Lokalplanens indhold

Illustrationsplan med den påtænkte bebyggelse og et eksempel på et havnebad med den største udstrækning, som lokalplanen giver mulighed for.

 

Anvendelse og disponering

Lokalplanen planlægger den vestligste del af Nordhavnen til blandede byformål som boliger, kontorer, restauranter, rekreative formål mv. Områdets indretning og anvendelse er et vigtigt led i skabelsen af en smuk og velfungerende forbindelse mellem midtbyen og den nye bydel på Nordhavnen og Havnetrekanten. Området disponeres derfor, så der skabes der en ny levende bebyggelse med attraktive byrum og opholdsarealer, promenade og tagterrasser for at understøtte byliv i flere niveauer. I havnebassinet udlægges areal til et havnebad eller et multivandanlæg, det vil sige et havnebad med et alsidigt udvalg af faciliteter til rekreation ved og i vandet.

Lokalplanområdet opdeles i delområderne 1 og 2. Delområde 1 omfatter landarealerne med boliger, erhverv, restaurant, cafe, et parkeringshus og en promenade med opholdsmuligheder langs havnebassinet. Delområde 2 omfatter vandarealer, hvor der kan etableres et havnebad, broer og pontoner.

Vejadgange, stier, plads og promenade:

Der bliver primær vejadgang til lokalplanområdet fra øst via Jens Hjernøes Vej. Derudover er der vejadgang til Havnetrekanten via Havnen. Langs Havnen etableres en plads med adgang for gående, cyklister og biler. Pladsen ligger delvis inden for Lokalplan 2015-10, Havnetrekanten. Pladsen udgør et vigtigt visuelt og funktionelt bindeled mellem Horsens midtby og lokalplanområdet, og der gives mulighed for, at pladsen kan anvendes som offentlig tilgængelig plads med ophold og aktiviteter samt korttidsparkering. Pladsen vil blive disponeret i samarbejde mellem ejerne, herunder Horsens Kommune. I denne lokalplan er der vist en foreløbig disponering af pladsen.

For at sikre mest muligt areal til ophold på terræn i bebyggelsen er al øvrig parkering udlagt i p-hus, hvor der ligeledes er mulighed for etablering af vaskehal og bilplejecenter. P-huset er placeret i den østlige del af lokalplanområdet. Den nye vejadgang sikrer adgang til p-hus samt vaskehal. Parkeringshuset kan rumme p-pladser udover det parkeringsbehov som boliger og kontorer afføder, således at besøgende på Nordhavnen og Havnetrekanten tilgodeses.

For at tiltrække bylivsaktivitet langs havnekanten giver lokalplanen mulighed for, at den del af Nordre Kaj, som ligger inden for lokalplanområdet, omdannes til promenade. Strækningen lukkes for biler og tung trafik, men kan anvendes som brandvej og eksempelvis i forbindelse med Promenaden skal forbindes med den eksisterende promenade langs kajen ved Havnetrekanten og vil blive videreført mod øst.

Der etableres stiforbindelse for fodgængere gennem gårdanlægget, hvor der vil være udgang fra parkeringshuset.

Referencer. Torve og pladser

Bebyggelse:

Lokalplanen fastlægger byggefelter, der sikrer bebyggelsens disponering således, at der placeres etagebebyggelse i 1-8 café langs Nordre Kaj med boliger i de østlige byggefelter og publikumsorienterede funktioner som restaurant og café i de vestlige. Bebyggelsens højde nedtrappes fra øst mod vest således, at det er den laveste del af bebyggelsen, der indeholder udadvendte publikumsorienterede funktioner, grænser op til kulturpladsen. Mod Niels Gyldings Gade kan der etableres etagebebyggelse i 2-7 etager med fortrinsvis erhverv, men også med mulighed for boliger.

Mod Niels Gyldings Gade gives der mulighed for bebyggelse i op til henholdsvis 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 9 m, 5 etager med en maksimal bygningshøjde på 19,5 m samt mulighed for 7 etager med en maksimal bygningshøjde på 27,5 meter. Bebyggelsens disponering sikrer visuelle forbindelser mellem den eksisterende by og vandet.

