Kystnærhedszone

En mindre del af lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen. Lokalplanområdet ligger bag eksisterende bebyggelse og beplantning i forhold til kysten, og der skabes ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten. Terrænforholdene mellem udlægget og kysten, samt den eksisterende bebyggelse i Horsens by gør at området ikke vil være synligt fra kystsiden.