællingen og de vigtigste styrende greb for den fysiske udvikling samt prin­cipper for den videre planlægning og en identifikation af de afgørende første skridt i udviklingen.

Udviklingsplanen skal fungere både som et styringsredskab i en langsigtet byudvikling og danne grundlag for den første fase af byudviklingen med nærværende lokalplan.

Udviklingsplanen er en fysisk og strategisk plan, som tager afsæt i en vision og en grundfortælling.

Udviklingsplanen bygger på fire temaer:

 • Stedet - Naturen, landskabet, kulturlandskabet og kulturmiljøet.
 • Bydelsidentitet - Noget nyt - men en del af Horsens. Egen og lokal identitet. En hel bydel.
 • Bokvalitet - Forskellighed, mangfoldigheden og bokvalitet. En sund bydel.
 • Fællesskaber / mangfoldighed - Fleksibilitet over tid. Forskellige typer af fællesskaber.

 

Principsnittet viser landskabets terrænfald og bebyggelsens tætheder og højder - Arcvision.

Lokalplanen

Lokalplanen er første etape i realiseringen af udviklingsplanen "Nørrestrand - bæredygtig natur- og byudvikling". Udlægget af boliger, liberalt erhverv, og dagligvarebutik nord for Nørrestrand knytter sig til Horsens by og fortsætter den eksisterende bystruktur bag eksisterende by. Etablering af op til 1500 nye boliger samt inddragelse og udvikling af naturområder, vil bidrage positivt til udvikling af Horsens by. Etablering af boliger med grønne områder giver offentligheden forbedrede muligheder for at udnytte og opleve landskabet, naturen og kulturhistorien i området.

Bebyggelse

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for et boligområde med en varieret bebyggelse tilpasset landskabet. Bebyggelsen følger så vidt muligt landskabets kurver med en placering på langs med eller på tværs af terrænkoterne. Bebyggelsen er disponeret således, at der fra alle boliger er udsyn og adgang til de grønne arealer. Den grundlæggende idé er, at området skal have karakter som en landskabsby. Lokalplanen omdanner utilgængelig landbrugsjord til tilgængelige grønne friarealer for offentligheden, hvor eksisterende værdifulde naturelementer fastholdes og forbedres.

Udstykning

Intentionen er at motivere til at bygge tættere og udnytte egen grund mere intensivt. En kompakt byggeform er mere energivenlig og begrænser det bebyggede areal, så der lægges mere areal ud til fælles friarealer og håndtering af regnvand på terræn. Der udstykkes i mindre grunde, med en højere bebyggelsesprocent og i sokkelgrunde, der giver en tæthed i bebyggelsen og en åbenhed i bebyggelsens grønne rum. En af hovedtankerne er, at alle ejendomme har direkte adgang til de grønne friarealer.

Den overordnede idé for bygningshøjder og tætheder er at understrege landskabets højdepunkter og terrænfald mod vest og syd. Således kan der bygges tæt og højt i op til 4 etager i det terrænmæssigt højeste området mod nord langs Gl. Århusvej, og på de lavere beliggende arealer mod syd og sydvest skal bebyggelsen være i 1-3 etager.

Planen er arealmæssig stor og giver derfor mulighed for, at der kan bygges stort set alle typer af huse; etagehuse, punkthuse, gårdhavehuse, terrassehuse, kædehuse, dobbelthuse og parcelhuse. Det varierede udbud skal give mulighed for, at man kan bo hele livet i området, at der sikres en varieret beboersammensætning og en dynamik i området.

Principper for lokalplanen

Lokalplanen tager afsæt i udviklingsplanen og bygger på følgende principper:

 • Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Egebjergvej. Se illustrationsplan, kortbilag 5.
 • Lokalplanområdet skal opdeles i mindre enklaver/klynger med forskellige typer af bebyggelse og beplantninger; tætheder, højder, fællesskaber.
 • Lokalplanen skal rumme varierende boligtyper, der henvender sig til en mangfoldig beboersammensætning.
 • Der skal i lokalplanen sikres indsigtskiler til FÆNGSLET og Horsens by, både fra lokalplanområdet, men også stedvist fra Gl. Århusvej.
 • Bebyggelsen skal delvist danne ryg mod Gl. Århusvej – virke støjdæmpende og sikre orientering/kig/udsigt fra bebyggelsen og de rekreative rum mod syd.
 • Den øvrige bebyggelse udlægges i nordsydgående enklaver, som naturen trækkes op imellem. Se illustrationsplan, kortbilag 5.
 • Lokalplanen fastlægger strukturen for områdets rekreative forbindelser og identitet.
  Lokalplanen skal sikre håndtering af regnvand på overfladen både ved hverdagsregn og skybrud.

Visionen for Nørrestrand - bæredygtig natur og byudvikling- Arcvision