Lokalplanen sikrer med bestemmelser om facade- og belægningsmaterialer, at området indskriver sig både i sin historie og de strategiske visioner for området. Facader på bolig- og erhvervsbyggeriet skal opføres i tegl. Facader på parkeringshuset skal opføres med et åbent udtryk.

Visualisering, der illustrerer, hvordan facaderne kan tage sig ud i forhold til materialer og karakter. Der etableres en åben plads der afgrænses af bebyggelsen og Geiserne på Havnetrekanten. I baggrunden ses havnebassinet og erhvervshavnen.

Visualisering af mulig udformning af parkeringshuset set fra Ny Havnegade/Niels Gyldings Gade. I baggrunden ses etageboliger ved kajen.

 

Opholdsarealer:

Bebyggelsen er disponeret som en opdelt karrestruktur, der giver mulighed for, at der kan etableres passager og stiforbindelser gennem bebyggelsen. Stiforbindelserne vil være sammenfaldende med opholdsarealer som fx kulturpladsen, gårdrum mv og forbinder lokalplanområdet med øvrig infrastruktur. Disponeringen af bebyggelsen skaber ligeledes mulighed for et sammenhængende gårdrum, der inddeles i grønne nicher og arealer til ophold og cykelparkering. Gårdrummet er via trapper, rampe og siddetrin forbundet med kulturpladsen og promenaden. Lokalplanen giver desuden mulighed for øvrige opholdsarealer i form af altaner, terrasser og tagterrasser. Udendørs opholdsarealer på terræn skal have en variation af blød og hård belægning med stedsspecifik beplantning.

Der gives ligeledes mulighed for etablering af grønne tage samt tagterrasser. På taget af den østlige del af byggefelt II gives der mulighed for at etablere overdækning på tagterrassen, således at denne kan blive en integreret del af de publikumsorienterede funktioner, lokalplanen foreskriver.

Langs promenaden udformes kantzonen mellem bygninger og promenade som hævede private terrasser med direkte udgang fra boligerne i stueetagen. Overgangszonen mellem terrasser og promenade udformes som et grønt og rekreativt element, der med eksempelvis høje græsser og mindre træer skaber en buffer mellem det private og det offentlige. Plintens kant udformes med siddetrin og opholdsnicher, der henvender sig til det liv, der udspiller sig på promenaden og i havnebadet.

Visualisering der viser bebyggelsens og promenadens karakter.

 

Havnebad

Skitseprojektets eksempel på havnebad

Lokalplanen åbner mulighed for at etablere et havnebad med større dimensioner og flere aktivitetsmuligheder end havnebadet, der indgik i bygherrens skitseprojekt. Et nyt havnebad i Horsens Havn kan tilføre nye funktioner til det traditionelle havnebad. Kajak/kanohotel, klatre –og balancebane, vinterbadning, sauna og fitnessbane, fiskeplads, picnicområde, børnebassin, svømmebassin, soldæk, krabbefiskeri og udspring er alle funktioner, der kan være indeholdt i anlægget, som dermed kan benævnes multivandanlæg.

Havnebadet indskriver sig i havnens robuste og åbne udtryk og inviterer dermed naturligt områdets brugere og beboere til at indtage og bruge det aktivt.

Havnebadet påregnes udført med bassiner udformet som kar med tilført, rent vand.

Anlægget forsynes med bølgeskærm, der beskytter de indre, flydende og vandnære dele af anlægget. Anlægget sikres mod påsejling af skibe.

 

 

Klimasikring og håndtering af overfladevand

For at klimasikre området giver lokalplanen mulighed for at terrænregulere således at bebyggelsen kan opføres på en hævet plint i kote 2.60. Det betyder, at bebyggelsen via den hævede placering sikres mod højvandsstande. Overgangen mellem plint og plads samt promenade bearbejdes således at niveauspringet optages i form af siddetrin, ramper og lign.

Overfladevand kan håndteres i gårdrummet gennem rekreative forsinkelsesbassiner, vandrender og regnbede. Overfladevand kan ledes til havnbassinet via sandfang. Den endelige håndtering af overfladevand indenfor lokalplanens område reguleres af spildevandsplanen.

 

Snit gennem bebyggelsen på en plint i kote 2,6 og promenaden i kote 1.8.

Skyggediagrammer af den påtænkte bebyggelse